รายละเอียด

พฤติกรรมองค์การ / Organization Behavior

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA208
  • ชื่อรายวิชา(TH) : พฤติกรรมองค์การ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Organization Behavior
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2561

รายละเอียด

รายวิชา - พฤติกรรมองค์การ

อาจารย์ผู้สอน