รายละเอียด

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม / Life and Social Skills

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSO102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Life and Social Skills
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2561

รายละเอียด

ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญา  คุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์  และหลักธรรมในการดำรงชีวิต  การพัฒนาความคิด  เจตคติ  บทบาท  หน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมไทย  การมีจิตสำนึกต่อส่วนรวม  ศึกษาวิธีจัดการกับภาวะอารมณ์  และสร้างสัมพันธภาพการทำงานเป็นทีม  การสร้างผลิตผลในการทำงาน  และจรรยาบรรณวิชาชีพ

รายวิชา - การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

1 การสร้างแนวความคิดและเจตคติของ
ตนเอง
1.1 ปรัชญาในการดำรงชีวิตของบุคคล
- ความหมายและความสำคัญของ
ปรัชญา
- อิทธิพลของปรัชญา
- หลักปรัชญาที่ควรยึดและปฏิบัติ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้โปรแกรม Power point
- ซักถามแนวคิด

1.2 หลักธรรมพื้นฐานในการดำรงชีวิต
- หลักคำสอนที่สำคัญของศาสนาต่างๆ
- ศาสนาพุทธ
- ศาสนาคริสต์
- ศาสนาอิสลาม

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้โปรแกรม Power point
- ซักถามแนวคิด

- การนำหลักธรรมพื้นฐานทางศาสนามาใช้แก้ปัญหาในการดำรงชีวิต
กิจกรรม : บรรยายโดยใช้โปรแกรม Power point
- ซักถามแนวคิด

1.3 การสร้างแนวความคิดและเจตคติของ
ตนเอง
- ความหมายของการคิด แนวความคิด
และเจตคติ
- องค์ประกอบของเจตคติ
- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างเจตคติ
- แนวความคิดและเจตคติที่ดีและเหมาะสมในการดำรงชีวิต
- การเปลี่ยนเจตคติของตนเอง

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้โปรแกรม Power point
- ซักถามแนวคิด

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคล
2.1 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง
- ความหมายและความสำคัญของ
สถานภาพ บทบาท หน้าที่ และความรับผิด
ชอบต่อตนเอง
- บทบาทหน้าที่ของบุคคลตามหลักพุทธ
ศาสนา
- บทบาท หน้าที่ตามหลักกฎหมาย

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้โปรแกรม Power point
- ซักถามแนวคิด

การดำเนินชีวิตในครอบครัวอย่างมี
ความสุข
- ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต
ของบุคคล
- หลักธรรมที่ควรยึดถือปฏิบัติเพื่อการ
อยู่ร่วมกันในครอบครัว
- หน้าที่ของครอบครัวที่มีต่อสังคม

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้โปรแกรม Power point
- ซักถามแนวคิด

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
- ความหมายของค่านิยม สังคม
และวัฒนธรรม
- อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีต่อบุคคล
- การปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรม
- มารยาททางสังคมที่พึงปฏิบัติ

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้โปรแกรม Power point
- ซักถามแนวคิด

สอบกลางภาคเรียน
กิจกรรม :

การบริหารตนเอง
หลักการและเทคนิคในการบริหารตนเอง
- หลักการบริหารตนเอง
- เทคนิคการบริหารตนเอง
การนำหลักธรรมมาใช้ในการบริหารตนเอง
- หลักธรรมที่ควรปฏิบัติเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิต
- หลักธรรมที่ควรปฏิบัติในการทำงาน

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้โปรแกรม Power point
- ให้นักศึกษาดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อเสริมสร้างทักษะการบริหารตนเอง การมีน้ำใจ มีจิตอาสาต่อผู้อื่น ชุมชน หรือหน่วยงานอื่นๆ

การพัฒนาตนเอง
- ความหมายและหลักการพัฒนาตนเอง
- แนวทางการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง
- เทคนิควิธีการพัฒนาตนเอง

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้โปรแกรม Power point
- ซักถามแนวคิด
- นำเสนอโครงการในชั้นเรียน

เทคนิคการครองใจคน
พฤติกรรมมนุษย์
- ความหมายและความสำคัญของ
พฤติกรรมมนุษย์
- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมนุษย์
- ลักษณะพฤติกรรมที่พึงประสงค์และ
ไม่พึงประสงค์ของมนุษย์
- การปลูกฝังพฤติกรรมที่พึงประสงค์

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้โปรแกรม Power point
- ซักถามแนวคิด
- แบ่งกลุ่มวิเคราะห์ข่าวพฤติกรรมด้านบวก ด้านลบในสังคม

การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ของบุคคล
- ความหมายและความสำคัญของการวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ของบุคคล
- การวิเคราะห์โครงสร้างบุคลิกภาพ
- แบบแผนชีวิต
- การเอาใจใส่

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้โปรแกรม Power point
- ซักถามแนวคิด

เทคนิควิธีการสร้างมิตร
- หลักมนุษย์สัมพันธ์
- เทคนิควิธีการสร้างมนุษย์สัมพันธ์
- การใช้หลักธรรมในการสร้างมนุษย์สัมพันธ์

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้โปรแกรม Power point
- ซักถามแนวคิด

การสร้างผลผลิตในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
- ความหมายและความสำคัญของแรงจูงใจ
- ทฤษฎีแรงจูงใจ
- เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการ ทำงาน

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้โปรแกรม Power point
- ซักถามแนวคิด

การสร้างทีมงาน และการทำงานเป็นทีม
- ความหมายและความสำคัญของการ ทำงานเป็นทีม
- หลักในการสร้างทีมงาน
- ลักษณะของทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้โปรแกรม Power point
- ซักถามแนวคิด

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ
- ความหมายและความสำคัญของ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้โปรแกรม Power point
- ซักถามแนวคิด
- วิเคราะห์ภาพยนตร์

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน