รายละเอียด

สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย / Society, Economy, Politics and Law

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSO103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Society, Economy, Politics and Law
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2561

รายละเอียด

ศึกษาประวัติศาสตร์ไทย ระบบสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมืองไทย แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ สำรวจปัญหาที่เกี่ยวข้องในยุคของการเปลี่ยนแปลง สังคมกับการเมืองและกฎหมาย บทบาท ความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมต่อสังคม

รายวิชา - สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย

ประวัติศาสตร์ชาติไทย ในยุคอาณาจักรต่างๆ
กิจกรรม : บรรยายโดยใช้โปรแกรม Power point
- ซักถามแนวคิด
- สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอาณาจักรต่างๆ ที่เคยมีในประเทศไทย

การเปลี่ยนแปลงการปกครองไทย
เหตุการณ์สำคัญทางการเมืองของไทย

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้โปรแกรม Power point
- ซักถามแนวคิด

ความหมายและองค์ประกอบของรัฐ
การเกิดรัฐ
วิวัฒนาการของรัฐ
รูปแบบของรัฐ
การรับรองรัฐ
หน้าที่ของรัฐ

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้โปรแกรม Power point
- ซักถามแนวคิด

ความหมายและประโยชน์ของอุดมการณ์ทางการเมือง
ประเภทของอุดมการณ์ทางการเมือง
- อรัฐนิยม
- สังคมนิยม

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้โปรแกรม Power point
- อภิปรายรูปแบบการปกครอง

ประเภทของอุดมการณ์ทางการเมือง (ต่อ)
- คอมมิวนิสต์
- ฟาสซิสม์
- ประชาธิปไตย

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้โปรแกรม Power point
- อภิปรายรูปแบบการปกครอง

รูปแบบการปกครอง
การแบ่งรูปแบบการปกครอง
รูปแบบการปกครองของไทย
- สมัยสุโขทัย
- สมัยอยุธยา ธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้น

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้โปรแกรม Power point
- ซักถามแนวคิด
- อภิปรายการปกครองในสมัยต่าง ๆ

- การปฏิรูปการปกครองแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่ 5
- การเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้โปรแกรม Power point
- อภิปรายการปกครองในสมัยต่าง ๆ

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

สถาบันการเมืองการปกครอง
ความหมายและลักษณะทางสถาบันทางการเมืองการปกครอง
รัฐธรรมนูญ
รัฐสภา

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้โปรแกรม Power point
- อภิปรายและนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน

รัฐบาล
ตุลาการ
พรรคการเมือง
กลุ่มผลประโยชน์

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้โปรแกรม Power point
- อภิปรายและนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน

สังคม วัฒนธรรม
ระบบสังคม
ระบบวัฒนธรรม

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้โปรแกรม Power point

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ในยุคโลกาภิวัฒน์
ความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ปัจจัยของการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้โปรแกรม Power point

ระบบเศรษฐกิจไทย
รูปแบบของเศรษฐกิจ
กลไกในการจัดการเศรษฐกิจ
ผลลัพธ์ของระบบเศรษฐกิจที่สำคัญ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้โปรแกรม Power Point
- อภิปรายและนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน

กฎหมายของไทย
การกำเนิดของกฎหมาย
ทฤษฎีกฎหมาย
ที่มาของกฎหมาย
ระบบของกฎหมาย

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้โปรแกรม Power point

การบังคับใช้กฎหมาย
การแบ่งประเภทกฎหมาย
กฎหมายอาญา

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้โปรแกรม Power point

กฎหมายเพ่งและพาณิชย์
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์
พระราชบัญญัติทางจราจรทางบก

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้โปรแกรม Power point

สอบปลายภาคเรียน
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน