รายละเอียด

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร / Agro Tourism

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 13012003
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Agro Tourism
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2561

รายละเอียด

รายวิชา - การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

อาจารย์ผู้สอน