รายละเอียด

การค้นคืนระบบสารสนเทศ / Information Retrieval

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 12032312
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การค้นคืนระบบสารสนเทศ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Information Retrieval
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2561

รายละเอียด

ศึกษาและฝึกปฎิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างแฟ้มข้อมูล แนวคิดของระบบการค้นค้นสารสนเทศ  ขั้นตอนวิธีในการค้นคืนสารสนเทศ ตัวแบบการค้นคืนสารสนเทศแบบต่างๆ การวิเคราะห์เทคนิคสำหรับการจัดหมวดหมู่ และการเก็บเอกสารอัตโนมัติ กลยุทธ์ในการค้นคืน ความน่าจะเป็นของการค้นคืน และการประเมินผลของการค้นคืนสารสนเทศ

      The study practice of data file structures, concepts of information retrieval, information retrieval procedures, various information retrieval models, analysis of classification and automatic document storage techniques and retrieval strategies, retrieval probability, and evaluation of information retrieval.

รายวิชา - การค้นคืนระบบสารสนเทศ

อาจารย์ผู้สอน