รายละเอียด

ทักษะช่างเกษตร / Farm Shop Skills

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 03000105
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ทักษะช่างเกษตร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Farm Shop Skills
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2561

รายละเอียด

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับงานปูนคอนกรีต งานไม้ งานสี งานประปา งานเชื่อมโลหะ งานไฟฟ้า และเครื่องยนต์เล็ก

รายวิชา - ทักษะช่างเกษตร


กิจกรรม :แนะนำรายวิชา แบ่งกลุ่มเรียน วิธีการฝึกศึกษา อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ การตรงต่อเวลาทั้งงานเรียนทฤษฐีและฝึกปฏิบัติ รวมถึงการส่งงานมอบหมาย การแต่งตัวในคาบเรียน ประโยชน์ที่จะได้รับจากการฝึกศึกษาวิชานี้ในชีวิตประจำวันและการทำงานในอนาคต


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน