รายละเอียด

วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร / Agricultural Machinery Engineering

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGAG215
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Agricultural Machinery Engineering
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2561

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน