รายละเอียด

วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร / Agricultural Machinery Engineering

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGAG215
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Agricultural Machinery Engineering
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2561

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

คุณสมบัติเชิงกลของดินที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
ศึกษาค้นคว้าส่งงานด้วยตนเองในอีเลิร์นนิ่ง

คุณสมบัติเชิงกลของพืชที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
ศึกษาค้นคว้าส่งงานด้วยตนเองในอีเลิร์นนิ่ง

หลักการทำงานของเครื่องจักรกลเกษตร
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
ศึกษาค้นคว้าส่งงานด้วยตนเองในอีเลิร์นนิ่ง

หลักการทำงานของเครื่องจักรกลเกษตร2
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
ศึกษาค้นคว้าส่งงานด้วยตนเองในอีเลิร์นนิ่ง

หลักการออกแบบเครื่องจักรกลเกษตรและอุปกรฟาร์ม
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
ศึกษาค้นคว้าส่งงานด้วยตนเองในอีเลิร์นนิ่ง

หลักการออกแบบเครื่องมือเตรียมดิน


กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
ศึกษาค้นคว้าส่งงานด้วยตนเองในอีเลิร์นนิ่ง

หลักการออกแบบครื่องปลูก
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
ศึกษาค้นคว้าส่งงานด้วยตนเองในอีเลิร์นนิ่ง

สอบกลางภาค
กิจกรรม : ข้อสอบแบบบรรยาย

หลักการออกแบบเครื่องปลูก

กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
ศึกษาค้นคว้าส่งงานด้วยตนเองในอีเลิร์นนิ่ง

หลักการออกแบบเครื่องจักรเก็บเกี่ยว
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
ศึกษาค้นคว้าส่งงานด้วยตนเองในอีเลิร์นนิ่ง

การทดสอบและการประเมินสมรรถนะเครื่องจักรกลเกษตร
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
ศึกษาค้นคว้าส่งงานด้วยตนเองในอีเลิร์นนิ่ง

การทดสอบและการประเมินสมรรถนะเครื่องมือเตรียมดิน
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
ศึกษาค้นคว้าส่งงานด้วยตนเองในอีเลิร์นนิ่ง


การทดสอบและการประเมินสมรรถนะเครื่องปลูก
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
ศึกษาค้นคว้าส่งงานด้วยตนเองในอีเลิร์นนิ่ง


การทดสอบและการประเมินสมรรถนะเครื่องเก็บเกี่ยว
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
ศึกษาค้นคว้าส่งงานด้วยตนเองในอีเลิร์นนิ่ง


มาตรฐานเครื่องจักรกลเกษตร
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
ศึกษาค้นคว้าส่งงานด้วยตนเองในอีเลิร์นนิ่ง

เศรษฐศาสตร์และการจัดการเครื่องจักรกลเกษตร
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
ศึกษาค้นคว้าส่งงานด้วยตนเองในอีเลิร์นนิ่ง

สอบปลายภาค
กิจกรรม : ข้อทดสอบแบบบรรยาย

อาจารย์ผู้สอน