รายละเอียด

เครื่องทุ่นแรงฟาร์มทางการเกษตร / Farm Machinery

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCAG007
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เครื่องทุ่นแรงฟาร์มทางการเกษตร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Farm Machinery
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2561

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - เครื่องทุ่นแรงฟาร์มทางการเกษตร

type of farm machinery
กิจกรรม : Lecture
Discussion
Practice 3 hours
Research&report on e-learning

working principle of farm machinery
กิจกรรม : Lecture
Discussion
Practice 3 hours
Research&report on e-learning

selection of farm machinery
กิจกรรม : Lecture
Discussion
Practice 3 hours
Research&report on e-learning

proper use of farm machinery
กิจกรรม : Lecture
Discussion
Practice 3 hours
Research&report on e-learning

farm machinery maintenance
กิจกรรม : Lecture
Discussion
Practice 3 hours
Research&report on e-learning

farm machinery safety
กิจกรรม : Lecture
Discussion
Practice 3 hours
Research&report on e-learning

pre-harvest farm machinery
กิจกรรม : Lecture
Discussion
Practice 3 hours
Research&report on e-learning

mid-term examination
กิจกรรม : Subjective examination

post harvesting farm machinery
กิจกรรม : Lecture
Discussion
Practice 3 hours
Research&report on e-learning

irrigation and water supply
กิจกรรม : Lecture
Discussion
Practice 3 hours
Research&report on e-learning

vertical farming
กิจกรรม : Lecture
Discussion
Practice 3 hours
Research&report on e-learning

smart farming technology

กิจกรรม : Lecture
Discussion
Practice 3 hours
Research&report on e-learning

milking & animal feed machine
กิจกรรม : Lecture
Discussion
Practice 3 hours
Research&report on e-learning

cooling machine and cold storage room
กิจกรรม : Lecture
Discussion
Practice 3 hours
Research&report on e-learning

green house and animal housing
กิจกรรม : Lecture
Discussion
Practice 3 hours
Research&report on e-learning

principle of alternative energy
กิจกรรม : Lecture
Discussion
Practice 3 hours
Research&report on e-learning

final examination
กิจกรรม : Subjective examination

อาจารย์ผู้สอน