รายละเอียด

เครื่องทุ่นแรงฟาร์มและระบบการให้น้ำ / Farm Machinery and Irrigation System

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 24013417
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เครื่องทุ่นแรงฟาร์มและระบบการให้น้ำ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Farm Machinery and Irrigation System
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2561

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - เครื่องทุ่นแรงฟาร์มและระบบการให้น้ำ

Introduction to farm machinery and irrigation
กิจกรรม : Lecture
Discussion
Practice 3 hours
Research&report on e-learning

Farm machinery safety
กิจกรรม : Lecture
Discussion
Practice 3 hours
Research&report on e-learning

category of farm machinery
กิจกรรม : Lecture
Discussion
Practice 3 hours
Research&report on e-learning

Farm machinery pre-harvesting
กิจกรรม : Lecture
Discussion
Practice 3 hours
Research&report on e-learning

Farm machinery harvesting
กิจกรรม : Lecture
Discussion
Practice 3 hours
Research&report on e-learning

Farm machinery post-harvesting
กิจกรรม : Lecture
Discussion
Practice 3 hours
Research&report on e-learning

Soil compaction
กิจกรรม : Lecture
Discussion
Practice 3 hours
Research&report on e-learning

mid-term examination
กิจกรรม : Subjective examination

Irrigation
กิจกรรม : Lecture
Discussion
Practice 3 hours
Research&report on e-learning

Irrigation measurement
กิจกรรม : Lecture
Discussion
Practice 3 hours
Research&report on e-learning

surface irrigation
กิจกรรม : Lecture
Discussion
Practice 3 hours
Research&report on e-learning

sprinkler irrigation
กิจกรรม : Lecture
Discussion
Practice 3 hours
Research&report on e-learning

drip irrigation
กิจกรรม : Lecture
Discussion
Practice 3 hours
Research&report on e-learning

vertical farming
กิจกรรม : Lecture
Discussion
Practice 3 hours
Research&report on e-learning

smart farming technology
กิจกรรม : Lecture
Discussion
Practice 3 hours
Research&report on e-learning

Sustainable agriculture
กิจกรรม : Lecture
Discussion
Practice 3 hours
Research&report on e-learning

Final examination
กิจกรรม : Subjective examination

อาจารย์ผู้สอน