รายละเอียด

การบริหารการผลิต / Production Management

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGAG108
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การบริหารการผลิต
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Production Management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2561

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การบริหารการผลิต

บทที่ 1 การบำรุงรักษาในโรงงาน
1.1 ความหมายและ ความสำคัญของการบำรุงรักษา
1.2 จุดมุ่งหมายของการบำรุงรักษา
1.3 ประโยชน์ของการบำรุงรักษา
1.4 วิวัฒนาการบำรุงรักษา
1.5 บทบาทและหน้าที่ในงานบำรุงรักษา
1.6 วงจรชีวิตของเครื่องจักรและอุปกรณ์
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่าง กรณีศึกษา

บทที่ 2 ประเภทการบำรุงรักษา
2.1 การบำรุงรักษาแบบไม่มีการวางแผนล่วงหน้า
2.2 การบำรุงรักษาแบบมีการวางแผนล่วงหน้า
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่าง กรณีศึกษา

หน่วยที่ 3 การเสื่อมสภาพของเครื่องจักร
3.1 สาเหตุของการเสื่อมสภาพของเครื่องจักร
3.2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเสียหายของวัตถุ
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่าง กรณีศึกษา

หน่วยที่ 3 การเสื่อมสภาพของเครื่องจักร
3.3 การเก็บข้อมูลการเสื่อมสภาพ
เครื่องจักรและวิธีการเก็บข้อมูล
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่าง กรณีศึกษา

หน่วยที่ 4 การตรวจสภาพเครื่องจักร
4.1 การตรวจสภาพเครื่องจักรกล
4.2 การตรวจสอบสภาพเครื่องจักรกลในสภาพปฏิบัติงาน
4.3 การตรวจสภาพเครื่องจักรกลโดยการวิเคราะห์การสั่นสะเทือน
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่าง กรณีศึกษา

หน่วยที่ 4 การตรวจสภาพเครื่องจักร
4.4 การตรวจสภาพเครื่องจักร โดการวิเคราะห์สารหล่อลื่นใช้แล้ว
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่าง กรณีศึกษา

หน่วยที่ 5 การวางแผนงานบำรุงรักษา
5.1 การวางแผนงานบำรุงรักษา
5.2 สิ่งที่ต้องคำนึงในการวางแผนงานบำรุงรักษา
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่าง กรณีศึกษา

สอบกลางภาค
กิจกรรม : ข้อสอบอัตนัย

หน่วยที่ 5 การวางแผนงานบำรุงรักษา
5.3 วิธีการวางแผนบำรุงรักษา
5.4 ชนิดของแผนการบำรุงรักษา
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่าง กรณีศึกษา

หน่วยที่ 6 อะไหล่และวัสดุในงานบำรุงรักษา
6.1 อะไหล่และวัสดุในงานบำรุงรักษา
6.2 งบประมาณ การประเมินและการควบคุมใน
การบำรุงรักษา
6.3 นโยบายการจัดหาและสำรองชิ้นส่วน
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่าง กรณีศึกษา

หน่วยที่ 6 อะไหล่และวัสดุในงานบำรุงรักษา
6.4 การบริหารอะไหล่สำหรับงานซ่อมบำรุง
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่าง กรณีศึกษา

หน่วยที 7 ความปลอดภัยในการบำรุงรักษา
7.1 ความสำคัญความปลอดภัยในการบำรุงรักษา
7.2 สาเหตุที่เกิดจากความไม่ปลอดภัยในการบำรุงรักษา
7.3 หลักการความปลอดภัยในการทำงานต่างๆ
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่าง กรณีศึกษา

หน่วยที 7 ความปลอดภัยในการบำรุงรักษา
7.4 หลักการป้องกันอุบัติเหตุในงานซ่อมบำรุงอย่างปลอดภัย
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่าง กรณีศึกษา

หน่วยเรียนที 8 การจัดการบำรุงรักษา
8.1 การจัดการวิศวกรรมความน่าเชื่อถือ
8.2 การป้องกันและแก้ไขการสึกหรอ
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่าง กรณีศึกษา

หน่วยเรียนที 8 การจัดการบำรุงรักษา
8.3 การจัดการเครื่องจักรอย่างมีประสิทธิผล
8.4 บทบาทกิจกรรม 5 ส กับ การจัดการบำรุงรักษา
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่าง กรณีศึกษา

หน่วยเรียนที 9 การประเมินผลการบำรุงรักษา
9.1 การประเมินและวัตถุประสงค์ผลการบำรุงรักษา
9.2 แนวทางการประเมินการบำรุงรักษา
9.3 การประเมินเครื่องจักรและการสำรวจสภาพปัจจุบัน
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่าง กรณีศึกษา

สอบปลายภาค
กิจกรรม : ข้อสอบอัตนัย

อาจารย์ผู้สอน