รายละเอียด

การจัดการธุรกิจขนาดย่อม / Small Business Management

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA212
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Small Business Management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2561

รายละเอียด

รายวิชา - การจัดการธุรกิจขนาดย่อม

อาจารย์ผู้สอน