รายละเอียด

กฏหมายที่เกี่ยวข้องบกับวิชาชีำบัญชี / Law for Accounting Profession

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BACAC113
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กฏหมายที่เกี่ยวข้องบกับวิชาชีำบัญชี
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Law for Accounting Profession
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2561

รายละเอียด

หลักสูตรที่ใช้ มคอ.3 เล่มนี้

ลำดับ

เล่มหลักสูตร

สถานะ

วันที่ตรวจสอบ

1

2

บัญชีบัณฑิต

บัญชีบัณฑิต

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

 

 

 

 

 

หลักสูตรที่ใช้ มคอ.3 เล่มนี้

ลำดับ

เล่มหลักสูตร

สถานะ

วันที่ตรวจสอบ

1.         บัญชีบัณฑิต                                                                     รอตรวจสอบ

2          บัญชีบัณฑิต                                                                    รอตรวจสอบ

 

                                                  

   

หมวดที่ 1

ข้อมูลทั่วไป

1.รหัสและชื่อรายวิชารหัสรายวิชาBACAC113ชื่อรายวิชาภาษาไทยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษLaw for Accounting Profession2.จำนวนหน่วยกิต3( 3 - 0 - 6 )3.หลักสูตร และประเภทของรายวิชา1 หลักสูตร4.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน5.ภาคการศึกษา ชั้นปีที่เรียนภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 2ภาคการศึกษาปี 25616.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites)7.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)8.สถานที่เรียนตาก9.วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุดประเภท :มคอ.3เขตพื้นที่ :ตากปีการศึกษา :2561เทอมการศึกษา :1

หมวดที่ 2

จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
หมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 4 (C-map) หมวด 5 ( แผนการสอน ) หมวด 5 ( แผนการประเมินผลการเรียนรู้ ) หมวด 6 หมวด 7
หมวดที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
1.รหัสและชื่อรายวิชารหัสรายวิชา : BACAC113

ชื่อรายวิชาภาษาไทย : กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี

 ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ : Law for Accounting Profession

2.จำนวนหน่วยกิต3 ( 3 - 0 - 6 )

3.หลักสูตร และประเภทของรายวิชา1 หลักสูตร

4.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

5.ภาคการศึกษา ชั้นปีที่เรียนภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ปี 2561

6.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites)7.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)

8.สถานที่เรียน

ตาก

9.วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด22 เมษายน 2562
ประเภท : มคอ.3

เขตพื้นที่ :

ตาก

ปีการศึกษา

2561

เทอมการศึกษา :

1

                                                หมวดที่ 2

                                จุดมุ่หมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา

  1.1  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เช้าใจหลักการศึกษากฎหมายที่จำเป็นเกี่ยวกับการประกอบกิจกรรทางธุรกิจ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดองค์กรธุรกิจด้านนิติบุคคล พระราชบัญญัติทางหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและการออกหลักทรัพย์และตลาดหบักทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและการออกหลักทรัพย์การเสนอขายหลักทรัพย์การเสนอขายหลักทรัพย์ การกำกับควบคุม และกฎหมายที่เกี่ยวกับการบัญชีเช่น พระราชบัญญัติการบัญชี พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและวิชาชีพบัญชี

1.2 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการจัดทำบัญชีและงบการเงินตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการบัญชีและพระราชบัญญัติการบัยชี พ.ศ.2547 และพ.ร.บ.การบัญชี 2543 กฎหมายทางธุรกิจเกี่ยวกับประมวลรัษฏากรกฏหมายเกี่ยวกับการสอบบัญชีและภาษีการกู้ยืมทรัพย์สินทางปัญญา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การกู้ยืม เช่าซื้อ ฝากขาย การจำนอง การจำนำตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา

เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์จากกฎหมายที่เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี จัดทำบัญชีถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี ที่สภาวิชาชีพกำหนด  ตามกฎหมายการบัญชีออกงบการเงินได้ถูกต้องตามกฏหมาย

                       หมวดที่ 3

ลักษณะและการดำเนินการ

1. คำอธิบายรายวิชา

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เช้าใจหลักการศึกษากฎหมายที่จำเป็นเกี่ยวกับการประกอบกิจกรรทางธุรกิจ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดองค์กรธุรกิจด้านนิติบุคคล พระราชบัญญัติทางหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและการออกหลักทรัพย์และตลาดหบักทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและการออกหลักทรัพย์การเสนอขายหลักทรัพย์การเสนอขายหลักทรัพย์ การกำกับควบคุม และกฎหมายที่เกี่ยวกับการบัญชีเช่น พระราชบัญญัติการบัญชี พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและวิชาชีพบัญชี

 

2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา

บรรยาย :

45 ชั่วโมง

 

สอนเสริม :

ตามความต้องการของนักศึกษาเฉพาะราย

การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน :

ไม่มี

การศึกษาด้วยตนเอง :

6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล

 1 ชั่วดม/สัปดาห์ เฉพาะที่ต้องการ

หมวดที่ 4

การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา

      นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอู่ในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะและทำคุณประโยชน์พัฒนาประเทศให้เกิดความั่นคง

1.2 วิธีการสอน

        1 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ

        2.ให้ความสำคัญในการมีวินัย ตรงต่อเวลาข้อบังคับ

        3. การเรียนรู้ในการเรียน การทำวิจัย

1.3 วิธีการประเมินผล

       1. การประเมินผลโดยสังเกตพฤติกรรมนักศกษาเกี่ยวกับเข้าชั้นเรียนตามกำหนดกิจกรรเข้าร่วม

2. ความรู้

      ความรู้ที่ต้องได้รับ

            มีความรู้เข้าใจในแนวคิด ทฤษฏี หลักการ และวิธีทางการบัญชี

2.2 วิธีการสอน

        ใช้วิธีการสอนหลายรูปแบบตามเนื้อหารายวิชา ถามในห้องเรียน มอบหมายงานค้นคว้า

    2.3 วิธีการประเมินผล

   ประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างภาคการสอบข้อเขียนแนวคิดประยุกต์บูรณากาด้านอื่น

3. ทักษะทางปัญญา

     3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา

สามารถสืบค้นข้อมูลกฏหมยและแนวคิดต่าง ๆ สามารถติดตามประเมินผล รายงานผลได้

3.2 วิธีการสอน

ส่งเสริมความรู้มีโจทย์แบบฝึกหัด้านกฏหมาย  กรณีศึกษา

3.3 วิธีการประเมินผล

ประเมินจากโจทย์แบบฝึกหัด การวิจัย รายงาน การนำเสนอหน้าชั้นเรียน

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา

 สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานมอบหมายสัมพันธ์ที่ มีความริเริ่มสร้างสรรค์

4.2 วิธีการสอน

มอบหมายกลุ่มย่อยในการอภิปราย กรณีศึกษา

4.3 วิธีการประเมินผล

ประเมินในกลุ่ม สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี

5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา

มีทักษะรู้จักใช้กฏหมายในการแก้ปัญหา

5.2 วิธีการสอน

มอบหมายงานวิจัย กรณีศึกษา

5.3 วิธีการประเมินผล

ประเมินจากกิจกรรม การวิจัย  การสืบค้น

6. ด้านทักษะพิสัย

    6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย

    6.2 วิธีการสอน

6.3 วิธีการประเมินผล

 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา

                                                     (Curriculum   Mapping)

                กลุ่มวิชา          1. คุณธรรม                 2.ความรู้         3.ทักษะทางปัญญา  4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง  5ทักษะ

                                                                                                                                                                                      ทักษะ

                                                                                                                                                                                  ตัวเลข

                                                                                                                                           บุคคลและความรับผิดชอบ

     ลำดับ     รหัสวิชา   ชื่อวิชา     1 2 3 4       1 2 3 4                     1 2 3                       1  2  3  4                          1 2  3

  1.      BACAC113 กฎหมายที่เกียว 

                               กับวิชาชีพบัญชี             

หมวดที่ 5

แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน

สัปดาห์ที่ 1หัวข้อ/รายละเอียด

บทที่ 1 แนะนำรายวิชาและข้อตกลงวัตถุประสงค์กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี พระราชบัญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 พระราชบัญญัติการบัญชีพ.ศ.2543 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นิติบุคคล ที่มาของกฏหมาย ระบบกฏหมาย มาตราที่เกี่ยวข้อง

จำนวนชั่วโมง: 3 ชั่วโมง

กิจกรรม

บรรยายใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน สื่อPower Point


สัปดาห์ที่ 2หัวข้อ/รายละเอียด

บทที่ 2 ทรัพย์สินทางปัญญา ส่วนประกอบนิติบุคคล สัญญาทางกฏหมาย

จำนวนชั่วโมง: 3 ชั่วโมง

กิจกรรม

บรรยายใช้เอกสารประกอบการสอน สื่อ Power Point


สัปดาห์ที่ 3หัวข้อ/รายละเอียด

บทที่ 3 ตั๋วเงิน ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน

จำนวนชั่วโมง: 3 ชั่วโมง

กิจกรรม

บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการสอน


สัปดาห์ที่ 4หัวข้อ/รายละเอียด

บทที่ 4 มรดก

จำนวนชั่วโมง: 3 ชั่วโมง

กิจกรรม

บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการสอน


สัปดาห์ที่ 5หัวข้อ/รายละเอียด

บทที่ 5 ทรัพย์สินทางปัญญา

จำนวนชั่วโมง: 3 ชั่วโมง

กิจกรรม

บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการสอน


สัปดาห์ที่ 6หัวข้อ/รายละเอียด

บทที่ 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จำนวนชั่วโมง: 3 ชั่วโมง

กิจกรรม

บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการสอน


สัปดาห์ที่ 7หัวข้อ/รายละเอียด

บทที่ 7 ห้างหุ้นส่วนและบริษัท จำกัด

จำนวนชั่วโมง: 3 ชั่วโมง

กิจกรรม

บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบกการเรียนการสอน


สัปดาห์ที่ 8หัวข้อ/รายละเอียด

บทที่ 8 ตั๋วเงิน ตั๋วแลกเงิน  ตั๋วสัญญาใช้เงิน

ตราสารทางพาณิชย์

 

จำนวนชั่วโมง: 3 ชั่วโมง

กิจกรรม

บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน


สัปดาห์ที่ 9หัวข้อ/รายละเอียด

สอบกลางภาค

จำนวนชั่วโมง: 3 ชั่วโมง

กิจกรรม


สัปดาห์ที่ 10หัวข้อ/รายละเอียด

บทที่ 9 กฏหมายยืม ตัวแทน นายหน้า

จำนวนชั่วโมง: 3 ชั่วโมง

กิจกรรม

บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการสอน


สัปดาห์ที่ 11หัวข้อ/รายละเอียด

บทที่ 10 กฏหมายที่เกี่ยวกับพิพาทอุตสาหกรรม

จำนวนชั่วโมง: 3 ชั่วโมง

กิจกรรม

บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการสอน


สัปดาห์ที่ 12หัวข้อ/รายละเอียด

บทที่ 11 กฏหมายที่เกี่ยวกับธนาคาร

จำนวนชั่วโมง: 3 ชั่วโมง

กิจกรรม

บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการสอน


สัปดาห์ที่ 13หัวข้อ/รายละเอียด

บทที่ 12 กฏหมายที่เกี่ยวกับการสอบบัญชี

จำนวนชั่วโมง: 3 ชั่วโมง

กิจกรรม

บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการสอน


สัปดาห์ที่ 14หัวข้อ/รายละเอียด

บทที่ 13 กฏหมา่ยที่เกี่ยวกับภาษี

จำนวนชั่วโมง: 3 ชั่วโมง

กิจกรรม

บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการสอน แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน


สัปดาห์ที่ 15หัวข้อ/รายละเอียด

บทที่ 14 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547

จำนวนชั่วโมง: 3 ชั่วโมง

กิจกรรม

บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการสอน และ สื่อ Power Point


สัปดาห์ที่ 16หัวข้อ/รายละเอียด

บทที่ 15 การประกันภัย การประกันชีวิต

จำนวนชั่วโมง: 3 ชั่วโมง

กิจกรรม

บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน


สัปดาห์ที่ 17หัวข้อ/รายละเอียด

สอบปลายภาค

จำนวนชั่วโมง: 3 ชั่วโมง

กิจกรรม


หมวดที่ 5

แผนการสอนและการประเมินผล

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้

กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้ *

วิธีการประเมินผลนักศึกษา

สัปดาห์ที่ประเมิน

สัดส่วนของการประเมินผล

    1                                                                  ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 สอบกลางภาค ทดสอบ             4  8  12  14                                 10%

                                                       &nb

รายวิชา - กฏหมายที่เกี่ยวข้องบกับวิชาชีำบัญชี

อาจารย์ผู้สอน