รายละเอียด

กฏหมายที่เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี / Law for Accounting Profession

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BACAC113
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กฏหมายที่เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Law for Accounting Profession
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2561

รายละเอียด

หลักสูตรที่ใช้ มคอ.3 เล่มนี้

ลำดับ

เล่มหลักสูตร

สถานะ

วันที่ตรวจสอบ

1

2

บัญชีบัณฑิต

บัญชีบัณฑิต

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

 

 

หลักสูตรที่ใช้ มคอ.3 เล่มนี้

ลำดับ

เล่มหลักสูตร

สถานะ

วันที่ตรวจสอบ

1

2

บัญชีบัณฑิต

บัญชีบัณฑิต

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

 

หลักสูตรที่ใช้ มคอ.3 เล่มนี้

ลำดับ

เล่มหลักสูตร

สถานะ

วันที่ตรวจสอบ

1

2

บัญชีบัณฑิต

บัญชีบัณฑิต

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

 

หมวดที่ 1

ข้อมูลทั่วไป

1.รหัสและชื่อรายวิชารหัสรายวิชาBACAC113ชื่อรายวิชาภาษาไทยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษLaw for Accounting Profession2.จำนวนหน่วยกิต3( 3 - 0 - 6 )3.หลักสูตร และประเภทของรายวิชา1 หลักสูตร4.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน5.ภาคการศึกษา ชั้นปีที่เรียนภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 25616.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites)7.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)8.สถานที่เรียนตาก9.วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุดประเภท :มคอ.3เขตพื้นที่ :ตากปีการศึกษา :2561เทอมการศึกษา :1

หมวดที่ 2

จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา


มคอ. 3

หมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 4 (C-map) หมวด 5 ( แผนการสอน ) หมวด 5 ( แผนการประเมินผลการเรียนรู้ ) หมวด 6 หมวด 7

หมวดที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
1.รหัสและชื่อรายวิชารหัสรายวิชา : BACAC113 ชื่อรายวิชาภาษาไทย : กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ : Law for Accounting Profession2.จำนวนหน่วยกิต3 ( 3 - 0 - 6 )3.หลักสูตร และประเภทของรายวิชา1 หลักสูตร4.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน5.ภาคการศึกษา ชั้นปีที่เรียนภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 25616.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites)7.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)8.สถานที่เรียนตาก9.วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด22 เมษายน 2562
ประเภท : มคอ.3 มคอ.4
บันทึก


ลำดับ ชื่อ-สกุล สาขา 1 นาง จุฑามาศ พึ่งอ่อน บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ / บัญชี

หลักสูตรที่ใช้ มคอ. เล่มนี้

ลำดับ เล่มหลักสูตร สถานะ วันที่ตรวจสอบ 2 บัญชีบัณฑิต รอตรวจสอบ


 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา 

หมวดที่ 3

ลักษณะและการดำเนินการ

1. คำอธิบายรายวิชา

2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษาบรรยาย :สอนเสริม :การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน :การศึกษาด้วยตนเอง :

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล

หมวดที่ 4

การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา

1.2 วิธีการสอน

1.3 วิธีการประเมินผล

2. ความรู้2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ

2.2 วิธีการสอน

2.3 วิธีการประเมินผล

3. ทักษะทางปัญญา3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา

3.2 วิธีการสอน

3.3 วิธีการประเมินผล

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา

4.2 วิธีการสอน

4.3 วิธีการประเมินผล

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา

5.2 วิธีการสอน

5.3 วิธีการประเมินผล

6. ด้านทักษะพิสัย6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย

6.2 วิธีการสอน

6.3 วิธีการประเมินผล

หมวดที่ 5

แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน

สัปดาห์ที่ 1หัวข้อ/รายละเอียด

บทที่ 1 แนะนำรายวิชาและข้อตกลงวัตถุประสงค์กฏหมา่ยที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี พระราชบัญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 พระราชบัญญัติการบัญชีพ.ศ.2543 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นิติบุคคล ที่มาของกฏหมาย ระบบกฏหมาย มาตราที่เกี่ยวข้อง

จำนวนชั่วโมง: 3 ชั่วโมง

กิจกรรม

บรรยายใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน สื่อPower Point


สัปดาห์ที่ 2หัวข้อ/รายละเอียด

บทที่ 2 ทรัพย์สินทางปัญญา ส่วนประกอบนิติบุคคล สัญญาทางกฏหมาย

จำนวนชั่วโมง: 3 ชั่วโมง

กิจกรรม

บรรยายใช้เอกสารประกอบการสอน สื่อ Power Point


สัปดาห์ที่ 3หัวข้อ/รายละเอียด

บทที่ 3 ตั๋วเงิน ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน

จำนวนชั่วโมง: 3 ชั่วโมง

กิจกรรม

บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการสอน


สัปดาห์ที่ 4หัวข้อ/รายละเอียด

บทที่ 4 มรดก

จำนวนชั่วโมง: 3 ชั่วโมง

กิจกรรม

บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการสอน


สัปดาห์ที่ 5หัวข้อ/รายละเอียด

บทที่ 5 ทรัพย์สินทางปัญญา

จำนวนชั่วโมง: 3 ชั่วโมง

กิจกรรม

บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการสอน


สัปดาห์ที่ 6หัวข้อ/รายละเอียด

บทที่ 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จำนวนชั่วโมง: 3 ชั่วโมง

กิจกรรม

บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการสอน


สัปดาห์ที่ 7หัวข้อ/รายละเอียด

บทที่ 7

จำนวนชั่วโมง: 3 ชั่วโมง

กิจกรรม


สัปดาห์ที่ 8หัวข้อ/รายละเอียด

สอบกลางภาค

จำนวนชั่วโมง: 3 ชั่วโมง

กิจกรรม


สัปดาห์ที่ 9หัวข้อ/รายละเอียด

บทที่ 8 กฏหมายธุรกิจประกันภัย ประกันชีวิต

จำนวนชั่วโมง: 3 ชั่วโมง

กิจกรรม

บรรยายโดยใช้เอกสารประกแบการเรียนการสอน


สัปดาห์ที่ 10หัวข้อ/รายละเอียด

บทที่ 9 กฏหมายยืม ตัวแทน นายหน้า

จำนวนชั่วโมง: 3 ชั่วโมง

กิจกรรม

บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการสอน


สัปดาห์ที่ 11หัวข้อ/รายละเอียด

บทที่ 10 กฏหมายที่เกี่ยวกับพิพาทอุตสาหกรรม

จำนวนชั่วโมง: 3 ชั่วโมง

กิจกรรม

บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการสอน


สัปดาห์ที่ 12หัวข้อ/รายละเอียด

บทที่ 11 กฏหมายที่เกี่ยวกับธนาคาร

จำนวนชั่วโมง: 3 ชั่วโมง

กิจกรรม

บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการสอน


สัปดาห์ที่ 13หัวข้อ/รายละเอียด

บทที่ 12 กฏหมายที่เกี่ยวกับการสอบบัญชี

จำนวนชั่วโมง: 3 ชั่วโมง

กิจกรรม

บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการสอน


สัปดาห์ที่ 14หัวข้อ/รายละเอียด

บทที่ 13 กฏหมา่ยที่เกี่ยวกับภาษี

จำนวนชั่วโมง: 3 ชั่วโมง

กิจกรรม

บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการสอน แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน


สัปดาห์ที่ 15หัวข้อ/รายละเอียด

บทที่ 14 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547

จำนวนชั่วโมง: 3 ชั่วโมง

กิจกรรม

บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการสอน และ สื่อ Power Point


สัปดาห์ที่ 16หัวข้อ/รายละเอียด

สอบปลายภาค

จำนวนชั่วโมง: 3 ชั่วโมง

กิจกรรม


สัปดาห์ที่ 17หัวข้อ/รายละเอียด

จำนวนชั่วโมง: 0 ชั่วโมง

กิจกรรม


หมวดที่ 5

แผนการสอนและการประเมินผล

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้

กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้ *

วิธีการประเมินผลนักศึกษา

สัปดาห์ที่ประเมิน

สัดส่วนของการประเมินผล

ไม่มีข้อมูล

หมวดที่ 6

ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. หนังสือ ตำรา และเอกสารประกอบการสอนหลัก

2. เอกสาร และข้อมูลสำคัญ

3. เอกสาร และข้อมูลแนะนำ

หมวดที่ 7

การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน

3. การปรับปรุงการสอน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา

5. การดำเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายวิชา - กฏหมายที่เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี

อาจารย์ผู้สอน