รายละเอียด

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี / Law for Accounting Profession

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BACAC113
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Law for Accounting Profession
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2561

รายละเอียด

หลักสูตรที่ใช้ มคอ.3 เล่มนี้

ลำดับ

เล่มหลักสูตร

สถานะ

วันที่ตรวจสอบ

1

2

บัญชีบัณฑิต

บัญชีบัณฑิต

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

 

 

 

 

หลักสูตรที่ใช้ มคอ.3 เล่มนี้

ลำดับ

เล่มหลักสูตร

สถานะ

วันที่ตรวจสอบ

1

2

บัญชีบัณฑิต

บัญชีบัณฑิต

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

 

หมวดที่ 1

ข้อมูลทั่วไป

1.รหัสและชื่อรายวิชารหัสรายวิชาBACAC113ชื่อรายวิชาภาษาไทยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษLaw for Accounting Profession2.จำนวนหน่วยกิต3( 3 - 0 - 6 )3.หลักสูตร และประเภทของรายวิชา1 หลักสูตร4.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน5.ภาคการศึกษา ชั้นปีที่เรียนภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 25616.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites)7.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)8.สถานที่เรียนตาก9.วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุดประเภท :มคอ.3เขตพื้นที่ :ตากปีการศึกษา :2561เทอมการศึกษา :2

หมวดที่ 2

จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา

หมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 4 (C-map) หมวด 5 ( แผนการสอน ) หมวด 5 ( แผนการประเมินผลการเรียนรู้ ) หมวด 6 หมวด 7

หมวดที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
1.รหัสและชื่อรายวิชารหัสรายวิชา : BACAC113 ชื่อรายวิชาภาษาไทย : กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ : Law for Accounting Profession2.จำนวนหน่วยกิต3 ( 3 - 0 - 6 )3.หลักสูตร และประเภทของรายวิชา1 หลักสูตร4.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน5.ภาคการศึกษา ชั้นปีที่เรียนภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 25616.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites)7.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)8.สถานที่เรียนตาก9.วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด22 เมษายน 2562


ลำดับ ชื่อ-สกุล สาขา 1 นาง จุฑามาศ พึ่งอ่อน บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ / บัญชี

หลักสูตรที่ใช้ มคอ. เล่มนี้

ลำดับ เล่มหลักสูตร สถานะ วันที่ตรวจสอบ 2 บัญชีบัณฑิต รอตรวจสอบ


 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา


หมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 4 (C-map) หมวด 5 ( แผนการสอน ) หมวด 5 ( แผนการประเมินผลการเรียนรู้ ) หมวด 6 หมวด 7

หมวดที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
1.รหัสและชื่อรายวิชารหัสรายวิชา : BACAC113 ชื่อรายวิชาภาษาไทย : กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ : Law for Accounting Profession2.จำนวนหน่วยกิต3 ( 3 - 0 - 6 )3.หลักสูตร และประเภทของรายวิชา1 หลักสูตร4.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน5.ภาคการศึกษา ชั้นปีที่เรียนภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 25616.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites)7.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)8.สถานที่เรียนตาก9.วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด22 เมษายน 2562
ประเภท : มคอ.3 มคอ.4
บันทึก

ผู้จัดทำ มคอ.

ลำดับ ชื่อ-สกุล สาขา 1 นาง จุฑามาศ พึ่งอ่อน บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ / บัญชี

หลักสูตรที่ใช้ มคอ. เล่มนี้

ลำดับ เล่มหลักสูตร สถานะ วันที่ตรวจสอบ 1 บัญชีบัณฑิต รอตรวจสอบ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หมวดที่ 3

ลักษณะและการดำเนินการ

1. คำอธิบายรายวิชา

2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษาบรรยาย :สอนเสริม :การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน :การศึกษาด้วยตนเอง :

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล

หมวดที่ 4

การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา

1.2 วิธีการสอน

1.3 วิธีการประเมินผล

2. ความรู้2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ

2.2 วิธีการสอน

2.3 วิธีการประเมินผล

3. ทักษะทางปัญญา3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา

3.2 วิธีการสอน

3.3 วิธีการประเมินผล

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา

4.2 วิธีการสอน

4.3 วิธีการประเมินผล

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา

5.2 วิธีการสอน

5.3 วิธีการประเมินผล

6. ด้านทักษะพิสัย6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย

6.2 วิธีการสอน

6.3 วิธีการประเมินผล

หมวดที่ 5

แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน

สัปดาห์ที่ 1หัวข้อ/รายละเอียด

บทที่ 1 แนะนำรายวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี

ความหมาย ความสำคัญ ระบบกฎหมาย  ประเภทกฎหมาย

พระราชบัญญัติเกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี  พ.ร.บ.2543  พ.ร.บ. 2547

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทสไทย  ทรัพย์สินทางปัญญา

จำนวนชั่วโมง:3 ชั่วโมง

กิจกรรม

บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน

สื่อ Power  Point


สัปดาห์ที่ 2หัวข้อ/รายละเอียด

บทที่ 2 นิตอบุคคล บุคคลธรรมดา

นิติกรรม  สัญญา

จำนวนชั่วโมง: 3 ชั่วโมง

กิจกรรม

บรรยาย ตามเอกสารประกอบการสอน

สื่อ Power  Point


 

สัปดาห์ที่ 3หัวข้อ/รายละเอียด

บทที่ 3  ห้างหุ้นส่วน บริษัท จำกัด

บทที่ 3กฎหมายการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนประเภทห้างหุ้นส่วน

การจัดตังบริษัท จำกัด 

การเลิกบริษัท จำกัด

จำนวนชั่วโมง: 3 ชั่วโมง

กิจกรรม

บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน

สื่อ Power Point


สัปดาห์ที่ 4 หัวข้อ/รายละเอียด

บทที่  4 มรดก

ความหมายและประเภท

จำนวนชั่วโมง:3 ชั่วโมง

กิจกรรม

บรรบายตามเอกสารประกอบการสอน

สื่อ Power Point

 

 


สัปดาห์ที่ 5หัวข้อ/รายละเอียด

บทที่ 5 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปรแภท กฎหมาย มาตราต่าง ๆ

จำนวนชั่วโมง:3 ชั่วโมง

กิจกรรม

บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน

 


สัปดาห์ที่ 6หัวข้อ/รายละเอียด

บทที่ 6 ทรัพย์สินทางปัญญา

ความหมาย ประเภท มาตรากฏหมายที่เกี่ยวข้อง

จำนวนชั่วโมง: 3 ชั่วโมง

กิจกรรม

บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน

แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน


สัปดาห์ที่ 7หัวข้อ/รายละเอียด

บทที่ 7 ตั๋วเงิน ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน

ความหมาย รูปแบบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

จำนวนชั่วโมง: 3 ชั่วโมง

กิจกรรม

บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน

สื่อ Power Point


สัปดาห์ที่ 8หัวข้อ/รายละเอียด

บทที่ 8การจำนอง จำนำ การฝากขาย การเช่าซื้อ

จำนวนชั่วโมง:3 ชั่วโมง

กิจกรรม

บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน

สื่อ Power  Point


สัปดาห์ที่ 9หัวข้อ/รายละเอียด

สอบกลางภาค

จำนวนชั่วโมง:3 ชั่วโมง

กิจกรรม


สัปดาห์ที่ 10 หัวข้อ/รายละเอียด

บทที่ 9 กฎหมายที่เกี่ยวกับการสอบบัญชี

ความหมายและประเภท

จำนวนชั่วโมง: 3 ชั่วโมง

กิจกรรม

บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน


สัปดาห์ที่ 11หัวข้อ/รายละเอียด

บทที่ 10 ข้อพิพาททางอุตสาหกรรม

จำนวนชั่วโมง : 3 ชั่วโมง

กิจกรรม

บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน


สัปดาห์ที่ 12 หัวข้อ/รายละเอียด

บทที่ 11 ยืม  การให้ การประนีประนอม

จำนวนชั่วโมง: 3 ชั่วโมง

กิจกรรม

บรรยายตามเอกสารประกอบการเรียนการสอน

สื่อ Power  Point


สัปดาห์ที่ 13 หัวข้อ/รายละเอียด

บทที่ 12 การเช่าซื้อ

ความหมาย ประเภท

กฏหมาย

จำนวนชั่วโมง: 3 ชั่วโมง

กิจกรรม

บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน

แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน


สัปดาห์ที่ 14 หัวข้อ/รายละเอียด

บทที่ 13 การละเมิด

ประเภท  ความหมาย

จำนวนชั่วโมง: 3 ชั่วโมง

กิจกรรม

บรรนยายตามเอกสารประกอบการเรียนการสอน


สัปดาห์ที่ 15 หัวข้อ/รายละเอียด

บทที่ 14 กฎหมายที่เกี่ยวกับประมวลรัษฏากร

ประเภท ความหมาย กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

จำนวนชั่วโมง: 3 ชั่วโมง

กิจกรรม

บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน

สื่อ Power Point

 


สัปดาห์ที่ 16หัวข้อ/รายละเอียด

บทที่ 15 กฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีออนไลน์

มาตรา กฎหมาย  ประเภท ความสำคัญ

จำนวนชั่วโมง:3 ชั่วโมง

กิจกรรม

บรรยายตามเอกสารประกอบการสอน

สื่อ Power Point


สัปดาห์ที่ 17 หัวข้อ/รายละเอียด

สอบปลายภาค

จำนวนชั่วโมง: 3 ชั่วโมง

กิจกรรม


หมวดที่ 5

แผนการสอนและการประเมินผล

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้

กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้ *

วิธีการประเมินผลนักศึกษา

สัปดาห์ที่ประเมิน

สัดส่วนของการประเมินผล

ไม่มีข้อมูล

หมวดที่ 6

ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. หนังสือ ตำรา และเอกสารประกอบการสอนหลัก

2. เอกสาร และข้อมูลสำคัญ

3. เอกสาร และข้อมูลแนะนำ

หมวดที่ 7

การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน

3. การปรับปรุงการสอน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา

5. การดำเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

 

 

 

 จุฑามาศ พึ่งอ่อน
จุฑามาศ พึ่งอ่อน
อาจารย์ View Profile My Profile Logout
งอ่อน บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ / บัญชี

หลักสูตรที่ใช้ มคอ. เล่มนี้

ลำดับ เล่มหลักสูตร สถานะ วันที่ตรวจสอบ 1 บัญชีบัณฑิต รอตรวจสอบ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หมวดที่ 3

ลักษณะและการดำเนินการ

1. คำอธิบายรายวิชา

2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษาบรรยาย :สอนเสริม :การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน :การศึกษาด้วยตนเอง :

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล

หมวดที่ 4

การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา

1.2 วิธีการสอน

1.3 วิธีการประเมินผล

2. ความรู้2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ

2.2 วิธีการสอน

2.3 วิธีการประเมินผล

3. ทักษะทางปัญญา3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา

3.2 วิธีการสอน

3.3 วิธีการประเมินผล

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา

4.2 วิธีการสอน

4.3 วิธีการประเมินผล

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา

5.2 วิธีการสอน

5.3 วิธีการประเมินผล

6. ด้านทักษะพิสัย6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย

6.2 วิธีการสอน

6.3 วิธีการประเมินผล

 

หลักสูตรที่ใช้ มคอ.3 เล่มนี้

ลำดับ

เล่มหลักสูตร

สถานะ

วันที่ตรวจสอบ

1

2

บัญชีบัณฑิต

บัญชีบัณฑิต

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

 

หมวดที่ 1

ข้อมูลทั่วไป

1.รหัสและชื่อรายวิชารหัสรายวิชาBACAC113ชื่อรายวิชาภาษาไทยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษLaw for Accounting Profession2.จำนวนหน่วยกิต3( 3 - 0 - 6 )3.หลักสูตร และประเภทของรายวิชา1 หลักสูตร4.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน5.ภาคการศึกษา ชั้นปีที่เรียนภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 25616.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites)7.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)8.สถานที่เรียนตาก9.วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุดประเภท :มคอ.3เขตพื้นที่ :ตากปีการศึกษา :2561เทอมการศึกษา :1

หมวดที่ 2

จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชาแจ้งปัญหาการใช้งาน >> คลิ๊กที่นี่ <<
จุฑามาศ พึ่งอ่อน
จุฑามาศ พึ่งอ่อน
อาจารย์ View Profile My Profile Logout
มคอ. 3-4

หน้าหลัก มคอ. มคอ. 3-4

ปิด

หมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 4 (C-map) หมวด 5 ( แผนการสอน ) หมวด 5 ( แผนการประเมินผลการเรียนรู้ ) หมวด 6 หมวด 7

หมวดที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
1.รหัสและชื่อรายวิชารหัสรายวิชา : BACAC113 ชื่อรายวิชาภาษาไทย : กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ : Law for Accounting Profession2.จำนวนหน่วยกิต3 ( 3 - 0 - 6 )3.หลักสูตร และประเภทของรายวิชา1 หลักสูตร4.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน5.ภาคการศึกษา ชั้นปีที่เรียนภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 25616.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites)7.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)8.สถานที่เรียนตาก9.วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด22 เมษายน 2562
ประเภท : มคอ.3 มคอ.4
บันทึก

ผู้จัดทำ มคอ.

ลำดับ ชื่อ-สกุล สาขา 1 นาง จุฑามาศ พึ่งอ่อน บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ / บัญชี

หลักสูตรที่ใช้ มคอ. เล่มนี้

ลำดับ เล่มหลักสูตร สถานะ วันที่ตรวจสอบ 1 บัญชีบัณฑิต รอตรวจสอบ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชาแจ้งปัญหาการใช้งาน >> คลิ๊กที่นี่

หมวดที่ 3

ลักษณะและการดำเนินการ

1. คำอธิบายรายวิชา

2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษาบรรยาย :สอนเสริม :การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน :การศึกษาด้วยตนเอง :

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล

หมวดที่ 4

การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา

1.2 วิธีการสอน

1.3 วิธีการประเมินผล

2. ความรู้2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ

2.2 วิธีการสอน

2.3 วิธีการประเมินผล

3. ทักษะทางปัญญา3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา

3.2 วิธีการสอน

3.3 วิธีการประเมินผล

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา

4.2 วิธีการสอน

4.3 วิธีการประเมินผล

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา

5.2 วิธีการสอน

5.3 วิธีการประเมินผล

6. ด้านทักษะพิสัย6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย

6.2 วิธีการสอน

6.3 วิธีการประเมินผล

หมวดที่ 5

แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน

สัปดาห์ที่ 1หัวข้อ/รายละเอียด

บทที่ 1 แนะนำรายวิชาและข้อตกลงวัตถุประสงค์กฏหมา่ยที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี พระราชบัญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 พระราชบัญญัติการบัญชีพ.ศ.2543 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นิติบุคคล ที่มาของกฏหมาย ระบบกฏหมาย มาตราที่เกี่ยวข้อง

จำนวนชั่วโมง: 3 ชั่วโมง

กิจกรรม

บรรยายใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน สื่อPower Point


สัปดาห์ที่ 2หัวข้อ/รายละเอียด

บทที่ 2 ทรัพย์สินทางปัญญา ส่วนประกอบนิติบุคคล สัญญาทางกฏหมาย

จำนวนชั่วโมง: 3 ชั่วโมง

กิจกรรม

บรรยายใช้เอกสารประกอบการสอน สื่อ Power Point


สัปดาห์ที่ 3หัวข้อ/รายละเอียด

บทที่ 3 ตั๋วเงิน ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน

จำนวนชั่วโมง: 3 ชั่วโมง

กิจกรรม

บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการสอน


สัปดาห์ที่ 4หัวข้อ/รายละเอียด

บทที่ 4 มรดก

จำนวนชั่วโมง: 3 ชั่วโมง

กิจกรรม

บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการสอน


สัปดาห์ที่ 5หัวข้อ/รายละเอียด

บทที่ 5 ทรัพย์สินทางปัญญา

จำนวนชั่วโมง: 3 ชั่วโมง

กิจกรรม

บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการสอน


สัปดาห์ที่ 6หัวข้อ/รายละเอียด

บทที่ 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จำนวนชั่วโมง: 3 ชั่วโมง

กิจกรรม

 

รายวิชา - กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี

อาจารย์ผู้สอน