รายละเอียด

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี / Law for Accounting Profession

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BACAC113
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Law for Accounting Profession
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2561

รายละเอียด

หลักสูตรที่ใช้ มคอ.3 เล่มนี้

ลำดับ

เล่มหลักสูตร

สถานะ

วันที่ตรวจสอบ

1

2

บัญชีบัณฑิต

บัญชีบัณฑิต

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

 

หมวดที่ 1

ข้อมูลทั่วไป

1.รหัสและชื่อรายวิชารหัสรายวิชาBACAC113ชื่อรายวิชาภาษาไทยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษLaw for Accounting Profession2.จำนวนหน่วยกิต3( 3 - 0 - 6 )3.หลักสูตร และประเภทของรายวิชา1 หลักสูตร4.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน5.ภาคการศึกษา ชั้นปีที่เรียนภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 25616.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites)7.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)8.สถานที่เรียนตาก9.วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุดประเภท :มคอ.3เขตพื้นที่ :ตากปีการศึกษา :2561เทอมการศึกษา :2

หมวดที่ 2

จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชาแจ้งปัญหาการใช้งาน >> คลิ๊กที่นี่ <<
จุฑามาศ พึ่งอ่อน
จุฑามาศ พึ่งอ่อน
อาจารย์ View Profile My Profile Logout
มคอ. 3-4

หน้าหลัก มคอ. มคอ. 3-4

ปิด

หมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 4 (C-map) หมวด 5 ( แผนการสอน ) หมวด 5 ( แผนการประเมินผลการเรียนรู้ ) หมวด 6 หมวด 7

หมวดที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
1.รหัสและชื่อรายวิชารหัสรายวิชา : BACAC113 ชื่อรายวิชาภาษาไทย : กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ : Law for Accounting Profession2.จำนวนหน่วยกิต3 ( 3 - 0 - 6 )3.หลักสูตร และประเภทของรายวิชา1 หลักสูตร4.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน5.ภาคการศึกษา ชั้นปีที่เรียนภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 25616.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites)7.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)8.สถานที่เรียนตาก9.วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด22 เมษายน 2562
ประเภท : มคอ.3 มคอ.4
บันทึก

ผู้จัดทำ มคอ.

ลำดับ ชื่อ-สกุล สาขา 1 นาง จุฑามาศ พึ่งอ่อน บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ / บัญชี

หลักสูตรที่ใช้ มคอ. เล่มนี้

ลำดับ เล่มหลักสูตร สถานะ วันที่ตรวจสอบ 1 บัญชีบัณฑิต รอตรวจสอบ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชาแจ้งปัญหาการใช้งาน >> คลิ๊กที่นี่ <<
จุฑามาศ พึ่งอ่อน
จุฑามาศ พึ่งอ่อน
อาจารย์ View Profile My Profile Logout
มคอ. 3-4

หน้าหลัก มคอ. มคอ. 3-4

ปิด

หมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 4 (C-map) หมวด 5 ( แผนการสอน ) หมวด 5 ( แผนการประเมินผลการเรียนรู้ ) หมวด 6 หมวด 7

หมวดที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
1.รหัสและชื่อรายวิชารหัสรายวิชา : BACAC113 ชื่อรายวิชาภาษาไทย : กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ : Law for Accounting Profession2.จำนวนหน่วยกิต3 ( 3 - 0 - 6 )3.หลักสูตร และประเภทของรายวิชา1 หลักสูตร4.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน5.ภาคการศึกษา ชั้นปีที่เรียนภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 25616.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites)7.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)8.สถานที่เรียนตาก9.วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด22 เมษายน 2562
ประเภท : มคอ.3 มคอ.4
บันทึก

ผู้จัดทำ มคอ.

ลำดับ ชื่อ-สกุล สาขา 1 นาง จุฑามาศ พึ่งอ่อน บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ / บัญชี

หลักสูตรที่ใช้ มคอ. เล่มนี้

ลำดับ เล่มหลักสูตร สถานะ วันที่ตรวจสอบ 1 บัญชีบัณฑิต รอตรวจสอบ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หมวดที่ 3

ลักษณะและการดำเนินการ

1. คำอธิบายรายวิชา

2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษาบรรยาย :สอนเสริม :การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน :การศึกษาด้วยตนเอง :

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล

หมวดที่ 4

การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา

1.2 วิธีการสอน

1.3 วิธีการประเมินผล

2. ความรู้2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ

2.2 วิธีการสอน

2.3 วิธีการประเมินผล

3. ทักษะทางปัญญา3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา

3.2 วิธีการสอน

3.3 วิธีการประเมินผล

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา

4.2 วิธีการสอน

4.3 วิธีการประเมินผล

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา

5.2 วิธีการสอน

5.3 วิธีการประเมินผล

6. ด้านทักษะพิสัย6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย

6.2 วิธีการสอน

6.3 วิธีการประเมินผล

หมวดที่ 5

แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน

สัปดาห์ที่ 1หัวข้อ/รายละเอียด

จำนวนชั่วโมง: 0 ชั่วโมง

กิจกรรม


สัปดาห์ที่ 2หัวข้อ/รายละเอียด

จำนวนชั่วโมง: 0 ชั่วโมง

กิจกรรม


สัปดาห์ที่ 3หัวข้อ/รายละเอียด

จำนวนชั่วโมง: 0 ชั่วโมง

กิจกรรม


สัปดาห์ที่ 4หัวข้อ/รายละเอียด

จำนวนชั่วโมง: 0 ชั่วโมง

กิจกรรม


สัปดาห์ที่ 5หัวข้อ/รายละเอียด

จำนวนชั่วโมง: 0 ชั่วโมง

กิจกรรม


สัปดาห์ที่ 6หัวข้อ/รายละเอียด

จำนวนชั่วโมง: 0 ชั่วโมง

กิจกรรม


สัปดาห์ที่ 7หัวข้อ/รายละเอียด

จำนวนชั่วโมง: 0 ชั่วโมง

กิจกรรม


สัปดาห์ที่ 8หัวข้อ/รายละเอียด

จำนวนชั่วโมง: 0 ชั่วโมง

กิจกรรม


สัปดาห์ที่ 9หัวข้อ/รายละเอียด

จำนวนชั่วโมง: 0 ชั่วโมง

กิจกรรม


สัปดาห์ที่ 10หัวข้อ/รายละเอียด

จำนวนชั่วโมง: 0 ชั่วโมง

กิจกรรม


สัปดาห์ที่ 11หัวข้อ/รายละเอียด

จำนวนชั่วโมง: 0 ชั่วโมง

กิจกรรม


สัปดาห์ที่ 12หัวข้อ/รายละเอียด

จำนวนชั่วโมง: 0 ชั่วโมง

กิจกรรม


สัปดาห์ที่ 13หัวข้อ/รายละเอียด

จำนวนชั่วโมง: 0 ชั่วโมง

กิจกรรม


สัปดาห์ที่ 14หัวข้อ/รายละเอียด

จำนวนชั่วโมง: 0 ชั่วโมง

กิจกรรม


สัปดาห์ที่ 15หัวข้อ/รายละเอียด

จำนวนชั่วโมง: 0 ชั่วโมง

กิจกรรม


สัปดาห์ที่ 16หัวข้อ/รายละเอียด

จำนวนชั่วโมง: 0 ชั่วโมง

กิจกรรม


สัปดาห์ที่ 17หัวข้อ/รายละเอียด

จำนวนชั่วโมง: 0 ชั่วโมง

กิจกรรม


หมวดที่ 5

แผนการสอนและการประเมินผล

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้

กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้ *

วิธีการประเมินผลนักศึกษา

สัปดาห์ที่ประเมิน

สัดส่วนของการประเมินผล

ไม่มีข้อมูล

หมวดที่ 6

ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. หนังสือ ตำรา และเอกสารประกอบการสอนหลัก

2. เอกสาร และข้อมูลสำคัญ

3. เอกสาร และข้อมูลแนะนำ

หมวดที่ 7

การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน

3. การปรับปรุงการสอน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา

5. การดำเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

รายวิชา - กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี

อาจารย์ผู้สอน