รายละเอียด

กฎหมายธุรกิจและจริยธรรม / Business Law and Ethics

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 10001202
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กฎหมายธุรกิจและจริยธรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Business Law and Ethics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2561

รายละเอียด

รายวิชา - กฎหมายธุรกิจและจริยธรรม

อาจารย์ผู้สอน