รายละเอียด

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี / Law for Accounting Profession

 • 0 สัปดาห์
 • จำนวนนักศึกษา 0 คน
 • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

 • รหัสรายวิชา : BACAC113
 • ชื่อรายวิชา(TH) : กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี
 • ชื่อรายวิชา (EN) : Law for Accounting Profession
 • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2561

รายละเอียด

LMS Logo

 •  
 •  

 แจ้งปัญหาการใช้งาน >> คลิ๊กที่นี่ <<

 • จุฑามาศ พึ่งอ่อน
  user
  • user

    

   จุฑามาศ พึ่งอ่อน

   อาจารย์

   View Profile
  •  
  •  My Profile
  •  
  •  Logout
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 มคอ. 3-4

 1. หน้าหลัก
 2.  มคอ.
 3.  มคอ. 3-4

 ปิด

 •  หมวด 1
 •  หมวด 2
 •  หมวด 3
 •  หมวด 4
 •  หมวด 4 (C-map)
 •  หมวด 5 ( แผนการสอน )
 •  หมวด 5 ( แผนการประเมินผลการเรียนรู้ )
 •  หมวด 6
 •  หมวด 7

หมวดที่ 1

ข้อมูลทั่วไป

1.รหัสและชื่อรายวิชารหัสรายวิชา : BACAC113
ชื่อรายวิชาภาษาไทย : กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ : Law for Accounting Profession2.จำนวนหน่วยกิต3 ( 3 - 0 - 6 )3.หลักสูตร และประเภทของรายวิชา1 หลักสูตร4.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน5.ภาคการศึกษา ชั้นปีที่เรียนภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 25616.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites)7.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)8.สถานที่เรียนตาก9.วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด22 เมษายน 2562 

ประเภท :       มคอ.3       มคอ.4   

 บันทึก


ผู้จัดทำ มคอ.

ลำดับ ชื่อ-สกุล สาขา
1 นาง จุฑามาศ พึ่งอ่อน บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ / บัญชี

หลักสูตรที่ใช้ มคอ. เล่มนี้

ลำดับ เล่มหลักสูตร สถานะ วันที่ตรวจสอบ
1 บัญชีบัณฑิต รอตรวจสอบ  

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รายวิชา - กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี

อาจารย์ผู้สอน