รายละเอียด

การเงินธุรกิจ / ฺBusiness Fiance

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBACC107
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเงินธุรกิจ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : ฺBusiness Fiance
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2561

รายละเอียด

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ copy คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ copy

   หลักสูรที่ใช้ มคอ.3   เล่มนี้

ลำดับ                             เล่มหลักสูตร                                       สถานะ          วันที่ตรวจสอบ

1.  บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาระบบสารสนเทศและการตลาด        รอตรวจสอบ

2. บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการจัดการ ปี2/2 4 ปี                      รอตรวจสอบ

                                              หมวดที่ 1

                                   ข้อมูลทั่วไป

!. รัหสและชื่อรายวิชา

รหัสรา่ยวิชา ฺฺBBACC107  

ชื่อรายวิชาภาษาไทย

การเงินธรกิจ

ชื่อรา่ยวิชาภาษาอังกฤษ

Business Fiance

2. จำนวนหน่วยกิต

   3(3-0-6)

3. หลักสูตร และประเภทของรายวิชา

    2 หลักสูตร

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

   อาจารย์จุฑามาศ  พึ่งอ่อน

5. ภาคการศึกษา ชั้นปีทีเรียน

     ภาคการศึกษาที่ 2 /2561

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites)

   การบัญชชั้นต้น  หรือ การบัญชีการเงิน

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)

8. สถานที่เรียน

ตาก

9. วันที่จัดทำหรือปรับปรถงรายละเอียดของราวิชาครั้งล่าสุดประเภท :

  มคอ.3

 เขตพื้นที่:

ตาก

ปีการศึกษา:

2561

เทอมการศึกษา:

2

                                                    หมวดที่ 2

                                     จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา

 เพื่อให้นักศึกษาศึกษาความหมา่ยของการเงินธุรกิจ เป้าหมายของการจัดการทางการเงินธุรกิจ เทคนิคตในการวิเคราะห์ การพยากรณ์ และการควบคุมทางการเงิน การจัดการทุนหมุนเวียน งบจ่ายลงทุน วิธีการจัดหาเงินทุนของธุรกิจต้นืุนของเงินทุนและโครงสร้างทางการเงิน

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนาปรับปรุงราวิชา

    1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พืันฐานทางการเงิน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญยาในการนำคตวามรู้ความเข้าใจประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและชีวิตประจำวันได้

    2. อธิบายความสำคัยของการบริหารการเงินได้ในระดับเหมาะสม

3. อะ€ิบายเป้าหมายและเทคนิคการวิเคราะห์การจัดการทางการเงินธุรกิจได้

4. สามารถวิเคราะห์อัตรส่วนทางการเงินและนำไปอธิบายเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานอุตสาหกรรม

5. สามารถวิเคราะห์ุมูลค่าปัจจุบัน มูลลค่าอนาคตและคำนวรดอกเบี้ยได้ทุกกรณี

6. สามารถพยากรณ์ทางการเงินและทำงบประมาณเงินสดได้

7. สามารถวิเคราะห์งบประมาณลงทุนและตัดสินใจลงทุน

8. สามรรถจัดหาเงินทุนของธูรกิจ ต้นทุนเงินทุนได้

9. สามารถอธิบายโครงสร้างทางการเงิน

                                                     หมวดที่ 3

                             ลักษณะและการดำเนินการ

1. คำอธิบายรายวิชา

   ศึกษาควาหมายของการเงินธุรกิจเป้าหมายของการจัดการทางการเงินธุรกิจ เทคนิคในการวิเคราะห์ การพยากรณ์และการควบคุมทางการเงินการจัดการทุนหมุนเวียน งบจ่ายลงทุน วิธีการจัดหาเงินทุนของธุรกิจ ต้นทุนของเงินทุน โ่ครงสร้างทางการเงิน

2.จำนวนชั่วดมงที่ใช้ต่อภาคการศคึกษา

บรรยาย:

45 ชั่วโมง

สอนเสริม

สอนเสริมตามความต้องการของนักศึกษาเฉพาะราย

การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน:

ไม่มีการฝึกปฏิบัติ

การศึกษาด้วยตนเอง:

การจํกษาด้วยตนเอง

6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแ่นัะกศึกษาเป็นรายบุคคล

อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษา

-อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรา่ยกลุ่มตามความต้องการ 1  ชั่วโมง/สัปดาห์ เฉพาะรายที่ต้องการ

                                                หมาวดที่ 4                  

                                 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

1. คุณะรรม จริยธรรม

1.1 คุณะรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา

    นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งจรรยาบรรณในวิชาชีพเพื่อให้สามารถดำเ้นเนชีวิตอยู่ก่ับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์มีจิ่ตสา€ธารณะทำคุณประโยชน์มีความรู้พัฒนาประเทศ

1.2 วิธีการสอน

      1. สอดแทรกคุณะรรม จริยธรรม จรรยาบรรรวิชาชีพ

      2. ให้ความสำคัยมีวินัยตรงต่เวลาการฝึกปฏิบัติข้อบังคับมหาลัย

      3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดกิจกรรและประโยชน์ต่อชุมชน

1.3 วิธีการประเมินผล

1.3.1 ประเมินผลจาการเข้าเรียนรวกิจการ งานที่มอบหมาย

1.3.2 ประเมนจากงานทีมอบหมาย

1.3.3 สังเกตพฤติกรรมเข้าเรียน

  2. ความรู้

2.1 ความรู้ที่ได้รับ

   มีความรู้ความเข้าใจแนวคิด ทฤษฏี หลักการ  การคำนวณ

2.2 วิธีการสอน 

     ใช้การสอนเน้นเนื่อหาทฤษฏี  แนวคิด คิดเป็น ทำเป็น การเรียนรู้ในทฤษฏีการเงินะุรกิจ การถาม ตอบ การทำรา่ยงาน

2.3 วิะีการประเมินผล 

      การประเมินผลงานทดยสอบย่อ่ย รา่ยงานการค้นคว้า  นำเสนอ บัณฑิตต่อการเรียนรุ้ขอ้เขียน  แผบบฝคึกหัดท้ายบ่ทเรีย่น

   ทดสอบย่อ่ย  สอบกลางภาค  ทดสอบย่อย  สอบปลายภาค ครบ 100% ตัดเกรด

3. ทักษะทางปัญญา

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา

     การทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน  การค้นคว้า การตัดสินใจ

3.2 วิธีการสอน

ส่งเสริมการเรียนรู้  การเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   การค้นคว้ารา่ยงาน   คิดเป็น ทำเป็น

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหสว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

   4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา

  4,2 มีความริเริ่ม  ความรับผิดชอบทางวิชาชีพ

4.2 วิธีการสอน 

   มอบหมายการทำงานแบบกลุ่มมีการอภิปราย  ร่วมกันทำการค้นคว้าแก้ปัญหากรณีศึกษาแก้ปัญหาแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

4.3 วิธีการประเมินผล

  มีการคิดทดสอบย่อ่ยใมนชั้นเรียน  สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

   การทำรา่ยงานวิเคราะห์ตัวเลข เช่นจุดคุ้มทุน

  วิธีการสอน มีการคำนวณตามสูตร

วิะีการสอน มีการวัดผลนำมาวิเคราะห์

5.3 วิะีการประเมินผล 

การคำนวณท้ายบทเรียน

6. ด้านทักษะพิสัย

6.1 ผลการเรียนรู้ด้า่นทักษะพัสัย

6.2 วิะีการสอน

6.3 วิธีการประเมินผล

แผนที่แสดงการกระจายความรับฟิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสุตรราวิชา

                       (Curriculum Mapping)

            ความรับผิดขอบหลัก               ความรับผิดชอบรอง

กลุ่มวิชา             1.คุณธรรม                     2. ความรู้          3. ทักษะทางปัญญา    4. ทักษะความสัมพันธ์       5. ทักษะในการวิเคราเ

                          จริยธรรม                                                                           ระหว่างบุคคลและความ   เชิงตัวเลขการสือ

                                                                                                                                                สารการใช้เทคโนโลยี                                                                                                                                                     

ลำดับ       รหัสวิชา        ชื่อวิชา    1  2  3  4    1  2  3  4               1  2   3             1    2   3      4                          1   2  3                                                         

  1.     BBACC107    การเงินธุรกิจ 

 

                                                  หมวดที่ 5

                                  แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน

 สัปดาห์ที่ 1 หัวข้อ/รายะเอียด

  บ่ทที่ 1 แนะนำรายวิชการเงินธุรกิจความหมายและวัตถุประสงค์ของผู้จัดการทางการเงินธุรกิจโครงสร้างการสอนและคำอธิบายรายวิชา เกณฑ์การให้คะแนนเอกสารประกอบการเรียนการสอนแล้วโยงเข้าสู่เนื้อหาการเงินการเงินธุรกิจเบื้องต้น

         -ความสำคัญของการจัดการทางการเงิน

         -เป้าหมายของการจัดการทางการเงิน

         -หน้าที่ของผู้จัดการทางการเงิน

         -รูปแบบของธุรกิจในประเทศไทย

         -ตลาดเงินกับบริษัท

         -แนวโน้มการเงินธุรกิจกับโลกปัจจุบัน

     จำนวนชั่วโม: 3 ชั่วโมง

    กิจกรรม

   บรรยาย ยกตัวอย่างสูตรประกอบใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนมีการบรรยายถาม-ตอบและแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

   และใช้กรณีศึกษากิจกรรม

บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน

การสอนและใช้สื่อPower Point          

สัปดาห์ที่ 2 

หัวข้อ/รายละเอียด

บทที่ 2 การวิเคราะหฺงบการเงิน

-งบการเงิน

-การวิเคราะห์งบการเงิน

-ขั้นตอนการวิเคราะห์งบการเงิน

-การวิเคราะห์งบการเงินตามวิธีแนวดิ่ง

-การวิเคราะห์งบการเงินตามวิธีแนวโน้ม

-การวิเคราะห์งบการเงินตามวิธีอัตราส่วนทางการเงิน

-ประโยชน์ในการวิเคราะห์งบการเงิน

-ปัญหาในการวิเคราะห์งบการเงิน

-การวิเคราะห์งบกระแสเงินสดทางตรงและทางอ้อม

กิจกรรม:

บรรยายและยกตัวอย่างประกอบโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน

บรรยายถาม-ตอบมีโจทย์แก้ปัญหาทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

สัปดาห์ที่ 3 หัวข้อ/รายละเอียด

บทที่ 2 ต่อ การคำนวณวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

การคำนวณแต่ละสูตร วิเคราะห์แต่ละปัญหา

จำนวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง

กิจกรรม:

บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบพร้อมยกตัวอย่างประกอบ

แก้ปัญหาแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

สื่อโดย Power Point

สัปดาห์ที่ 4 หัวข้อ/รายละเอียด

บทที่ 3 การวางแผนและการพยากรณ์ทางการเงิน

-วิธีการพยากรณ์รายการทางการเงิน

-งบประมาณและแผนทางการเงิน

-งบประมาณเงินสดและงบกำไรขาดทุนล่วงหน้า

-งบแสดงฐานะการเงินล่วงหน้า

จำนวน    3   ชั่วโมง

กิจกรรม:

บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนพร้อม

ยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย มีการถาม-ตอบและแก้โจทย์ปัญหาและแบบฝคกหัดท้าย

บทเรียน

สัปดาห์ที่ 5 หัวข้อ/รายละเอียด

ต่อ บทที่ 5 

การหารเงินทุนหมุนเวียน

กิจกรรม:  

บรรยายยกตัวอย่างประกอบในเอกสารประกอบการเรียนการสอน

ถาม ตอบแก้ปัญหาโจทย์ยกกรณีศึกษาแก้ปัญหา

สื่อPower Point

สัปดาห์ที่ 6 หัวข้อ/รายละเอียด

บทที่ 4 การบริหารลูกหนี้และการบริหารสินค้าคงเหลือ

-นโยบายการให้เครดิตและการจัดเก็บหนี้

กิจกรรม:

บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน

พร้อมยกตัวอย่างมีการถาม-ตอบแก้โจทย์ปัญหาและแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

สัปดาห์ที่ 7 หัวข้อ/รายละเอียด

บทที่ 4 ต่อ

การบริหารสินค้าคงเหลือ

จำนวนชั่วโมง  3 ชั่วโมง

กิจกรรม :

บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน

มีการถาม ตอบ มีโจทย์ปัญหาและทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

สัปดาห์ที่ 8 หัวอ/รายละเอียด

     สอบกลางภาค

จำนวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง

กิจกรรม :

 

สัปดาห์ที่ 9 หัวข้อ/รายละเอียด

บทที่ 5 มูลค่าของเงินตามงวดเวลา

-มูลค่าเงินในอนาคต

-มูลค่าเงินในปัจจุบัน

-การประยุกต์ใช้มูลค่าของเงินตามงวดเวลา

จำนวนชั่วโมง   3  ชั่วโมง

กิจกรรม :

บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนพร้อม

ยกตัวอย่างประกอบการเรียนการสอนพร้อม

ยกปัญหาถาม ตอบและมีโจทยืปัญหาและแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

สัปดาห์ที่  10 หัวข้อ/รายละเอียด

บทที่ 6 งบจ่ายลงทุน

-ความสำคัญของงบจ่ายลงทุน

-ประเภทของโครงการจ่ายลงทุน

จำนวนชั่วโมง   3  ชั่วโมง

กิจกรรม:

บรรยายโดยใช้

เอกสารประกอบการเรียนการสอนพร้อม

ยกตัวอย่างประกอบการบรรยายมีการถาม ตอบและมี

โจทย์ปัยหาและแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

สัปดาห์ที่ 11 หัวข้อ/รายละเอียด

บทที่ 6 ต่อ

 - เครื่องมื อสำหรับการประเมินค่าโครงการ

จำนวน  3 ชั่วโมง

กิจกรรม :

บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน

พร้อมยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย

มีการถาม ตอบและมีโจทย์ปัญหาและแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

สัปดาห์ที่ 12 หัวข้อ/รายละเอียด

บทที่ 7 ต้นทุนของเงินทุน

-โครงสร้างทางการเงินกับโครงสร้างเงินทุน

-ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเรื่องโครงสร้างเงินทุน

-ต้นทุนของเงินทุน

-ต้นทุนของเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

-ต้นทุนเงินทุนส่วนเพิ่ม

จำนวนชั่วโมง 3 ชั่วโมง

กิจกรรม:

บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน

พร้อมยกตัวอย่างประกอบการบรรยายมีการ

ถาม ตอบและมีโจทย์ปัยหาและแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

สื่อ  Power Point

สัปดาห์ที่ 13 หัวข้อ/รายละเอียด

บทที่ 7 ต่อ

ต้นทุนเงินทุนวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

ต้นทุนเงินทุนส่วนเพิ่ม

จำนวน  3  ชั่วโมง

กิจกรรม :

บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน

พร้อมยกตัวอย่างประกอบการบรรยายมีการถาม ตอบและมีโจทย์ปัญหาและแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

                                        หมวดที่ 5

                    แผนการสอนและการประเมินผล

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้

    กิจกรรมที   ผลการเรียนรู้       วิะีการประเมินผลนักศึกาา                   สัปดาห์ที่ประเมิน        สัดส่วนของการประเมินผล

       1                               ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 สอบกลางภาค       2  4   7    8                  10%  30% 10% 30%

                                        ทดสอบย่อยครั้่งที่ 2 สอบปลายภาค     

      2                               งานที่มอบหมาย                                 ตลอดภาคการศึกษา              15%

     3                                การเข้าชั้นเรียน การเสนอความคิดเห็น     ตลอดภาคการศึกษา                5%

                                        การแก้ปัญหา  และ กรณีศึกษาค้นคว้า                              

                                                    หมวดที่ 6

                                 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1.หนังสือ ตำรา และเอกสารประกอบสอนหลัก

ผศ.ดร.เพ็ญพิมล ลีโนทัย. การเงินธุรกิจ.กรุงเทพมหานคร: ทริปเพิ้ล เอ็ดคดูเคชั่น.2555

2. เอกสารและข้อมูลสำคัญ

3. เอกสารและข้อมูลแนะนำ

-Power Point Slide ประจำบทเรียน            

-www.Fab.or.th

www.nukbunchee.com

www,set.or.th

                                                    หมวดที่ 7

                         การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธ์การประเมินผลประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

การประเมินได้ดังนี้ 

1.1 การสนทนากลุ่มผู้สอน

และผู้เรียน

1.2 แบบประเมินผู้สอน

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน

 ดังนี้

   ผลการเรียนของนักศึกษา และ การทวนสอบประเมินการเรียนรู้

3. การปรับปรุงการสอน มีการสัมมนาและวิจัย

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

ตั้งคณะกรรมการสุ่มผลงานนักศึกษา

5. การดำเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

ปรับปรุงรายวิชาเปลี่ยนมุมมองประยุกต์ความรู้ในงานวิจัย

 

 

 

 
 
 

 

FreesiaUPC  S.28 B

การรายงานผลของรายวิชา

 

ใช้ พ.ศ. เดียวกับเล่มหลักสูตรที่สภาอนุมัติ

คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยมมุมมน: ใช้ พ.ศ. เดียวกับเล่มหลักสูตรที่สภาอนุมัติ (มคอ.3)

 

 

FreesiaUPC  S.24B

FreesiaUPC  S.24 B

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต……………………………

สาขาวิชา.......สาระสนเทศทางธุรกิจ

 

FreesiaUPC  S.24 B

(หลักสูตรปรับปรุง/ใหม่ .. .2560......)

 

 

FreesiaUPC  S.22 B

FreesiaUPC  S.22 B

รหัสวิชา    B BACC107

ชื่อวิชา  การเงินธุรกิจ

Angsana New  S.22 B

กล่องข้อความ: Angsana New  S.22 BBusiness  Finance

 

 

 

 

 

คณะ…บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์………………….

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

 

สารบัญ

        หน้า

หมวดที่ 1   ข้อมูลทั่วไป                                                                                                                                                    1

หมวดที่ 2   การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา                                                                                                        2

หมวดที่ 3   สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา                                                                                          5

หมวดที่ 4   ปัญหาและผลกระทบต่อการดำเนินการ                                                                                                   7

หมวดที่ 5   การประเมินรายวิชา                                                                                                                                     8

หมวดที่ 6   แผนการปรับปรุง                                                                                                                                        9

 

 

การตั้งค่าหน้ากระดาษปกระยะขอบ

                                      บน  2  ซม.              ล่าง  4  ซม.

                                      ซ้าย 3  ซม.              ขวา  2.5  ซม.

                                      S = ขนาดตัวอักษร      B = ตัวอักษรหนา

    1.  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์                 ใช้ปกสีเขียว

    2.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร     ใช้ปกสีเหลือง

    3.  คณะวิศวกรรมศาสตร์                               ใช้ปกสีชมพู

    4.  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์       ใช้ปกสีฟ้า

    5.  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ              ใช้ปกสีขาว

    6.  สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร                  ใช้ปกสีส้ม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา ( มคอ. 5 )

 

ทุกหมวด

ขึ้นแผ่นใหม่

 

 
  คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยมมุมมน: ทุกหมวด
ขึ้นแผ่นใหม่

 

หมวดที่ 1

ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา 

รหัสรายวิชา                          BBACC107    

ชื่อรายวิชาภาษาไทย         การเงินธุรกิจ                                           

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ      Business  Finance

2. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน

รหัสรายวิชา    11011104                      

ชื่อรายวิชาภาษาไทย     การบัญชีชั้นต้น   

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ      Introduction to Accounting

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

3.1 อาจารย์จุฑามาศ   พึ่งอ่อน

 

4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา

2-----------------/2561

5. สถานที่เรียน

o คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

þ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

o คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

o คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

o คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

o คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 2

รายวิชา - การเงินธุรกิจ

อาจารย์ผู้สอน