รายละเอียด

พืชสวนประดับ / Ornamental Horticulure

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCAG152
  • ชื่อรายวิชา(TH) : พืชสวนประดับ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Ornamental Horticulure
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2561

รายละเอียด

ศึกษาความสำคัญและประโยชน์ของพืชสวนประดับ

รายวิชา - พืชสวนประดับ

อาจารย์ผู้สอน