รายละเอียด

ระบบสารสนเทศในองค์กร / Information System in Organization

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBAIS901
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ระบบสารสนเทศในองค์กร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Information System in Organization
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2561

รายละเอียด

1.รหัสและชื่อรายวิชา 

รหัสรายวิชา                         BBAIS901

ชื่อรายวิชาภาษาไทย               ระบบสารสนเทศในองค์กร

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ           (Information  System  in Organization)

2. จำนวนหน่วยกิต      

 3(3 – 0 – 6) 

3. หลักสูตร และประเภทของรายวิชา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

เป็นวิชาเฉพาะ

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย  อาษากิจ

5. ภาคการศึกษา ชั้นปีที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 1  ชั้นปีที่ 1

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) 

ไม่มี

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)

ไม่มี 

8. สถานที่เรียน

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา ครั้งล่าสุด

18 พฤษภาคม 2561

รายวิชา - ระบบสารสนเทศในองค์กร

อาจารย์ผู้สอน