รายละเอียด

ภาวะผู้นำและการสร้างทีมงาน / Leadership and Team Building

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA219
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาวะผู้นำและการสร้างทีมงาน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Leadership and Team Building
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2561

รายละเอียด

รายวิชา - ภาวะผู้นำและการสร้างทีมงาน

อาจารย์ผู้สอน