รายละเอียด

การผลิตกล้วยไม้เพื่อการค้า / Commercial Orchid Production

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCAG154
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การผลิตกล้วยไม้เพื่อการค้า
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Commercial Orchid Production
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2561

รายละเอียด

กล้วยไม้เศรษฐกิจของประเทศ

รายวิชา - การผลิตกล้วยไม้เพื่อการค้า

ความหมายและความสำคัญของกล้วยไม้
กิจกรรม :

การตลาดกล้วยไม้
กิจกรรม :

โรงเรือนกล้วยไม้
กิจกรรม :

ภาชนะปลูกและวัสดุปลูก
กิจกรรม :

การขยายพันธุ์กล้วยไม้
กิจกรรม :

การขยายพันธุ์โดยการตัดแยก
กิจกรรม :

การปลูกกล้วยไม้
กิจกรรม :

แสง อุณหภูมิ ความชื้นและลม
กิจกรรม :

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

การให้น้ำ
กิจกรรม :

โรค แมลง วัชพืช ศัตรูกล้วยไม้
กิจกรรม :

สกุลหวาย
กิจกรรม :

สกุลคัทลียาและลูกผสม
กิจกรรม :

สกุลรองเท้านารี
กิจกรรม :


กิจกรรม :

สกุลช้างและฟาแลนนอปซิส
กิจกรรม :

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน