รายละเอียด

แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน / Interior Architectural Concepts

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 42021308
  • ชื่อรายวิชา(TH) : แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Interior Architectural Concepts
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน

บทนำ
- แนะนำรายวิชา
บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานของแนวความคิดในการออกแบบ
1.1 ความหมายและความสำคัญของแนวความคิดในการออกแบบ
1.1.1 ความหมายของแนวความคิดในการออกแบบ
1.1.2 ความสำคัญของแนวความคิดในการออกแบบ
1.2 หลักการและวิธีการในการออกแบบ
1.2.1 ประเด็นของหลักการในการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้อาคาร
1.2.2 ประเด็นของหลักการในการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบงานสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายใน

กิจกรรม : -แนะนำรายวิชา
-บรรยายถามตอบสื่อ Power Point
-ยกตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน
-ทดสอบหลังบทเรียน

บทที่ 2 ประเภทของแนวคิดในการออกแบบ
2.1 แนวคิดในการออกแบบตามกระบวนการในการคิด
2.1.1 การคิดประเภท Direct response and problem solving
2.1.2 การคิดประเภท Essences
2.1.3 การคิดประเภท Ideals
2.1.4 การคิดประเภท Analogy
2.1.5 การคิดประเภท Metaphors and Similes

กิจกรรม : -บรรยายถามตอบสื่อ Power Point
-ยกตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน
-ทดสอบหลังบทเรียน

บทที่ 3 ระบบวิธีคิดและรูปแบบการคิดที่สำคัญ
3.1 ระบบวิธีคิด
3.1.1 การคิด
3.1.2 หลักการในการคิด
3.1.3 ข้อเปรียบเทียบการคิดเชิงระบบและการคิดแนวข้าง

กิจกรรม : -บรรยายถามตอบสื่อ Power Point
-ยกตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน
-ทดสอบหลังบทเรียน

บทที่ 3 ระบบวิธีคิดและรูปแบบการคิดที่สำคัญ
3.2 รูปแบบการคิดที่สำคัญ
3.2.1 การคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดเชิงวิเคราะห์
3.2.2 การคิดเชิงสร้างสรรค์

กิจกรรม : -บรรยายถามตอบสื่อ Power Point
-ยกตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน
-ทดสอบหลังบทเรียน

บทที่ 4 การศึกษาแนวความคิดการออกแบบในยุคสถาปัตยกรรมสมัยใหม่จนถึงปัจจุบัน
4.1 แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมยุคสมัยใหม่ (Modern Architecture)
4.1.1 ความเป็นมา
4.1.2 แนวความคิดหลัก
4.1.3 ตัวอย่างประเด็นแนวคิดการออกแบบของ Le Corbusier
4.1.4 ตัวอย่างประเด็นแนวคิดการออกแบบของ Ludwig Mie van der Rohe
(โดยวิทยากรพิเศษ)

กิจกรรม : -วิทยากรบรรยายถามตอบสื่อ Power Point
-ยกตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน
-ทดสอบหลังบทเรียน
-ค้นคว้านอกเวลาเรียนเพื่อจัดทำรายงานกลุ่ม

บทที่ 4 การศึกษาแนวความคิดการออกแบบในยุคสถาปัตยกรรมสมัยใหม่จนถึงปัจจุบัน
4.2 แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมยุคหลังสมัยใหม่ (Post-Modern Architecture)
4.2.1 ความเป็นมา
4.2.2 แนวความคิดหลัก
4.2.3 ตัวอย่างประเด็นแนวคิดการออกแบบของ Ram Koolhaas
(โดยวิทยากรพิเศษ)

กิจกรรม : -วิทยากรบรรยายถามตอบสื่อ Power Point
-ยกตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน
-ทดสอบหลังบทเรียน
-ค้นคว้านอกเวลาเรียนเพื่อจัดทำรายงานกลุ่ม (ต่อ)

บทที่ 4 การศึกษาแนวความคิดการออกแบบในยุคสถาปัตยกรรมสมัยใหม่จนถึงปัจจุบัน
4.3 แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมสีเขียว (Green Architecture)
4.3.1 ความเป็นมา
4.3.2 แนวความคิดหลัก
4.3.3 ตัวอย่างประเด็นแนวคิดการออกแบบของ Peter Rich อาคาร Mapungubwe International Centre
(โดยวิทยากรพิเศษ)

กิจกรรม : -วิทยากรบรรยายถามตอบสื่อ Power Point
-ยกตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน
-ทดสอบหลังบทเรียน
-ค้นคว้านอกเวลาเรียนเพื่อจัดทำรายงานกลุ่ม (ต่อ)

บทที่ 5 โปรแกรมการออกแบบ : ที่มาแห่งแนวความคิด
5.1 การจัดทำโปรแกรมเพื่อการออกแบบ
5.1.1 เป้าหมายโครงการ (Establish Goals)
5.1.2 การวิเคราะห์และจัดกลุ่มข้อมูล (Collect and analyze Facts)

กิจกรรม : -บรรยายถามตอบสื่อ Power Point
-ยกตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน
-นักศึกษาอภิปรายงานเป็นกลุ่มหน้าชั้นเรียน

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

บทที่ 5 โปรแกรมการออกแบบ : ที่มาแห่งแนวความคิด
5.1.3 การสืบค้นและการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม (Uncover and test Concepts)
5.1.4 การกำหนดความต้องการที่แท้จริงของโครงการ (Determine needs)
5.1.5 การนำเสนอประเด็นปัญหาเพื่อการออกแบบ (State the Problems)

กิจกรรม : -บรรยายถามตอบสื่อ Power Point
-ยกตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน
-นักศึกษาอภิปรายงานเป็นกลุ่มหน้าชั้นเรียน

บทที่ 5 โปรแกรมการออกแบบ : ที่มาแห่งแนวความคิด
5.2 การพัฒนาแนวความคิดในการออกแบบ
5.2.1 การใช้หลักเกณฑ์อ้างอิงในการออกแบบ (Design Criteria)
5.2.2 แนวคิดพัฒนาสู่แนวความคิดในการออกแบบ

กิจกรรม : -บรรยายถามตอบสื่อ Power Point
-ยกตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน
-นักศึกษาอภิปรายงานเป็นกลุ่มหน้าชั้นเรียน

บทที่ 6 เครื่องมือในการพัฒนาแนวคิดในการออกแบบ
6.1 เครื่องมือในการพัฒนาแนวคิด
6.1.1 การร่างภาพกับงานออกแบบสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายใน (The sketch)
6.1.2 การพัฒนารูปแบบ (The scheme)
6.1.3 การบูรณาการความคิด
(Super organizing Ideas)

กิจกรรม : -บรรยายถามตอบสื่อ Power Point
-ยกตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน
-นักศึกษาอภิปรายงานเป็นกลุ่มหน้าชั้นเรียน

บทที่ 6 เครื่องมือในการพัฒนาแนวคิดในการออกแบบ
6.2 วิธีการพัฒนาแนวคิดในการออกแบบ
6.2.1 วิธีการพัฒนาแนวคิดในการออกแบบด้วยการสังเกตการณ์ (Observation)
6.2.2 วิธีการพัฒนาแนวคิดในการออกแบบด้วยการทบทวนวรรณกรรม (Literature Review)

กิจกรรม : -บรรยาย ดูภาพตัวอย่างงาน โดยPower Point
-นักศึกษาอภิปรายงานเป็นกลุ่มหน้าชั้นเรียน

บทที่ 6 เครื่องมือในการพัฒนาแนวคิดในการออกแบบ
6.2.3 วิธีการพัฒนาแนวคิดในการออกแบบด้วยกรณีศึกษา (Case Study)
6.2.4 วิธีการพัฒนาแนวคิดในการออกแบบด้วยการพิจารณาถึงความเหมาะสมและการวิพากย์ตนเอง
(ศึกษาดูงานแนวความคิดทางการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในประเภทโรงแรม)

กิจกรรม : -บรรยาย โดยPower Point
- ศึกษาดูงาน
-ทำรายงานสรุปกระบวนการพัฒนาแนวความคิดทางการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน (รายบุคคล นอกเวลา)

7. การนำเสนอแนวคิดในการออกแบบ
7.1 การนำเสนอผลงานที่มีศักยภาพในการสื่อสาร
7.1.1 ขั้นตอนการลำดับเรื่องราวของแนวความคิด
7.1.2 ขั้นตอนการคัดเลือกภาพ

กิจกรรม : บรรยาย โดยPower Point
-นักศึกษาอภิปรายงานเป็นกลุ่มหน้าชั้นเรียน

บทที่ 7 การนำเสนอแนวคิดในการออกแบบ
7.2 การนำเสนอแนวความคิดในการออกแบบด้วยการกำหนดเรื่องราว (Theme)
7.2.1 ชื่อของเรื่องราว
7.2.3 เรื่องราวที่สะท้อนความหมายของชื่อ

กิจกรรม : บรรยาย ดูภาพตัวอย่างงาน โดยPower Point
-ทำรายงานการ(รายบุคคล นอกเวลาต่อ)

ทบทวนหน่วยเรียนที่ 4-7
กิจกรรม : -บรรยายสรุป ดูภาพตัวอย่างงาน โดยPower Point
-ส่งรายงานรายบุคคล

อาจารย์ผู้สอน