รายละเอียด

การดูแลรักษาภูมิทัศน์ / Landscape Maintenance

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 21041206
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การดูแลรักษาภูมิทัศน์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Landscape Maintenance
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2561

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การดูแลรักษาภูมิทัศน์

บทนำ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยว กับการจัดการงานดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์
กิจกรรม : บรรยาย
1.ชี้แจงวัตถุประสงค์รายวิชา (ประมวลรายวิชา
2. บรรยายในหัวข้อความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการงานดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์(power point)
3.ให้นักศึกษาค้นคว้าตัวอย่างของบริษัทที่มีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการจัดการงานดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์มาอภิปรายในชั้นเรียน โดยอาจารย์สรุปประเด็น (case-study)

ขอบข่ายของงานการดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์
กิจกรรม : บรรยาย
1.บรรยถึงขอบข่ายของงานการดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ (power point)
2.ให้นักศึกษาอภิปรายในหัวข้อเกี่ยวกับขอบข่ายของงานการดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ในชั้นเรียน โดยอาจารย์สรุปประเด็น (case-study)

การดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า
กิจกรรม : บรรยาย
1.บรรยถึงการดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า (power point)
ปฏิบัติ
2.มอบหมายงานให้นักศึกษาได้ฝึก
ปฏิบัติ

การดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า (ต่อ)
กิจกรรม : บรรยาย
1.บรรยถึงการดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า (power point)
ปฏิบัติ
2.มอบหมายงานให้นักศึกษาได้ฝึก
ปฏิบัติ

การดูแลบำรุงรักษาพรรณไม้
กิจกรรม : บรรยาย
1.บรรยถึงการดูแลบำรุงรักษาพรรณไม้(power point)
ปฏิบัติ
2.มอบงานให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ

การดูแลบำรุงรักษาพรรณไม้ (ต่อ)
กิจกรรม : บรรยาย
1.บรรยถึงการดูแลบำรุงรักษาพรรณไม้(power point)
ปฏิบัติ
2.มอบงานให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ

การดูแลบำรุงรักษาพรรณไม้ (ต่อ)
กิจกรรม : บรรยาย
1.บรรยถึงการดูแลบำรุงรักษาพรรณไม้(power point)
ปฏิบัติ
2.มอบงานให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

การดูแลรักษาและซ่อมบำรุงงานภูมิทัศน์ดาดแข็ง
กิจกรรม : บรรยาย
1.บรรยายถึงการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงงานภูมิทัศน์ดาดแข็ง (power point)
2.ให้นักศึกษาค้นคว้า หาตัวอย่างบริษัทที่ทำงานด้านการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงงานภูมิทัศน์ดาดแข็งมาอภิปรายในชั้นเรียน โดยอาจารย์สรุปประเด็น (case-study)
ปฏิบัติ
3.มอบหมายงานให้นศ.ทำในชั้นเรียน

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้งานดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์
กิจกรรม : บรรยาย
1.บรรยายถึงประเภทของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้งานดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์
(power point)
2.ให้นักศึกษาค้นคว้าในหัวข้อเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้งานดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์มาอภิปรายในชั้นเรียน โดยอาจารย์สรุปประเด็น
(case-study)
ปฏิบัติ
3.ให้นศ.ฝึกการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงการดูแลรักษาเครื่องมือ

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้งานดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์(ต่อ)
กิจกรรม : บรรยาย
1.บรรยายถึงประเภทของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้งานดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์
(power point)
2.ให้นักศึกษาค้นคว้าในหัวข้อเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้งานดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์มาอภิปรายในชั้นเรียน โดยอาจารย์สรุปประเด็น
(case-study)
ปฏิบัติ
3.ให้นศ.ฝึกการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงการดูแลรักษาเครื่องมือ

การวางแผนดำเนินธุรกิจงานดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์
กิจกรรม : บรรยาย
1.บรรยถึงวิธีการวางแผนดำเนินธุรกิจงานดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ (power point)
ปฏิบัติ
2.ให้นศ.ไปฝึกการวางแผนดำเนินธุรกิจในงานด้านดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์

การประเมินราคา
กิจกรรม : บรรยาย
1.บรรยายถึงหลักการ และวิธีการประเมินราคา (power point)
ปฏิบัติ
2.มอบหมายงานให้นศ.ฝึกประเมินราคาในชั้นเรียน

การประเมินราคา(ต่อ)
กิจกรรม : บรรยาย
1.บรรยายถึงหลักการ และวิธีการประเมินราคา (power point)
ปฏิบัติ
2.มอบหมายงานให้นศ.ฝึกประเมินราคาในชั้นเรียน

การดำเนินงานและการประเมินความสำเร็จของธุรกิจ
กิจกรรม : บรรยาย
1.บรรยายถึงขั้นตอน วิธีการดำเนินงานและการประเมินความสำเร็จของธุรกิจ(power point)
ปฏิบัติ
2.มอบหมายงานให้นศ.ทำในชั้นเรียน

ทบทวน
กิจกรรม :

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน