รายละเอียด

การเงินธุรกิจสำหรับนักบัญชี / การเงินธุรกิจสำหรับนักบัญชี

 • 0 สัปดาห์
 • จำนวนนักศึกษา 0 คน
 • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

 • รหัสรายวิชา : BBACC122
 • ชื่อรายวิชา(TH) : การเงินธุรกิจสำหรับนักบัญชี
 • ชื่อรายวิชา (EN) : การเงินธุรกิจสำหรับนักบัญชี
 • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2561

รายละเอียด

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ copy คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ copy

 

         

 

 

 

 

FreesiaUPC  S.36 B

 

 
 
 

 

FreesiaUPC  S.28 B

การรายงานผลของรายวิชา

 

ใช้ พ.ศ. เดียวกับเล่มหลักสูตรที่สภาอนุมัติ

คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยมมุมมน: ใช้ พ.ศ. เดียวกับเล่มหลักสูตรที่สภาอนุมัติ (มคอ.5)

 

 

FreesiaUPC  S.24B

FreesiaUPC  S.24 B

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต……………………………

สาขาวิชา.......การจัดการ

 

FreesiaUPC  S.24 B

(หลักสูตรปรับปรุง/ใหม่ .. .2560......)

 

 

FreesiaUPC  S.22 B

FreesiaUPC  S.22 B

รหัสวิชา    B BACC107

ชื่อวิชา  การเงินธุรกิจ

Angsana New  S.22 B

กล่องข้อความ: Angsana New S.22 BBusiness  Finance

 

 

 

 

 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์………………….

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

 

สารบัญ

        หน้า

หมวดที่ 1   ข้อมูลทั่วไป                                                                                                                1

หมวดที่ 2   การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา                                                                              2

หมวดที่ 3   สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา                                                                    5

หมวดที่ 4   ปัญหาและผลกระทบต่อการดำเนินการ                                                                           7

หมวดที่ 5   การประเมินรายวิชา                                                                                                     8

หมวดที่ 6   แผนการปรับปรุง                                                                                                           9

 

 

การตั้งค่าหน้ากระดาษปกระยะขอบ

                                      บน  2  ซม.              ล่าง  4  ซม.

                                      ซ้าย 3  ซม.              ขวา  2.5  ซม.

                                      S = ขนาดตัวอักษร      B = ตัวอักษรหนา

    1.  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์                 ใช้ปกสีเขียว

    2.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร     ใช้ปกสีเหลือง

    3.  คณะวิศวกรรมศาสตร์                               ใช้ปกสีชมพู

    4.  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์       ใช้ปกสีฟ้า

    5.  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ              ใช้ปกสีขาว

    6.  สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร                  ใช้ปกสีส้ม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา ( มคอ. 5 )

 

ทุกหมวด

ขึ้นแผ่นใหม่

 

 
  คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยมมุมมน: ทุกหมวด
ขึ้นแผ่นใหม่

 

หมวดที่ 1

ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา 

รหัสรายวิชา                          BBACC107    

ชื่อรายวิชาภาษาไทย         การเงินธุรกิจ                                            

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ      Business  Finance

2. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน

รหัสรายวิชา    11011104                      

ชื่อรายวิชาภาษาไทย     การบัญชีชั้นต้น   

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ      Introduction to Accounting

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

3.1 อาจารย์จุฑามาศ   พึ่งอ่อน

 

4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา

2/2561

5. สถานที่เรียน

o คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

þ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

o คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

o คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

o คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

o คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 2

การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน

 

จำนวน

ชั่วโมงตาม แผนการสอน

จำนวน

ชั่วโมงที่สอน

จริง

ระบุเหตุผลที่การสอนจริง

ต่างจากแผนการสอนหากมี

ความแตกต่างกันเกิน 25%

 1. หัวข้อ : บทที่ 1 การเงินธุรกิจเบื้องต้น

กิจกรรม : แนะนำการเรียนการสอน บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน พร้อมยกตัวอย่างประกอบการบรรยายความสำคัญของการจัดการทางการเงินและเป้าหมายของการจัดการทางการเงิน หน้าที่ของผู้จัดการทางการเงิน รูปแบบของูธุรกิจในประเทศไทย ตลาดเงิน แนวโน้มการเงินธุรกิจกับโลกปัจจุบันมีการถาม – ตอบและมีโจทย์ปัญหาและแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

 

3

3

 

 1. หัวข้อ : บทที่ 2 การวิเคราะห์งบการเงิน

งบการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน ขั้นตอนการวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์งบการเงินตามวิธีแนวดิ่ง ตามแนวโน้ม การวิเคราะห์ตามวิธีอัตราส่วน ประโยชน์ในการวิเคราะห์งบการเงิน ปัญหาในการวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนพร้อมยกตัวอย่างประกอบการบรรยายเกี่ยวกับหมวดบัญชี องค์ประกอบของงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีเป็นต้น รวมถึงมีการถาม – ตอบและมีโจทย์ปัญหาและแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

6

6

 

 1. หัวข้อ : บทที่ 3 การวางแผนและพยากรณ์ทางการเงิน

วิธีการพยากรณ์รายการทางการเงิน งบประมาณและแผนทางการเงิน งบประมาณเงินสดและงบกำไรขาดทุนล่วงหน้า การบริหารเงินทุนหมุนเวียน

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนพร้อมยกตัวอย่างประกอบการบรรยายบนกระดาน มีการถาม – ตอบและมีโจทย์ปัญหาและแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

6

6

 

 1.  หัวข้อ : บทที่ 4 การบริหารลูกหนี้และการบริหารสินค้าคงเหลือ

การบริหารลูกหนี้ นโยบายการให้เครดิตและการจัดเก็บหนี้  การบริหารสินค้าคงเหลือ

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนพร้อมยกตัวอย่างประกอบการบรรยายบนกระดาน มีการถาม – ตอบและมีโจทย์ปัญหาและแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

6

6

 

 1. หัวข้อ : บทที่ 5 มูลค่าของเงินตามงวดเวลา

มูลค่าเงินในอนาคต  มูลค่าเงินในปัจจุบัน  การประยุกต์ใช้มูลค่าของเงินตามงวดเวลา

กิจกรรม บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนพร้อมยกตัวอย่างประกอบการบรรยายบนกระดานรวมถึงมีการถาม- ตอบและมีโจทย์ปัญหาและแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

3

3

 

 1. หัวข้อ : บทที่ 6 งบจ่ายลงทุน  ความสำคัญของงบจ่ายลงทุน

ประเภทของโครงการจ่ายลงทุน

เครื่องมือสำหรับการประเมินค่าโครงการ

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนพร้อมยกตัวอย่างประกอบการบรรยายบนกระดานรวมถึงมีการถาม – ตอบและมีโจทย์ปัญหาและแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

6

6

 

 1. หัวข้อ : บทที่ 7 ต้นทุนของเงินทุน

โครงสร้างทางการเงินกับโครงสร้างเงินทุน

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเรื่องโครงสร้างเงินทุน

ต้นทุนของเงินทุน

ต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

ต้นทุนเงินทุนส่วนเพิ่ม

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนพร้อมยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย แสดงตัวอย่างรวมถึงมีการถาม – ตอบและมีโจทย์ปัญหาและแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

6

6

 

 1. หัวข้อ : บทที่ 8 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและผลการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน

การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน

การเปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน

โครงสร้างทางการเงินและการใช้ Leverage

ความสัมพันธ์ระหว่าง

Operating Leverage และ Financial Leverage

การคำนวณกำไรต่อหุ้นสามัญ(EPS)

เอกสารประกอบการเรียนการสอนพร้อมยกตัวอย่างประกอบการบรรยายแสดงตัวอย่างการคำนวณรวมถึงมีการถาม – ตอบและมีโจทย์ปัญหาและแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

6

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน

 

หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุม นัยสำคัญของการสอนที่ไม่

ครอบคลุม

 

แนวทางชดเชย

 

 

 

&nb

รายวิชา - การเงินธุรกิจสำหรับนักบัญชี

อาจารย์ผู้สอน