รายละเอียด

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี / Law for Accounting Profession

 • 0 สัปดาห์
 • จำนวนนักศึกษา 0 คน
 • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

 • รหัสรายวิชา : BACAC113
 • ชื่อรายวิชา(TH) : กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี
 • ชื่อรายวิชา (EN) : Law for Accounting Profession
 • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2561

รายละเอียด

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ copy คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ copy

 

 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ copy

 

 

 

 

 

 
 

 

FreesiaUPC  S.36 B

 

 

FreesiaUPC S.28 B

การรายงานผลของรายวิชา

 

ใช้ พ.ศ. เดียวกับเล่มหลักสูตรที่สภาอนุมัติ

คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยมมุมมน: ใช้ พ.ศ. เดียวกับเล่มหลักสูตรที่สภาอนุมัติ (มคอ.5)

 

FreesiaUPC S.24B

 

FreesiaUPC S.24 B

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต……………………………

สาขาวิชา.......การบัญชี

FreesiaUPC S.24 B

(หลักสูตรปรับปรุง/ใหม่ .. .2560......)

 

FreesiaUPC S.22 B

 

FreesiaUPC S.22 B

รหัสวิชา B ACAC113

ชื่อวิชา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชา

ชีพบัญชี (ห้อง 1)

Angsana New  S.22 B

กล่องข้อความ: Angsana New S.22 BLaw for Accounting Profession

 

 

 

 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์………………….

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

สารบัญ

หน้า

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 2

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 5

หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดำเนินการ 7

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา 8

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 9

 

การตั้งค่าหน้ากระดาษปกระยะขอบ

บน 2 ซม. ล่าง 4 ซม.

ซ้าย 3 ซม. ขวา 2.5 ซม.

S = ขนาดตัวอักษร B = ตัวอักษรหนา

1. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ใช้ปกสีเขียว

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ใช้ปกสีเหลือง

3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ใช้ปกสีชมพู

4. คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ใช้ปกสีฟ้า

5. วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ใช้ปกสีขาว

6. สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร ใช้ปกสีส้ม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา ( มคอ. 5 )

 
  คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยมมุมมน: ทุกหมวด
ขึ้นแผ่นใหม่

 

ทุกหมวด

ขึ้นแผ่นใหม่

 

 

หมวดที่ 1

ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

รหัสรายวิชา BACAC113

ชื่อรายวิชาภาษาไทย กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Law for Accounting Profession

2. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน

รหัสรายวิชา

ชื่อรายวิชาภาษาไทย

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

3.1 อาจารย์จุฑามาศ พึ่งอ่อน

 

4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา

2/2561

5. สถานที่เรียน

o คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

þ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

o คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

o คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

o คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

o คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 2

การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน

 

จำนวน

ชั่วโมงตาม แผนการสอน

จำนวน

ชั่วโมงที่สอน

จริง

ระบุเหตุผลที่การสอนจริง

ต่างจากแผนการสอนหากมี

ความแตกต่างกันเกิน 25%

 1. หัวข้อ : บทที่ 1 ศึกษากฎหมายที่จำเป็นเกี่ยวกับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ

เข้าใจลักษณะทั่วไปของกฏหมายด้านนิติบุคคลและทรัพย์สินทางปัญญาพระราชบัญญัติหลักทรัพย์พระราชบัญญัติการบัญชีและพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี

ความหมายและความสำคัญของกฏหมายและประเภทของกฏหมายทางธุรกิจ

สัญญาซื้อขาย สัญญาแลกเปลี่ยน

กิจกรรม : แนะนำการเรียนการสอน บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน พร้อมยกตัวอย่างประกอบการบรรยายความสำคัญของกฏหมายทางธุรกิจมีการถาม – ตอบและมีโจทย์ปัญหาและแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

 

3

3

 

 1. หัวข้อ : บทที่ 2 กฎหมายทางธุรกิจ (ต่อ)

สัญญาให้ สัญญาเช่าทรัพย์ สัญญาเช่าซื้อ สัญญาจ้างแรงงานและสัญญาจ้างทำของ

สัญญาจำนอง สัญญาจำนำ

สัญญาตัวแทน สัญญานายหน้า

ลักษณะทั่วไปของสัญญาจำนองมาตรา 704 และมาตรา 708

การบังคับจำนองผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนองต้องไถ่ถอนจำนองเมื่อใด

ประเภทของกฎหมายสัญญา

ตัวเทนและนายหน้า

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนพร้อมยกตัวอย่างประกอบการบรรยายเกี่ยวกับหมวดกฏหมายตามมาตราและองค์ประกอบของกฏหมาย รวมถึงมีการถาม – ตอบและมีโจทย์ปัญหาและแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

3

3

 

 1. หัวข้อ : บทที่ 2 สัญญายืมและสัญญาค้ำประกัน

ลักษณะทั่วไปของสัญญายืมและค้ำประกัน

ความหมายและประเภทของสัญญา

กฎหมายกำหนดมาตรา 646 เรียกทรัพย์สินที่ยืมคืน

เมื่อทรัพย์สินที่ยืมสูญหาย

เมื่อมีการบอกเลิกสัญญา

เมื่อผู้ยืมตาย ข้อยกเว้น 653 วรรค 2

การค้ำประกันหนี้ในอนาคตหรือหนี้มีเงื่อนไขก็สามารถค้ำประกันได้

ค่าฤชาธรรมเนียมในการฟ้องร้องคดีสู่ศาลหนี้ที่มีปัญหา

สิทธิของผู้ค้ำประกันที่จะยกข้อต่อสู้กับเจ้านี้ในชั้นศาล มาตรา 700

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนพร้อมยกตัวอย่างประกอบการบรรยายบนกระดาน มีการถาม – ตอบและมีโจทย์ปัญหาและแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

3

3

 

 1. หัวข้อ : บทที่ 3 สัญญาตั๋วเงินและสัญญาห้างหุ้นส่วนและบริษัท

ลักษณะทั่วไปของห้างหุ้นส่วนและบริษัทและตั๋วเงิน

ความหมายและประเภทของห้างหุ้นส่วนและตั๋วเงิน

การจัดตั้งและการดำเนินงานของห้างหุ้นส่วนและบริษัทและประเภทของตั๋วเงิน

กฏหมายกำหนดเมื่อจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัท

บันทึกการเปลี่ยนจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นห้างหุ้นส่วนและบริษัท

กฎหมายของตั๋วเงิน

คำพิพากษาฏีกา 738/2544ในตั๋วเงิน

สัญญาหุ้นส่วนและบริษัทบัญญัติไว้ในบรรพ 3 ลักษณะ 22 แห่งประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1012

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนพร้อมยกตัวอย่างประกอบการบรรยายบนกระดาน มีการถาม – ตอบและมีโจทย์ปัญหาและแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

3

3

 

 1. หัวข้อ : บทที่ 4 ตลาดเงินตลาดทุนกฏหมายของคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และการเปิดเผยข้อมูลในการเสนอขายหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงในหุ้นทุน กลต. ควบคุมดูแล

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การลงทุนในตลาดทุนเกี่ยวกับหุ้นส่วนใหม่

การบริหารความเสี่ยงสร้างความมั่งคั่งให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผู้เป็นหุ้นส่วนเดิม

การนำสินทรัพย์มาลงทุนเพิ่มในตลาดทุนในตลาดหลัก

ทรัพย์แห่งประเทศไทย

กฏหมายกำหนดการเปิดเผยข้อมูลในการซื้อขายหลักทรัพย์อย่างถูกต้องโดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของผู้ถือหุ้น

กิจกรรม บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนพร้อมยกตัวอย่างประกอบการบรรยายบนกระดานรวมถึงมีการถาม- ตอบและมีโจทย์ปัญหาและแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

3

3

 

 1. หัวข้อ : บทที่ 5 กฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา

ลักษณะของทรัพย์สินทางปัญญา

ความหมายของสิทธิบัตร

วิธีปฏิบัติเครื่องหมายการค้า

ลิขสิทธิ์ความหมายความคุ้มครองการละเมิดอายุความห้องคดี

วิธีการจัดทำและบันทึกการจดทะเบียนขอรับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนพร้อมยกตัวอย่างประกอบการบรรยายบนกระดานรวมถึงมีการถาม – ตอบและมีโจทย์ปัญหาและแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

3

3

 

 1. หัวข้อ : บทที่ 6 กฏหมายของการจ้างแรงงาน แรงงานสัมพันธ์

การจ้างงาน

การประกันสังคม

สิทธิของนายจ้างและลูกจ้างตามกฏหมายแรงงาน

กฎหมายแรงงานที่มีต่อนายจ้างและลูกจ้าง

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในกฏหมายแรงงาน

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนพร้อมยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย แสดงตัวอย่างรวมถึงมีการถาม – ตอบและมีโจทย์ปัญหาและแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

3

3

 

 1. หัวข้อ : บทที่ 7 การเปลี่ยนแปลงในส่วนของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 1012 – 1013 และกฎหมายบริษัท มหาชน และกฏหมายห้างหุ้นส่วน

ลักษณะทั่วไปของบริษัทมหาชน

บันทึกกฎหมายห้างหุ้นส่วน

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 1012

กฎหมายเกี่ยวกับหุ้นทุนที่เข้าตลาดหลักทรัพย์

กฏหมายกำหนดตามมาตรา1012

กิจกรรมมีเอกสารประกอบการเรียนการสอน

พร้อมยกตัวอย่างประกอบการบรรยายแสดงตัวอย่างการคำนวณรวมถึงมีการถาม – ตอบและมีโจทย์ปัญหาและแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

3

3

 

8.บทที่ 8. พระราชบัญญัติ พ.ศ.2543 กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี กำหนดเป็นบทบัญญัติทางกฏหมายให้ธุรกิจตามประเภทต่าง ๆ เช่น บริษัท จำกัด หรือ ห้างหุ้นส่วน

ลักษณะทั่วไปของธุรกิจ

ความหมายของกฏหมายพระราชบัญญิติ พ.ศ.2543คลุมธุรกิจแต่ละประเภท

หลักและวิธีการจดทะเบียนตามกฏหมาย

ธูรกิจต้องทำตามกรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า กระทรวงพาณิชย์

ความหมายของห้างหุ้นส่วนและบริษัทมหาชน จำกัดในฐานะเป็นผู้เป็นหุ้นส่วนและผู้ถือหุ้นและกำไรต่อหุ้น

ความหมายของประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ในห้างหุ้นส่วนและบริษัทโครงสร้างทุนแบบชับช้อน

กฎหมายบริษัทมหาชน จำกัดที่มีหนี้ที่มีการจดทะเบียนต่อผู้ถือหุ้นและกำไรต่อหุ้น

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนพร้อมยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย แสดงตัวอย่างรวมถึงมีการถาม – ตอบและมีโจทย์ปัญหาและแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

 

 

 

หัวข้อ บทที่ 8 พระราชบัญญัติ พ.ศ.2543 กำหนดโยสภาวิชาชีพบัญชี กำหนดเป็นบทบัญญัติทางกฏหมายห้ธุรกิจต้องทำบัญชีแต่ละประเภทธุรกิจตามประเภทต่าง ๆ เช่นห้างหุ้นส่วน บริษัท จำกัด

ลักษณะทั่วไปของธุรกิจ

กิจการห้างหุ้นส่วน

กิจการบริษัท จำกัด

กฎหมายควบคุมอำนาจหน้าที่

ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและห้างหุ้นส่วน

กิจกรรม การยกตัวอย่างประกอบคำบรรยาย แสดงคำอธิบายยโต้ตอบกับนักศึกษาและมีโจทย์ปัญหาและแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

3

3

 

บทที่ 9 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2547

ลักษณะของพระราชบัญญัติ

ความหมายของพระราชบัญญัติตามกฏหมายสภาวิชาชีพการบัญชี

หลักและวิธีการร่ายละเอียดพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2547

กำหนดคุณ?

รายวิชา - กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี

อาจารย์ผู้สอน