รายละเอียด

การบัญชีการเงิน / Financial Accounting

 • 0 สัปดาห์
 • จำนวนนักศึกษา 0 คน
 • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

 • รหัสรายวิชา : BACAC111
 • ชื่อรายวิชา(TH) : การบัญชีการเงิน
 • ชื่อรายวิชา (EN) : Financial Accounting
 • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2561

รายละเอียด

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ copy คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ copy

 

        

 

 

 

 

FreesiaUPC  S.36 B

 

 
 
 

 

FreesiaUPC  S.28 B

การรายงานผลของรายวิชา

 

ใช้ พ.ศ. เดียวกับเล่มหลักสูตรที่สภาอนุมัติ

คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยมมุมมน: ใช้ พ.ศ. เดียวกับเล่มหลักสูตรที่สภาอนุมัติ (มคอ.5)

 

 

FreesiaUPC  S.24B

FreesiaUPC  S.24 B

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต……………………………

สาขาวิชา.......การจัดการ....ปี 1/1.....................

 

FreesiaUPC  S.24 B

(หลักสูตรปรับปรุง/ใหม่ พ.ศ. .2560......)

 

 

FreesiaUPC  S.22 B

FreesiaUPC  S.22 B

รหัสวิชา    BACAC111

ชื่อวิชา      การบัญชีการเงิน

Angsana New  S.22 B

กล่องข้อความ: Angsana New S.22 BFinancial  Accounting

 

 

 

 

 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์………………….

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ

        หน้า

หมวดที่ 1   ข้อมูลทั่วไป                                                                                         1

หมวดที่ 2   การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา                                                             2

หมวดที่ 3   สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา                                                     5

หมวดที่ 4   ปัญหาและผลกระทบต่อการดำเนินการ                                                           7

หมวดที่ 5   การประเมินรายวิชา                                                                               8

หมวดที่ 6   แผนการปรับปรุง                                                                                       9

 

 

การตั้งค่าหน้ากระดาษปกระยะขอบ

                                      บน  2  ซม.               ล่าง  4  ซม.

                                      ซ้าย 3  ซม.               ขวา  2.5  ซม.

                                      S = ขนาดตัวอักษร       B = ตัวอักษรหนา

    1.  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์             ใช้ปกสีเขียว

    2.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  ใช้ปกสีเหลือง

    3.  คณะวิศวกรรมศาสตร์                                   ใช้ปกสีชมพู

    4.  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์     ใช้ปกสีฟ้า

    5.  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ                   ใช้ปกสีขาว

    6.  สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร             ใช้ปกสีส้ม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา ( มคอ. 5 )

 

ทุกหมวด

ขึ้นแผ่นใหม่

 

 
  คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยมมุมมน: ทุกหมวด
ขึ้นแผ่นใหม่

 

หมวดที่ 1

ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา 

รหัสรายวิชา                          BACAC111    

ชื่อรายวิชาภาษาไทย          การบัญชีการเงิน                                             

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ       Financial  Accounting

2. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน

รหัสรายวิชา                          BACAC111    

ชื่อรายวิชาภาษาไทย          การบัญชีการเงิน                                              

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ       Financial  Accounting

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

3.1 อาจารย์จุฑามาศ  พึ่งอ่อน

 

4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา

1/2561

5. สถานที่เรียน

o คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

þ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

o คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

o คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

o คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

o คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 2

การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน

หัวข้อ

จำนวน

ชั่วโมงตาม แผนการสอน

จำนวน

ชั่วโมงที่สอน

จริง

ระบุเหตุผลที่การสอนจริง

ต่างจากแผนการสอนหากมี

ความแตกต่างกันเกิน 25%

 1. หัวข้อ : บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชิการเงิน

กิจกรรม : แนะนำการเรียนการสอน บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน พร้อมยกตัวอย่างประกอบการบรรยายมีการถาม – ตอบและมีโจทย์ปัญหาและแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

4

4

 

 1. หัวข้อ : บทที่ 2 การรายงานทางการเงิน

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน พร้อมยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย เกี่ยวกับหมวดบัญชี องค์ประกอบของงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีเป็นต้น รวมถึงมีการถาม-ตอบและมีโจทย์ปัญหาและแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

 

4

4

 

 1. หัวข้อ : บทที่ 3 ขั้นตอนการบันทึกบัญชีและการวิเคราะห์รายการค้า

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน พร้อมยกตัวอย่างประกอบประกอบการบรรยายบนกระดานเกี่ยวกับการบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป การผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภทแลงบทดลอง มีการภาม –ตอบและมีโจทย์ปัญหาและแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

 

4

4

 

 1. หัวข้อ : บทที่ 3 ขั้นตอนการบันทึกบัญชี

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนพร้อมยกตัวอย่างประกอบการบรรยายบนกระดานเกี่ยวกับการบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป การผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภทและออกงบทดลอง มีการถาม – ตอบและมีโจทย์ปัญหาและแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

4

4

 

 1. หัวข้อ ; บทที่ 4 การปรับปรุงรายการ

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนพร้อมยกตัวอย่างประกอบการบรรยายบนกระดานเกี่ยวกับการบันทึกร่ายการปรับปรุงรายการในสมุดรายวันทั่วไป รวมถึงมีการถาม – ตอบและมีโจทย์

ปัญหาและแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

4

4

 

 1. หัวข้อ : บทที่ 4 การปรับปรุงรายการ (ต่อ)

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนพร้อมยกตัวอย่างประกอบการบรรยายบนกระดานเกี่ยวกับการบันทึกรายการปรับปรุง

รายการในสมุดรายวันทั่วไป รวมถึงมีการถาม – ตอบและมีโจทย์ปัญหาและแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

4

4

 

 1. หัวข้อ : บทที่ 5 วงจรบัญชี

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน พร้อมยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย แสดงตัวอย่างการบันทึกร่ายการปิดบัญชีการจัดทำงบทดลองหลังรายการปรับปรุงและปิดบัญชี กระดาษทำการ 6 ช่อง และงบการเงิน

ต่าง ๆ ประกอบ รวมถึงมีการถาม

ตอบ

4

4

 

 1. หัวข้อ : บทที่ 6 การบัญชีสำหรับธุรกิจซื้อมาขายไป

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน พร้อมยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย แสดงตัวอย่างการบันทึกรายการปิดบัญชี การจัดทำงบทดลองหลังรายการปรับปรุงและปิดบัญชี กระดาษทำการ 6 ช่องและงบการเงินต่าง ๆ ประกอบรวมถึงมีการถาม – ตอบและมีโจทย์ปัญหาและแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

4

4

 

 1.  หัวข้อ : บทที่ 6 การบัญชีสำหรับธุรกิจซื้อมาขายไป

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน พร้อมยกตัวอย่างประกอบการบรรยายเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มและการปิดบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมการยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงมีการถาม-ตอบและมีโจทย์ปัญหาและแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

4

4

 

 1. หัวข้อ : บทที่ 6 การบัญชีสำหรับธุรกิจซื้อมาขายไป (ต่อ)

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน พร้อมยกตัวอย่างประกอบการบรรยายเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า  การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มและการปิดบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมการยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงมีการถาม – ตอบและมีโจทย์ปัญหาและแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

4

4

 

1. หัวข้อ ; บทที่ 7 การบัญชีสำหรับธุรกิจผลิต

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน พร้อมยกตัวอย่างประกอบการบรรยายแสดงตัวอย่างการบันทึกบัญชีกระดาษทำการ การปิดบัญชีและการจัดทำงบการเงินสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม รวมถึงมีการถาม – ตอบและมีโจทย์ปัญหาและแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

4

4

 

 1. หัวข้อ : บทที่ 7 การบัญชีสำหรับธุรกิจผลิต (ต่อ)

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนพร้อมยกตัวอย่างประกอบการบรรยายแสดงตัวอย่างการบักบัญชีกระดาษทำการ การปิดบัญชีและการจัดทำงบการเงินสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม รวมถึงมีการถาม -ตอบและมีโจทย์ปัญหาและแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

4

4

 

 1. หัวข้อ

รายวิชา - การบัญชีการเงิน

อาจารย์ผู้สอน