รายละเอียด

กฏหมายที่เกี่่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี / Law for Accounting Profession

 • 0 สัปดาห์
 • จำนวนนักศึกษา 0 คน
 • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

 • รหัสรายวิชา : BACAC113
 • ชื่อรายวิชา(TH) : กฏหมายที่เกี่่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี
 • ชื่อรายวิชา (EN) : Law for Accounting Profession
 • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2561

รายละเอียด

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ copy คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ copy

 

         

 

 

 

 

FreesiaUPC  S.36 B

 

 
 
 

 

FreesiaUPC  S.28 B

การรายงานผลของรายวิชา

 

ใช้ พ.ศ. เดียวกับเล่มหลักสูตรที่สภาอนุมัติ

คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยมมุมมน: ใช้ พ.ศ. เดียวกับเล่มหลักสูตรที่สภาอนุมัติ (มคอ.5)

 

 

FreesiaUPC  S.24B

FreesiaUPC  S.24 B

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต……………………………

สาขาวิชา.......การบัญชี

 

FreesiaUPC  S.24 B

(หลักสูตรปรับปรุง/ใหม่ .. .2560......)

 

 

FreesiaUPC  S.22 B

FreesiaUPC  S.22 B

รหัสวิชา    B ACAC113

ชื่อวิชา  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชา

           ชีพบัญชี (ห้อง  2/2)

Angsana New  S.22 B

กล่องข้อความ: Angsana New S.22 BLaw for Accounting Profession

 

 

 

 

คณะ…บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์………………….

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

 

สารบัญ

        หน้า

หมวดที่ 1   ข้อมูลทั่วไป                                                                                                                                                    1

หมวดที่ 2   การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา                                                                                                        2

หมวดที่ 3   สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา                                                                                          5

หมวดที่ 4   ปัญหาและผลกระทบต่อการดำเนินการ                                                                                                   7

หมวดที่ 5   การประเมินรายวิชา                                                                                                                                     8

หมวดที่ 6   แผนการปรับปรุง                                                                                                                                        9

 

 

การตั้งค่าหน้ากระดาษปกระยะขอบ

                                      บน  2  ซม.              ล่าง  4  ซม.

                                      ซ้าย 3  ซม.              ขวา  2.5  ซม.

                                      S = ขนาดตัวอักษร      B = ตัวอักษรหนา

    1.  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์                 ใช้ปกสีเขียว

    2.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร     ใช้ปกสีเหลือง

    3.  คณะวิศวกรรมศาสตร์                               ใช้ปกสีชมพู

    4.  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์       ใช้ปกสีฟ้า

    5.  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ              ใช้ปกสีขาว

    6.  สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร                  ใช้ปกสีส้ม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา ( มคอ. 5 )

 

ทุกหมวด

ขึ้นแผ่นใหม่

 

 
  คำบรรยายภาพแบบสี่เหลี่ยมมุมมน: ทุกหมวด
ขึ้นแผ่นใหม่

 

หมวดที่ 1

ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา 

รหัสรายวิชา                          BACAC113     

ชื่อรายวิชาภาษาไทย         กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี                                           

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ      Law  for  Accounting  Profession

2. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน

รหัสรายวิชา                          

ชื่อรายวิชาภาษาไทย         

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ     

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

3.1 อาจารย์จุฑามาศ   พึ่งอ่อน

 

4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา

1/2561

5. สถานที่เรียน

o คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

þ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

o คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

o คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

o คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

o คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 2

การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน

 

จำนวน

ชั่วโมงตาม แผนการสอน

จำนวน

ชั่วโมงที่สอน

จริง

ระบุเหตุผลที่การสอนจริง

ต่างจากแผนการสอนหากมี

ความแตกต่างกันเกิน 25%

 1. หัวข้อ : บทที่ 1 ศึกษากฎหมายที่จำเป็นเกี่ยวกับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ

เข้าใจลักษณะทั่วไปของกฏหมายด้านนิติบุคคลและทรัพย์สินทางปัญญาพระราชบัญญัติหลักทรัพย์พระราชบัญญัติการบัญชีและพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี

ความหมายและความสำคัญของกฏหมายและประเภทของกฏหมายทางธุรกิจ

สัญญาซื้อขาย  สัญญาแลกเปลี่ยน

กิจกรรม : แนะนำการเรียนการสอน บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน พร้อมยกตัวอย่างประกอบการบรรยายความสำคัญของกฏหมายทางธุรกิจมีการถาม – ตอบและมีโจทย์ปัญหาและแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

 

3

3

 

 1. หัวข้อ : บทที่ 2 กฎหมายทางธุรกิจ (ต่อ)

สัญญาให้  สัญญาเช่าทรัพย์ สัญญาเช่าซื้อ สัญญาจ้างแรงงานและสัญญาจ้างทำของ

สัญญาจำนอง  สัญญาจำนำ

สัญญาตัวแทน  สัญญานายหน้า

ลักษณะทั่วไปของสัญญาจำนองมาตรา 704 และมาตรา 708

การบังคับจำนองผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนองต้องไถ่ถอนจำนองเมื่อใด

ประเภทของกฎหมายสัญญา

ตัวเทนและนายหน้า

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนพร้อมยกตัวอย่างประกอบการบรรยายเกี่ยวกับหมวดกฏหมายตามมาตราและองค์ประกอบของกฏหมาย รวมถึงมีการถาม – ตอบและมีโจทย์ปัญหาและแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

3

3

 

 1. หัวข้อ : บทที่ 2 สัญญายืมและสัญญาค้ำประกัน

ลักษณะทั่วไปของสัญญายืมและค้ำประกัน

ความหมายและประเภทของสัญญา

กฎหมายกำหนดมาตรา 646 เรียกทรัพย์สินที่ยืมคืน

เมื่อทรัพย์สินที่ยืมสูญหาย

เมื่อมีการบอกเลิกสัญญา

เมื่อผู้ยืมตาย ข้อยกเว้น 653 วรรค 2

การค้ำประกันหนี้ในอนาคตหรือหนี้มีเงื่อนไขก็สามารถค้ำประกันได้

ค่าฤชาธรรมเนียมในการฟ้องร้องคดีสู่ศาลหนี้ที่มีปัญหา

สิทธิของผู้ค้ำประกันที่จะยกข้อต่อสู้กับเจ้านี้ในชั้นศาล มาตรา 700

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนพร้อมยกตัวอย่างประกอบการบรรยายบนกระดาน มีการถาม – ตอบและมีโจทย์ปัญหาและแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

18

18

 

 1.  หัวข้อ : บทที่ 3 สัญญาตั๋วเงินและสัญญาห้างหุ้นส่วนและบริษัท

ลักษณะทั่วไปของห้างหุ้นส่วนและบริษัทและตั๋วเงิน

ความหมายและประเภทของห้างหุ้นส่วนและตั๋วเงิน

การจัดตั้งและการดำเนินงานของห้างหุ้นส่วนและบริษัทและประเภทของตั๋วเงิน

กฏหมายกำหนดเมื่อจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัท

บันทึกการเปลี่ยนจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นห้างหุ้นส่วนและบริษัท

กฎหมายของตั๋วเงิน

คำพิพากษาฏีกา 738/2544ในตั๋วเงิน

สัญญาหุ้นส่วนและบริษัทบัญญัติไว้ในบรรพ 3 ลักษณะ 22 แห่งประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1012

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนพร้อมยกตัวอย่างประกอบการบรรยายบนกระดาน มีการถาม – ตอบและมีโจทย์ปัญหาและแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

3

3

 

 1. หัวข้อ : บทที่ 4 ตลาดเงินตลาดทุนกฏหมายของคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และการเปิดเผยข้อมูลในการเสนอขายหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงในหุ้นทุน กลต. ควบคุมดูแล

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การลงทุนในตลาดทุนเกี่ยวกับหุ้นส่วนใหม่

การบริหารความเสี่ยงสร้างความมั่งคั่งให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผู้เป็นหุ้นส่วนเดิม

การนำสินทรัพย์มาลงทุนเพิ่มในตลาดทุนในตลาดหลัก

ทรัพย์แห่งประเทศไทย

กฏหมายกำหนดการเปิดเผยข้อมูลในการซื้อขายหลักทรัพย์อย่างถูกต้องโดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของผู้ถือหุ้น

กิจกรรม บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนพร้อมยกตัวอย่างประกอบการบรรยายบนกระดานรวมถึงมีการถาม- ตอบและมีโจทย์ปัญหาและแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

3

3

 

 1. หัวข้อ : บทที่ 5 กฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา

ลักษณะของทรัพย์สินทางปัญญา

ความหมายของสิทธิบัตร

วิธีปฏิบัติเครื่องหมายการค้า

ลิขสิทธิ์ความหมายความคุ้มครองการละเมิดอายุความห้องคดี

วิธีการจัดทำและบันทึกการจดทะเบียนขอรับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนพร้อมยกตัวอย่างประกอบการบรรยายบนกระดานรวมถึงมีการถาม – ตอบและมีโจทย์ปัญหาและแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

3

3

 

 1. หัวข้อ : บทที่ 6 กฏหมายของการจ้างแรงงาน แรงงานสัมพันธ์

การจ้างงาน

การประกันสังคม

 

รายวิชา - กฏหมายที่เกี่่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี

อาจารย์ผู้สอน