รายละเอียด

การเงินธุรกิจสำหรับนักบัญชี / Business Finance for Accountant

 • 0 สัปดาห์
 • จำนวนนักศึกษา 0 คน
 • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

 • รหัสรายวิชา : BBACC122
 • ชื่อรายวิชา(TH) : การเงินธุรกิจสำหรับนักบัญชี
 • ชื่อรายวิชา (EN) : Business Finance for Accountant
 • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2561

รายละเอียด

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ copy คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ copy

 

 

 

 

รายละเอียดของรายวิชา

(มคอ.3)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการบัญชีปีที่ 1/2 (4 ปี)

(หลักสูตรปรับปรุง/ใหม่ พ.ศ. 2560)

รหัสวิชา    BBACC122

ชื่อวิชา      การเงินธุรกิจสำหรับนักบัญชี

Business Finance for Accountant

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

 

 

 

สารบัญ

        หน้า

หมวดที่ 1   ข้อมูลทั่วไป                                                            1

หมวดที่ 2   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์                                          2

หมวดที่ 3   ลักษณะและการดำเนินการ                                           2

หมวดที่ 4   การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา                                 3

หมวดที่ 5   แผนการสอนและการประเมินผล                                     6

หมวดที่ 6   ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน                                 8

หมวดที่ 7   การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา                8

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดของรายวิชา ( มคอ. 3 )

 

หมวดที่ 1 

ข้อมูลทั่วไป

1.รหัสและชื่อรายวิชา 

รหัสรายวิชา                     BBACC122 

ชื่อรายวิชาภาษาไทย          การเงินธุรกิจสำหรับนักบัญชี

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ       Business Finance for Accountant

2. จำนวนหน่วยกิต     

 3( 3 – 0 – 6 ) 

3. หลักสูตร และประเภทของรายวิชา

3.1   หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาบัญชีปีที่ 1

3.2   ประเภทกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

อาจารย์จุฑามาศ  พึ่งอ่อน

5. ภาคการศึกษา ชั้นปีที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชั้นปีที่ 1/2 (บัญชี 4 ปี)

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) 

          การบัญชีชั้นต้น     

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)

ไม่มี

8. สถานที่เรียน

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา ครั้งล่าสุด

1 มิถุนายน 2560

 

 

 

 

หมวดที่ 2 

จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา

1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายในการบริหารการเงิน

2.  มีความรู้ในหลักการบริหารงานการเงินที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุน การจัดสรรเงินทุน นโยบายเงินปันผล

3.  มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพของการบริหารเงินทุน การวางแผนทางการเงิน และการวิเคราะห์ทางการเงิน

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา

1.  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานทางการเงิน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการนำความรู้ความ

     เข้าใจไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและในชีวิตประจำวันได้

2.  อธิบายความสำคัญของการบริหารการเงินได้ในระดับเหมาะสม

3.  อธิบายเป้าหมายและเทคนิคการวิเคราะห์การจัดการทางการเงินธุรกิจได้

4.  สามารถวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินและนำไปอธิบายเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานอุตสาหกรรม

     ของแต่ละธุรกิจได้เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ทางการเงินของกิจการนั้นได้

5.  สามารถวิเคราะห์มูลค่าปัจจุบัน มูลค่าอนาคต และคำนวณดอกเบี้ยได้ทุกกรณี

6.  สามารถพยากรณ์ทางการเงิน และจัดทำงบประมาณเงินสดได้อย่างถูกต้อง

7.  สามารถวิเคราะห์งบประมาณลงทุนและตัดสินใจสำหรับการจ่ายเงินลงทุนของกิจการได้

8.  สามารถจัดหาเงินทุนของธุรกิจ ต้นทุนของเงินทุนได้อย่างถูกต้อง

9.  สามารถอธิบายโครงสร้างทางการเงินได้อย่างถูกต้อง

หมวดที่ 3

ลักษณะและการดำเนินการ

1. คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความหมายของการเงินธุรกิจ เป้าหมายของการจัดการทางการเงินธุรกิจ เทคนิคในการวิเคราะห์ การพยากรณ์และการควบคุมทางการเงิน การจัดการทุนหมุนเวียน งบจ่ายลงทุน วิธีการจัดหาเงินทุนของธุรกิจ ต้นทุนของเงินทุนและโครงสร้างทางการเงิน

 

2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา

 

บรรยาย

สอนเสริม

การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน

การศึกษาด้วยตนเอง

45  ชั่วโมง

 

สอนเสริมตามความต้องการของนักศึกษาเฉพาะราย

ไม่มีการฝึกปฏิบัติ

การศึกษาด้วยตนเอง

6  ชั่วโมง ต่อสัปดาห์

 

 

 

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล

-   อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ) ห้องพักอาจารย์ ตึก  4 ชั้น 1 ห้องหลักสูตร

 

 

 

 

หมวดที่ 4

การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

 

1. คุณธรรม จริยธรรม

  1. คุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องพัฒนา

นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่กับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะและทำคุณประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม มีความระมัดระวังในการใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศเพื่อให้เกิดความยั่งยืน นักศึกษาควรมีจริยธรรมดังต่อไปนี้

   1. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม
  1. วิธีการสอน 
  1. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เช่น ตัวอย่างในเรื่องเกี่ยวกับการนำเสนองบการเงินที่ผิดพลาดส่งผลต่อการวิเคราะห์งบการเงินที่ผิดพลาดไปด้วย เป็นต้น
  2. ให้ความสำคัญในการมีวินัย การตรงต่อเวลา และการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

1.3 วิธีการประเมินผล

1.3.1   ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมนักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา การทำงานทันตามกำหนด และความพร้อมเพียงของการเข้าร่วมกิจกรรม

2. ความรู้

2.1 ความรู้ ที่ต้องได้รับ

2.1.1  มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการการเงิน

2.1.2  มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอื่นที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการเงิน โดย สามารถบูรณาการและนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

2.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการเงินและอื่น ๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์

2.1.4 สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัย และวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

2.2 วิธีการสอน

2.2.1  ใช้วิธีการสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหารายวิชาโดยเน้นแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ เช่น การสอนแบบบรรยายและอภิปราย การสอนแบบสาธิต การสอนแบบใช้สถานการณ์จำลอง การสอนแบบเน้นกรณีปัญหา

2.2.2  การถาม – ตอบปัญหาทางวิชาการในห้องเรียน

2.2.3  มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน

2.2.4 การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง จากการฝึกงานในองค์การ ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมและการศึกษาดูงานในองค์การธุรกิจหรืออุตสาหกรรม

2.3 วิธีการประเมินผล

2.3.1 ประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างภาค เช่น งานที่มอบหมาย การทดสอบย่อย รายงานการค้นคว้า และการนำเสนอ

2.3.2 การประเมินจากการสอบข้อเขียน หรือ การสอบปฏิบัติ

2.3.3 การประเมินผลการเรียนรู้โดยผู้ประกอบการจากสถานการณ์จริง หรือ การฝึกงานในองค์กรธุรกิจ

2.3.4 การประเมินความรู้ของบัณฑิต โดยการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต

3. ทักษะทางปัญญา     

3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา

3.1.1  สามารถสืบค้นข้อมูล ประมวลข้อมูล และแนวคิดต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการระบุและวิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง

3.1.2  สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางการเงินและด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน ใช้ทักษะทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาการตัดสินใจ

3.1.3  สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

3.2 วิธีการสอน

3.2.1  ส่งเสริมการเรียนรู้ และฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ จากระดับง่ายไปสู่ระดับที่สูงขึ้น ตามระดับชั้นการศึกษา โดยใช้โจทย์แบบฝึกหัด โจทย์ปัญหา กรณีศึกษา หรือสถานการณ์จำลอง

3.2.2  จัดให้มีรายวิชาที่เสริมสร้างการพัฒนาทักษะทางเชาวน์ปัญญา ความคิด การวิเคราะห์และสังเคราะห์ด้านต่าง ๆ ทั้งในสาขาและนอกสาขา

3.2.3  สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เปิดโอกาสให้นักศึกษา ศึกษา ค้นคว้า รายงานทางเอกสารและรายงานหน้าชั้นเรียน รวมทั้งอภิปรายแสดงความคิดเห็นได้มาขึ้น

3.3 วิธีการประเมินผล

3.3.1  ประเมินจากผลการแก้โจทย์แบบฝึกหัด โจทย์ปัญหา กรณีศึกษา หรือสถานการณ์จำลองที่ได้รับมอบหมาย

3.3.2  ประเมินจากการสอบที่ต้องใช้ทักษะทางปัญญาของแต่ละรายวิชา

3.3.3  ประเมินจากรายงานผลการศึกษา ค้นคว้า รายงานทางเอกสาร และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน รวมทั้งผลการอภิปรายแสดงความคิดเห็น

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา

4.1.1  สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

4.1.2 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี

4.1.3  มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมงาน

4.1.4  มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู้ความสามารถทางการเงินของตนเองอย่างต่อเนื่อง

4.2 วิธีการสอน

4.2.1  มอบหมายการทำงานแบบกลุ่มย่อย โดยมีการสลับหมุนเวียนการเป็นผู้นำ การเป็นสมาชิกกลุ่ม และผลัดกันเป็นผู้รายงาน

4.2.2  มอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับความรู้ด้านการเงิน โดยให้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น

4.2.3  ให้ศึกษาการแก้ปัญหาจากกรณีศึกษาต่าง ๆ

4.3 วิธีการประเมินผล

4.3.1  ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียน

4.3.2  ประเมินการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีจากแบบประเมินตนเองและเพื่อนในกลุ่ม

4.3.3  ประเมินจากงานที่มอบหมายและระยะเวลาในการส่งงาน 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา

5.1.1  มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ในการแปลความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง

5.1.2  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน

5.1.3  สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ

5.2 วิธีการสอน

5.2.1  มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์หรือคำนวณเชิงตัวเลข

5.2.2  มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากฐานข้อมูลทั้งในประเทศและต่างประเทศ

5.2.3  ให้อภิปรายและนำเสนอผลงานที่ได้จากการสืบค้นหน้าชั้นเรียน และนำเสนอในรูปแบบรายงาน

5.2.4  มอบหมายกรณีศึกษาให้นำมาวิเคราะห์และนำเสนอผลการวิเคราะห์ในห้องเรียนในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

5.3 วิธีการประเมินผล

5.3.1   ประเมินจากผลงานการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมายและนำเสนอผลงานเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม

5.3.2   ประเมินทักษะการใช้ภาษาพูดในการนำเสนอรายงานและการใช้ภาษาเขียนจากรายงานเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 5

 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จำนวน

ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน และสื่อที่ใช้

ผู้สอน

1

แนะนำรายวิชา โครงสร้างการสอนและคำอธิบายรายวิชา เกณฑ์การให้คะแนน เอกสารประกอบการเรียนการสอน แล้วโยงเข้าสู้เนื้อหา

บทที่ 1  การเงินธุรกิจเบื้องต้น

 • ความสำคัญของการจัดการทางการเงิน
 • เป้าหมายของการจัดการทางการเงิน
 • หน้าที่ของผู้จัดการทางการเงิน
 • รูปแบบของธุรกิจในประเทศไทย
 •  

รายวิชา - การเงินธุรกิจสำหรับนักบัญชี

อาจารย์ผู้สอน