รายละเอียด

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี / Law for Accounting Profession

 • 0 สัปดาห์
 • จำนวนนักศึกษา 0 คน
 • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

 • รหัสรายวิชา : BACAC113
 • ชื่อรายวิชา(TH) : กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี
 • ชื่อรายวิชา (EN) : Law for Accounting Profession
 • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2561

รายละเอียด

 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ copy คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ copy

 

 

 

 

 

รายละเอียดของรายวิชา

(มคอ.3)

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

(หลักสตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

     

รหัสวิชา  BACAC113

ชื่อวิชา   กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี

                         Law for Accounting Profession

 

 

 

 

                           คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

                    

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

 

 

 

สารบัญ

                                 หน้า

หมวดที่ 1   ข้อมูลทั่วไป                                                                                   1

หมวดที่ 2   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์                                                                 2

หมวดที่ 3   ลักษณะและการดำเนินการ                                                                  3

หมวดที่ 4   การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา                                                        5

หมวดที่ 5   แผนการสอนและการประเมินผล                                                            9

หมวดที่ 6   ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน                                                       19       หมวดที่ 7   การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา                                       20

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดของรายวิชา ( มคอ. 3 )

 

หมวดที่ 1 

ข้อมูลทั่วไป

1.รหัสและชื่อรายวิชา 

รหัสรายวิชา                     BACAC113    

ชื่อรายวิชาภาษาไทย          กฎหมายทที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ   Law for Accounting Profession  

2. จำนวนหน่วยกิต     

 3 (3– 0 – 6 ) 

3. หลักสูตร และประเภทของรายวิชา

3.1   หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีปี 2/1 (4 ปี)

3.2   หมวดวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพบังคับ

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

อาจารย์จุฑามาศ   พึ่งอ่อน

5. ภาคการศึกษา ชั้นปีที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ปี 2/1, 2/2 (4 ปี)  มทร.ล้านนา ตาก

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) 

“ไม่มี”     

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)

ไม่มี

8. สถานที่เรียน

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก (ใช้สอนนักศึกษาสาขาการบัญชีปี 2/1 (4 ปี)   ระดับ ป.ตรี

9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา ครั้งล่าสุด

เริ่มจัดทำเป็นเอกสารประกอบการสอนตั้งแต่ ปี 2560 และปรับปรุง

       1 มิถุนายน  2560

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 2 

จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา

1.เพื่อให้รู้ความหมายและวัตถุประสงค์ของกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีศึกษากฏหมายที่จำเป็นเกี่ยวกับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายเกี่ยวกับการจัดองค์กรธุรกิจด้านนิติบุคคล พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและการออกหลักทรัพย์การเสนอขายหลักทรัพย์ การกำกับควบคุม และกฏหมายที่เกี่ยวกับการบัญชีเช่น พระราชบัญญัติการบัญชี พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  ประโยชน์ของ   ข้อมูลทางการบัญชี วิวัฒนาการและจรรยาบรรณของวิชาชีพบัญชี ในฐานะนักศึกษาสาขากาบัญชีเป็นผู้ผลิตต้องมีความรู้ด้านกฏหมายธุรกิจเกี่ยวกับการบัญชีให้เกิดความหลากหลายในด้านธุรกิจของผู้ประกอบการ

2.เพื่อให้ความรู้ความสำคัญของการบัญชีต่อการประกอบธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ ตามมาตรฐานการบัญชี แม่บทการบัญชีและงบการเงินให้ถูกต้องตามกฏหมายเกี่ยวกับการบัญชี

3.เพื่อให้สามารถวิเคราะห์กฎหมายการบัญชีเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการบัญชี พ..2543 และพระราชบัญญัติการบัญชี พ..2547 ถูกกำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีภายใต้กฏหมายการบัญชีและกฏหมายการสอบบัญชี กำหนดตามมาตรฐานการบัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพกำหนดนักบัญชีให้มีธรรมาภิบาลและถูกต้องตามกฏหมายเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีอง และงบการเงิน สำหรับกิจการให้บริการ กิจการปรับปรุง ณ วันสิ้นงวดและส่วนของหนี้สินและส่วนของเจ้าของการบัญชีซื้อขายสินค้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม และสมุดรายวันเฉพาะ  ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี ภาษีนิติบุคคล

   กฎหมายเกี่ยวกับภาษี  ประมวลรัษฏากรต่าง ๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา

1.  เข้าใจและอธิบายแม่บทการบัญชีได้

2.  อธิบายลักษณะ ความหมาย วัตถุประสงค์ของการบัญชีได้อย่างถูกต้อง

3.  อธิบายสมมติฐานทางการบัญชีได้

4.  อธิบายความสำคัญ ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี

5.  สามารถอธิบายวงจรบัญชี ได้อย่างถูกต้อง

6.  สามารถอธิบายและบันทึกหลักการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันขั้นต้นและผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภทสำหรับกิจการให้บริการ ได้อย่างถูกต้อง

7.  สามารถจัดทำกระดาษทำการ ได้อย่างถูกต้อง

8.  สามารถจัดทำงบการเงินของกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทให้บริการ ได้อย่างถูกต้อง

9.  สามารถจัดทำบัญชีหนี้สินและส่วนของเจ้าของ ได้อย่างถูกต้อง

10.สามารถอธิบายและบันทึกหลักการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันขั้นต้นและผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภทสำหรับกิจการซื้อมาขายไป ได้อย่างถูกต้อง

11. สามารถบันทึกการปรับปรุงรายการบัญชี การแก้ไขข้อผิดพลาดและการปิดบัญชีได้อย่างถูกต้อง

12. สามารถจัดทำงบการเงินของกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทซื้อมาขายไป ได้อย่างถูกต้อง

13. การบัญชีสินค้าและภาษีมูลค่าเพิ่มและการตรวจนับตีราคาสินค้าและสมุดรายวันเฉพาะบันทึกบัญชีได้อย่างถูกต้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 3

ลักษณะและการดำเนินการ

1. คำอธิบายรายวิชา

   ศึกษาความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี วิวัฒนาการและจรรยาบรรณของวิชาชีพบัญชี ความสำคัญของการบัญชีต่อการประกอบธุรกิจรูปแบบต่าง  ๆ  แม่บทการบัญชีและงบการเงิน การวิเคราะห์รายการค้าและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ กระบวนการบันทึกบัญชีตามวงจรการบัญชี การจัดทำงบทดลอง กระดาษทำการ ตลอดจนการจัดทำงบการเงินสำหรับกิจการให้บริการและซื้อขายสินค้า การบัญชีหนี้สินและส่วนของเจ้าของ สมุดรายวันเฉพาะ การบัญชีขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (หลักสูตรเก่า ปี  2552)

2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา

 

บรรยาย

สอนเสริม

การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน

การศึกษาด้วยตนเอง

45  ชั่วโมง

 

สอนเสริมตามความต้องการของนักศึกษาเฉพาะราย

ไม่มีการฝึกปฏิบัติ

การศึกษาด้วยตนเอง

6  ชั่วโมง ต่อสัปดาห์

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล

-   อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ) ห้องพักอาจารย์ ตึก  4

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มทร.ล้านนา  ตาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 4

การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม

  1. คุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องพัฒนา

นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่กับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะและทำคุณประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม มีความระมัดระวังในการใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศเพื่อให้เกิดความยั่งยืน นักศึกษาควรมีจริยธรรมดังต่อไปนี้

   1. มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
   2. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม
  1. วิธีการสอน 
  1. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี เช่น จรรยาบรรณของผู้จัดทำบัญชีที่ดี จรรยาบรรณที่ดีของเจ้าของกิจการ เป็นต้น
  2. ให้ความสำคัญในการมีวินัย การตรงต่อเวลา และการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย รวมถึงความซื่อสัตย์ในการทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

1.3 วิธีการประเมินผล

1.3.1   ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมนักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าชั้นเรียนและการทำแบบฝึกหัดและการส่งการบ้าน

 

2. ความรู้

2.1 ความรู้ ที่ต้องได้รับ

2.1.1  มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการบัญชี

2.1.2  มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอื่นที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการบัญชี โดย สามารถบูรณาการและนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

2.1.3 มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอื่น ๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์

2.1.4 สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัย และวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

2.2 วิธีการสอน

2.2.1  ใช้วิธีการสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหารายวิชาโดยเน้นแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ เช่น การสอนแบบบรรยายและอภิปราย

2.2.2  การถาม – ตอบปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนในห้องเรียน

2.3 วิธีการประเมินผล

2.3.1 ประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างภาค เช่น งานที่มอบหมาย การทดสอบย่อย

2.3.2 การประเมินจากการสอบข้อเขียน หรือ การสอบปฏิบัติ

3. ทักษะทางปัญญา     

3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา

3.1.1  สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางการบัญชีและด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน ใช้ทักษะทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรร โดยคำนึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ

3.2 วิธีการสอน

3.2.1  ส่งเสริมการเรียนรู้ และฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ จากระดับง่ายไปสู่ระดับที่สูงขึ้น ตามระดับชั้นการศึกษา โดยใช้โจทย์แบบฝึกหัด โจทย์ปัญหา กรณีศึกษา หรือสถานการณ์จำลอง

3.3 วิธีการประเมินผล

3.3.1  ประเมินจากผลการแก้โจทย์แบบฝึกหัด โจทย์ปัญหา กรณีศึกษา หรือสถานการณ์จำลองที่ได้รับมอบหมาย

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา

4.1.1  สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

4.1.2 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี

4.1.3  มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมงาน

4.1.4  มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนเองอย่างต่อเนื่อง

4.2 วิธีการสอน

4.2.1  มอบหมายการทำงานแบบกลุ่มย่อย ในการศึกษากรณีศึกษาเพิ่มเติมแล้วนำมาเสนอในชั้นเรียน

 

4.3 วิธีการประเมินผล

4.3.1  ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียน

4.3.2  ประเมินจากงานที่มอบหมายและระยะเวลาในการส่งงาน

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา

5.1.1  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน

5.2 วิธีการสอน

5.2.1  มอบหมายกรณีศึกษาให้นำมาวิเคราะห์และนำเสนอผลการวิเคราะห์ในห้องเรียนในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 

 

5.3 วิธีการประเมินผล

5.3.1  ประเมินจากผลงานการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมายและนำเสนอผลงานเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 5

 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จำนวน

ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน และสื่อที่ใช้

ผู้สอน

1

แนะนำรายวิชา โครงสร้างการสอนและคำอธิบายรายวิชา เกณฑ์การให้คะแนน เอกสารประกอบการเรียนการ?

รายวิชา - กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี

อาจารย์ผู้สอน