รายละเอียด

ออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 / PRODUCT DESIGN 2

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 43023247
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ออกแบบผลิตภัณฑ์ 2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : PRODUCT DESIGN 2
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2561

รายละเอียด

ศึกษาและปฏิบัติเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบลักษณะแบบอย่างผลิตภัณฑ์และประโยชน์ใช้สอย วัสดุและกรรมวิธีการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีกลไกอย่างง่าย ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค หรือผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมตามกระบวนการ

รายวิชา - ออกแบบผลิตภัณฑ์ 2

อาจารย์ผู้สอน