รายละเอียด

ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชศาสตร์ / Research Methods in Plant Science

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 4 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : MSCPT101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชศาสตร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Research Methods in Plant Science
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2561

รายละเอียด

คำอธิบายรายวิชา

จรรยาบรรณของนักวิจัย ประเภทของงานวิจัย เทคนิคการดำเนินงานวิจัย                       แผนการทดลองต่าง ๆ ในการวิจัยทางพืชศาสตร์การวิเคราะห์ข้อกำหนดทางสถิติ                 การแปลงข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณา การวิเคราะห์ความแปรปรวน         ความแปรปรวนร่วม สหสัมพันธ์ และการถดถอย การใช้โปรแกรมสำเร็จช่วยวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล การสรุปและวิจารณ์ การเขียนรายงานวิจัย และการนำเสนอ

Ethics for researchers. Categories of research. Techniques for conducting experiments. Experimental designs in plant science research. Statistical analysis. Data transformation. Data analysis using descriptive statistics. Analysis of variance, covariance, correlation and regression. Use of statistical package programs in data analysis. Data interpretation, discussion and conclusion. Writing research report and presentation.

รายวิชา - ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชศาสตร์

อาจารย์ผู้สอน