รายละเอียด

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ / Computer Programming (Python Language)

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 34 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCC304
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Computer Programming (Python Language)
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2562

รายละเอียด

1. เทอมน่าจะ 1,2 ทุกภาคเรียน

2. upload รูปไม่ขึ้น

รายวิชา - การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

บทที่ 1 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
- ระบบคอมพิวเตอร์
- ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
- ภาษาคอมพิวเตอร์และการพัฒนาโปรแกรม
- ปฏิบัติการใช้เครื่องมือพัฒนาโปรแกรม

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ปฏิบัติตามใบงาน
Lab ใช้งานturbo c หรือ Spyder

บทที่ 2 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
- โครงสร้างของโปรแกรมเบื้องต้น
- ตัวแปร + กำหนดค่า (นิพจน์ การดำเนินการ)
- คำสั่งอินพุตเอาต์พุต
- ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ปฏิบัติตามใบงาน
คุ้นเคยโปรแกรม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงเกลม ซม นิ้ว เซล ฟาร์เรนไฮต์


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :

บทที่ 10 แฟ้มข้อมูล (ต่อ)
- การเขียน การอ่านแฟ้มข้อมูล
- ปฏิบัติการสร้างโปรแกรมเพื่อการเขียน หรือการอ่านแฟ้มข้อมูล

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ปฏิบัติตามใบงาน


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :

บทที่ 12 ไพธอนสำหรับแก้ปัญหางานวิศวกรรม
- การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์พีชคณิตด้วย
ไพธอน
- การแก้ปัญหาเมตริกซ์และแก้สมการด้วยไพธอน
- ปฏิบัติการใช้งานไพธอน ในการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ปฏิบัติตามใบงาน
Matrix
แก้สมการด้วย cramer’s rule
, Gauss Jordan


กิจกรรม :


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน