การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน

Wheel Throwing

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของแป้นหมุน เนื้อดิน ความชื้นในเนื้อดิน ส่วนประกอบ ชนิด ลักษณะ หลักการทำงาน วิธีการใช้ การบำรุงดูแลรักษาแป้นหมุน การสร้างเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน รูปทรงพื้นฐานต่างๆ ในการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน วิธีการขึ้นรูปทรงพื้นฐานซ้ำๆ กันทั้งแบบปากกว้างและปากแคบให้มีขนาดสัดส่วนที่เท่ากัน การตกแต่งผิวและก้นชิ้นงานให้สมบูรณ์สวยงาม ปัญหาและแนวทางป้องกันและแก้ไขผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานด้านการการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนและมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ แป้นหมุน ส่วนประกอบของแป้นหมุน ลักษณะและประเภทของแป้นหมุน หลักการทำงานของแป้นหมุนแต่ละประเภท วิธีการใช้และวิธีการบำรุงรักษาแป้นหมุน วิธีการขึ้นรูปทรงพื้นฐาน ปากกว้างและปากแคบ รู้เกี่ยวกับเนื้อดินที่ใช้ในการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน รู้ความสำคัญและวิธีการควบคุมความชื้นในเนื้อดินปั้น   
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของแป้นหมุน เนื้อดิน ความชื้นในเนื้อดิน ส่วนประกอบ ชนิด ลักษณะ หลักการทำงาน วิธีการใช้ การบำรุงดูแลรักษาแป้นหมุน การสร้างเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน รูปทรงพื้นฐานต่างๆ ในการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน วิธีการขึ้นรูปทรงพื้นฐานซ้ำๆ กันทั้งแบบปากกว้างและปากแคบให้มีขนาดสัดส่วนที่เท่ากัน การตกแต่งผิวและก้นชิ้นงานให้สมบูรณ์สวยงาม ปัญหาและแนวทางป้องกันและแก้ไขผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน
 -   อาจารย์ประจำรายวิชา  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาภายในชั้นเรียน  -   อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล