โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Computer Engineering Project

 เพื่อให้นักศึกษา ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องแนวทางการแก้ปัญหา ปฏิบัติการตามขั้นตอนและแผน ดําเนินงาน รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล จัดทํารายงาน แนะนําเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการ 
  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านการนําความรู้ ความเข้าใจ การ ค้นคว้าบทความ งานวิจัย การวิเคราะห์ปัญหา ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องแนวทางการแก้ปัญหา ปฏิบัติการ ตามขั้นตอนและแผนดําเนินงาน รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล จัดทํารายงาน แนะนําเสนอ โครงงานต่อคณะกรรมกา ให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านเทคโนโลยี    
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการทบทวนชื่อโครงงาน ความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขต ตาม หัวข้อโครงงานในรายวิชา 32095497 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องแนว ทางการแก้ปัญหา ปฏิบัติการตามขั้นตอนและแผนดําเนินงาน รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล จัดทํา รายงาน แนะนําเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการ 
2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และให้คําปรึกษาผ่านเว็บไซต์ Facebook 
1.1.1 มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 1.1.2 แสดงความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสมํ่าเสมอ 1.1.3 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ เป็นมนุษย์ 
1.2.1 ให้ความสําคัญในด้านวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กําหนด   1.2.2 สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และสังคม 1.2.3 สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 1.2.4 การปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม 
1.3.1   การขานชื่อ การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานตรงเวลา 1.3.2   มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นํามาทํารายงาน อย่างถูกต้องเหมาะสม               1.3.3   พิจารณาผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 1.3.4   สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตากฎระเบียบข้อบังคับต่างๆอย่างต่อเนื่อ
ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องแนวทางการแก้ปัญหา ปฏิบัติการตามขั้นตอนและแผนดําเนินงาน รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล จัดทํารายงาน แนะนําเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการ 
บรรยาย อภิปราย การทํางานกลุ่ม การนําเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา บทความ งานวิจัย และมอบหมายให้ค้นคว้าบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนํามาสรุปและนําเสนอ ศึกษาโดยใช้ปัญหาและ โครงงาน Problem – based Learning และเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  
2.3.1  สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา               2.3.2  ประเมินผลจากผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนและผลงาน 2.3.3  สังเกตพฤติกรรมและจํานวนนักศึกษาที่เข้าเรียน 
3.1.1   มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์โดยใช้หลักการที่ได้เรียนมาตลอดจนสามารถ นําความรู้ไปประยุกต์ในสถานการณ์จริง   3.1.2   พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีระบบระเบียบ มีการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา และ การนําเสนอ   3.1.3   มีความใฝ่หาความรู้ 
   3.2.1  ฝึกกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาโดยเริ่มต้นจากปัญหาที่ง่ายและเพิ่ม ระดับความยากขึ้นเรื่อยๆทั้งนี้ต้องจัดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับรายวิชา                3.2.2   ฝึกการทําโครงงานในด้านการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์จําลอง     3.2.3  วิเคราะห์กรณีศึกษา ในการนําทฤษฏีมาใช้ให้เหมาะสม
3.3.1   สอบกลางภาคและปลายภาค  โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์ แนวคิดในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.3.2   วัดผลการประเมินจากรายงานโครงการ  และการนําเสนอผลงาน 3.3.3   ผลงานของนักศึกษา
3.4.1   สามารถทํางานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี  3.4.2   มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 3.4.3   สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 3.4.4   มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 3.4.5   มีภาวะผู้นํา
4.2.1   ส่งเสริมให้นักศึกษาเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 4.2.2   แบ่งหน้าที่ที่รับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ   4.2.3   การนําเสนอรายงาน 4.2.4   ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็นโดยการจัดอภิปราย 4.2.5   ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบในการทํางานกลุ่
4.3.1  สังเกตจากการทํางานและมีส่วนร่วมในงานกลุ่ม   4.3.2  ประเมินจากรายงานที่นําเสนอ  พฤติกรรมการทํางานเป็นทีม 4.3.4   ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
3.5.1 พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทํารายงานและ การเสนอหน้าชั้นเรียน 3.5.2 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูลและนําเสนอรายงาน 3.5.3 มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในอันที่จะวิเคราะห์สถานการณ์ตลอดจน นําเสนอข้อมูลโดยใช้คณิตศาสตร์หรือสถิติ               3.5.4 พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 3.5.5 ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ 
5.2.1   มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์ และทํารายงานโดยเน้นการนํา ตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 5.2.2   นําเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1   ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนําเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 5.3.2   ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 
6.4.1 สามารถทํางานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 6.4.2   มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย   6.4.3   สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 6.4.4   มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป               6.4.5   มีภาวะผู้นํา   
6.2.1   ส่งเสริมให้นักศึกษาเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 6.2.2   แบ่งหน้าที่ที่รับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ 6.2.3   ส่งเสริมทักษะการอยู่ในสังคม 6.2.4   ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็นโดยการจัดอภิปราย               6.2.5   ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบในการทํางานกลุ่ม 
6.3.1  สังเกตจากการทํางานและมีส่วนร่วมในงานกลุ่ม   6.3.2  ประเมินจากรายงานที่นําเสนอ  พฤติกรรมการทํางานเป็นทีม 6.3.3   การเข้าร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัย 6.3.4   สังเกตจากการอภิปรายและแสดงความคิดเห็น 6.3.5   สังเกตจากการทํางานกลุ่
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.2, 1.5, 2.1 2.2, 2.4 3.1 - 3.4 การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นครั้งที่ 1 การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นครั้งที่ 2 การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นครั้งที่ 3 การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นครั้งที่ 4 2-4-10-12 20%
2 4.6,5.3-5.4 การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาค การศึกษา 20%
3 1.1 – 1.7, 3.1 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาค การศึกษา 10%
4 3,4,5,6 นําเสนอต่อคณะกรรมการ 17 60%
รศ.ดร.โกสินทร์ จํานงไทย มจธ. , Research Methodology in Electronics in Electronics and Telecommunication         วาดี ดร. วนิดา วาดีเจริญและคณะ, ระเบียบวิธีวิจัย จากแนวคิดทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ, สํานักพิมพ์ซีเอ็ด,  R.H.B. Excell, Research Methodology, TIS KMUTT, Bangkok, 200
 https://www.sciencedirect.com/browse/journals-and-books      http://www.uni.net.th/UniNet/referenceDB/2561.php  
เว็บไซต์สืบค้น หรือสารานุกรม