ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า

Research Methodology in Electrical Engineering

เพื่อให้นักศึกษา ศึกษา ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหลักและระเบียบวิธีการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การวิเคราะห์ปัญหาและการตั้งสมมุติฐานวิจัย การแก้ปัญหาในงานวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการทางสถิติ การทดสอบผลการวิเคราะห์และการสรุปผลการทดลอง การเขียนโครงการวิจัยและการเขียนรายงานวิจัย จริยธรรมในการทำงานวิจัย 
         เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านการนำความรู้ ความเข้าใจ การค้นคว้าบทความ งานวิจัย การวิเคราะห์ปัญหา ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องแนวทางการแก้ปัญหา ปฏิบัติการตามขั้นตอนและแผนดำเนินงาน รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล และจัดทำรายงานวิจัย
ศึกษาเกี่ยวกับหลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า การเลือกหัวข้อวิจัย การวิเคราะห์ปัญหาและการตั้งสมมุติฐานการแก้ปัญหาในงานวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการทางสถิติ การทดสอบผลการวิเคราะห์และการสรุปผลการ ทดลอง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การเขียนรายงานวิจัย จริยธรรมในการทำงานวิจัย และเขียนบทความทางวิศวกรรมไฟฟ้า

 
-   2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และให้คำปรึกษาผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย เช่า Facebook และ MS-Team -    อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา มีความซื่อสัตย์ในการนำความรู้ไปใช้อย่างมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติของหลักสูตร ดังนี้ มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อ
บุคคล องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม 1.1.3 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ วิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
เน้นหลักการทางทฤษฎีพื้นฐาน ให้ความสำคัญในด้านวินัย การตรงต่อเวลา ให้นักศึกษาได้ทบทวนวรรณกรรมและฝึกกระบวนการคิด และนำเสนองาน สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และสังคม สอดแทรกคุธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม
1.3.1  การทดสอบย่อย การสอบกลางภาคและปลายภาค 1.3.2 ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ 1.3.3 ประเมินจากโครงการที่นำเสนอ 1.3.4 ประเมินจากการนำเสนองาน 1.3.5 การทดอลงนำเสสองานวิจัย
2.1.1  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาของ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และนำไปประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ
บรรยาย อภิปราย การทำงานกลุ่ม การนำเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา บทความ งานวิจัย และมอบหมายให้ค้นคว้าบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอ
1  สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 2  ประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลงาน 3  สังเกตพฤติกรรมและจำนวนนักศึกษาที่เข้าเรียน
3.1.1   มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์โดยใช้หลักการที่ได้เรียนมาตลอดจนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในสถานการณ์จริง 3.1.2   พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีระบบระเบียบ มีการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา และการนำเสนอ 3.1.3   มีความใฝ่หาความรู้
 3.2.1  ฝึกกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาโดยเริ่มต้นจากปัญหาที่ง่ายและเพิ่มระดับความยากขึ้นเรื่อยๆทั้งนี้ต้องจัดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับรายวิชา     3.2.2   ฝึกการทำโครงงานในด้านการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์จำลอง    3.2.3  วิเคราะห์กรณีศึกษา ในการนำทฤษฏีมาใช้ให้เหมาะสม
3.3.1   สอบกลางภาคและปลายภาค  โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.3.2   วัดผลการประเมินจากรายงานโครงการ  และการนำเสนอผลงาน 3.3.3   ผลงานของนักศึกษา
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา 
3.4.1   สามารถทำงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 3.4.2   มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 3.4.3   สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 3.4.4   มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
4.2.1   ส่งเสริมให้นักศึกษาเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 4.2.2   แบ่งหน้าที่ที่รับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ  4.2.3   การนำเสนอรายงาน 4.2.4   ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็นโดยการจัดอภิปราย 4.2.5   ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบในการทำงานกลุ่ม
4.3.1  สังเกตจากการทำงานและมีส่วนร่วมในงานกลุ่ม 4.3.2  ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม 4.3.4   ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
 
5.1.1 พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงานและการเสนอหน้าชั้นเรียน 5.1.2 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูลและนำเสนอรายงาน 5.1.3 มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในอันที่จะวิเคราะห์สถานการณ์ตลอดจน นำเสนอข้อมูลโดยใช้คณิตศาสตร์หรือสถิติ 5.1.4 พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 5.1.5 ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
5.2.1   มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์ และทำรายงานโดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 5.2.2   นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1   ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 5.3.2   ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา
1 MENEE501 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.2, 1. 4, 1.5, 2.2 2.3, 2.4 3.1 - 3.3 การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การอภิปราย เสนอความคิดเห็นและการนำเสนองาน 1-7, 9-14 40%
2 4.1-4.4, 5.2-5.5 การส่งงานตามที่มอบหมาย ผลงาน ความร่วมมือในการเรียน 1-7, 9-14 20%
3 1.2, 1. 4, 1.5, 3.1 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน 1-7, 9-14 10%
4 3,4,5 สอบวัดความรู้ การนำเสนองานปลายภาค 8,17 30%
  -รศ.ดร.โกสินทร์ จำนงไทย มจธ. , การทำวิจัยและเขียนบาความในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักพิมพืแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560      -วาดี ดร. วนิดา วาดีเจริญและคณะ, ระเบียบวิธีวิจัย จากแนวคิดทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ, สำนักพิมพ์ซีเอ็ด, กรุงเทพฯ, 2560      -R.H.B. Excell, Research Methodology, TIS KMUTT, Bangkok, 2006
ฐานข้อมูลงานวิจัย Online ของมหาวิทยาลัยฯ 
https://www.sciencedirect.com/browse/journals-and-books http://www.uni.net.th/UniNet/referenceDB/2561.php
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด  ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน 2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา 2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ