เตรียมโครงงานวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

Electric Vehicle Engineering Pre-Project

เพื่อพัฒนาผู้เรียนในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ โดยบูรณาการความรู้ทางวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ผ่านการเตรียมโครงงานปริญญานิพนธ์ (การค้นคว้า ความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขต ขั้นตอนและแผนการ ดำเนินงาน การจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทำรายงาน และการนำเสนอหัวข้อโครงงานฯ) ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
ศึกษาบทความ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม หรืองานทางวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า การตั้งชื่อโครงงาน วิธีการเขียนรายงาน ความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์ขอบเขต ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน การออกแบบ การจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานความก้าวหน้า และการนำเสนอโครงงาน
อาจารย์ประจำวิชา จัดเวลาให้ผู้เรียนในรูปแบบรายบุคคลหรือแบบกลุ่มตามความต้องการ 1 ชัวโมงต่อสัปดาห์ โดยมีช่องทางการติดต่อสือสารผ่านทาง E-mail (หมายเหตุ เฉพาะรายที่ต้องการ) 
     1.1.1 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
     1.1.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง และลำดับความสำคัญเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์
     1.1.3 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
     1.2.1 ตรวจเช็คการเข้าเรียนทุกครั้งและให้มีการส่งงานที่มอบหมายตรงเวลา
     1.2.2 ส่งเสริมให้มีความเป็นผู้นำกลุ่มและผู้ตามที่ดี มีความสามัคคีในการทำงาน
     1.2.3 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกร
     1.3.1 ให้คะแนนการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลา
     1.3.2 สังเกตการทำงานในกลุ่ม การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
     1.3.3 สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ
     2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
     2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม
     2.1.3 สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
     2.2.1 มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อหาหัวข้อโครงงาน
     2.2.2 ใช้การสอนโดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อให้สามารถเรียบเรียงทฤษฎีและงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับโครงงานและ มีการอ้างอิงเอกสารได้อย่างถูกต้อง
     2.2.3 จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการทดลองหรือสำรวจข้อมูล เพื่อให้ สามารถรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลชั้นต้นได้
      2.3.1 ประเมินผลงานที่มอบหมายเป็นระยะ
      2.3.2 ประเมินจากโครงงาน โดยพิจารณาจากความถูกต้อง ความน่าสนใจและนำไปใช้งานได้จริงของโครงงาน
      2.3.3 ประเมินจากรายงาน และการนำเสนอโครงงาน
      3.1.1 มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
      3.1.2 สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
      3.1.3 มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
      3.1.4 สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
      3.2.1 ส่งเสริมการอ่านเพื่อให้มีแนวคิด วิเคราะห์ เพื่อให้สามารถหาหัวข้อโครงงานได้
      3.2.2 ให้มีการเรียนรู้โดยการใช้ข้อมูลในการแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ
      3.2.3 ให้นักศึกษาปฏิบัติการจากสถานการณ์จริง เพื่อให้มีจินตนาการในการปรับใช้ผลที่ได้จากการศึกษาไปต่อยอดองค์ความรู้ และใช้งานได้จริง
      3.2.4 มอบหมายให้ค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถนำความรู้ที่ได้ไปเป็นแบบอย่างในการสืบค้นข้อมูลเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่
      3.3.1 วัดผลจากหัวข้อของโครงงาน
      3.3.2 วัดผลจากความถูกต้องของการวิเคราะห์ข้อมูล
      3.3.3 สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
      3.3.4 วัดผลจากความถูกต้องของงานที่มอบหมาย
      4.1.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
      4.1.2 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
      4.1.3 รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่น ทั้งในฐานะผู้นำและ
      4.2.1 ให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็น เพื่อให้นำเสนอโครงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
      4.2.2 ให้นักศึกษามีการวางแผนการทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด
      4.2.3 ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานกลุ่มตามที่ได้รับมอบหมาย
      4.3.1 ประเมินจากการมีส่วนร่วม กล้าแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
      4.3.2 ประเมินจากการส่งงานตามกำหนด
      4.3.3 สังเกตจากพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
      5.1.1 มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
      5.1.2 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
      5.1.3 มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญญลักษณ์
      5.2.1 ฝึกให้มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการแปลความหมาย รวมทั้งการเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา
      5.2.2 มอบหมายการนำเสนอโครงงานโดยมีรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
      5.2.3 อธิบายวิธีการจัดทำรายงานที่ถูกต้อง ให้มีการอ้างอิงเอกสารอย่างถูกต้อง
      5.3.1 ประเมินจากความถูกต้องของการวิเคราะห์ข้อมูล
      5.3.2 ประเมินจากการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
      5.3.3 ประเมินจากความสมบูรณ์ ถูกต้องของรายงาน
      6.1.1 มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
      6.1.2 มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
      6.2.1 ให้นักศึกษาทำงานตามแผนที่ได้วางไว้ และให้ส่งงานที่มอบหมายเป็นระยะ
      6.2.2 มอบหมายงานให้ทำเป็นกลุ่ม ให้ทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบ
      6.3.1 ประเมินจากการส่งงานที่มอบหมายตรงเวลา
      6.3.2 ประเมินจากรายงาน และการนำเสนอโครงงาน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล