คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรมและการผลิต

Computer Aided Engineering and Manufacturing

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล