การวัดและการควบคุมสมัยใหม่สำหรับวิศวกร

Modern Measurement and Control for Engineer

1.1 เพื่อศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานวงจรอิเลกทรอนิกส์ การขับกระแสและแรงดันไฟฟ้า การควบคุมกระแสและแรงดันไฟฟ้า การวัดและเครื่องมือวัด ตัวรับรู้ การสอบเทียบ การวิเคราะห์ข้อมูล
1.2 รู้วิธีการเขียนโปรแกรมเพื่อสื่อสารระหว่างตัวรับรู้กับคอมพิวเตอร์สำหรับแสดงผลและควบคุม
1.3 เพื่อศึกษาและเข้าใจการเชื่อมข้อมูลสู่โลกอินเตอร์เน็ตและวิธีการสื่อสารแบบไร้สาย
1.4 เข้าใจการใช้ปัญญาประดิษฐ์เข้าช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัญหาและการเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ไขปัญหา โดยการคิดอย่างเป็นระบบและขั้นตอน เพื่อช่วยให้ง่ายต่อการเขียนและการใช้งานโปรแกรม
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานวงจรอิเลกทรอนิกส์ การขับกระแสและแรงดันไฟฟ้า การควบคุมกระแสและแรงดันไฟฟ้า การวัดและเครื่องมือวัด ตัวรับรู้ การสอบเทียบ การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโปรแกรมเพื่อสื่อสารระหว่างตัวรับรู้กับคอมพิวเตอร์สำหรับแสดงผลและควบคุม การสื่อสารแบบไร้สาย การเชื่อมข้อมูลสู่โลกอินเตอร์เน็ตรวมทั้งการใช้ปัญญาประดิษฐ์เข้าช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล
 ตามความต้องการของนักศึกษา 
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล