เครื่องยนต์สันดาปภายใน

Internal Combustion Engines

1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของเครื่องยนต์หลักการเทอร์โมไดนามิกส์ในวัฏจักรเครื่องยนต์การสันดาปเชื้อเพลิง สมรรถนะและประสิทธิภาพเครื่องยนต์
2. สามารถคํานวณโดยใช้หลักการเทอร์โมไดนามิกส์ในวัฏจักรเครื่องยนต์การสันดาปเชื้อเพลิง สมรรถนะและประสิทธิภาพเครื่องยนต์
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดี มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา
ไม่มี
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของเครื่องยนต์ หลักการของห้องเผาไหม้ การจ่ายเชื้อเพลิงเข้าห้องเผาไหม้ หลักการเทอร์โมไดนามิกส์ในวัฏจักรของเครื่องยนต์ การสันดาปเชื้อเพลิง การทดสอบหาสมรรถนะและประสิทธิภาพเครื่องยนต์
ไม่ต่ำกว่า 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล