ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์

Special Problems in Animal Science

เพื่อให้นักศึกษารู้ เข้าใจ และทำการศึกษาวิจัยและค้นคว้าทดลองเพื่อแก้ปัญหาทางสัตวศาสตร์โดยการเก็บข้อมูล การประมวลผล สรุปผลและเรียบเรียง และนำเสนอผลการศึกษาเป็นรายงาน
เพื่อให้ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์
ศึกษาวิจัยและค้นคว้าทดลองเพื่อแก้ปัญหาทางสัตวศาสตร์โดยการเก็บข้อมูล การประมวลผล สรุปผลและเรียบเรียง และนำเสนอผลการศึกษาเป็นรายงาน
3
(1) มีคุณธรรมและจริยธรรม  เป็นความรับผิดชอบรอง (2) มีจรรยาบรรณ เป็นความรับผิดชอบรอง
1 เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 2 นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบ โดยในการทำงานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม 3 มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทำการทุจริต คัดลอกงานของผู้อื่น 4 สอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรม
(1) ประเมินการมีวินัยจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรมที่กำหนด (2) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (3) ประเมินจากผลงานที่ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่นหรือมีการอ้างอิงเอกสารทางวิชาการเพื่อให้เกียรติแก่เจ้าของผลงาน (4) ประเมินจากพฤติกรรมในการทำงานในชั้นเรียนที่ไม่เลือกปฏิบัติและการไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
(1) มีความรู้ในสาขาวิชาชีพ  เป็นความรับผิดชอบรอง (2) มีความรอบรู้  เป็นความรับผิดชอบรอง
ใช้การเรียนการสอนแบบ problem base โดยเน้นหลักการทางทฤษฎีและประยุกต์ทางปฎิบัติในสภาพแวดล้อมจริง ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
(1) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ (2) ประเมินจากแผนงานหรือโครงการที่นำเสนอ (3) ประเมินจากการนำเสนอรายงาน
 ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้  ตวามรับผิดชอบหลัก
กรณีศึกษาทางการเกษตร เพื่อค้นหาข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจ ประเมินข้อมูลและหลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
1) ประเมินจากผลงานการนำเสนอรายงาน (2) การสัมภาษณ์ และ/หรือ การสอบปากเปล่า
 มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ เป็นความรับผิดชอบรอง
1) สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ (2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย (3) มีภาวะผู้นำและผู้ตามในการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
พฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอรายงาน
(1) มีทักษะการสื่อสาร  เป็นความรับผิดชอบรอง (2) มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นความรับผิดชอบหลัก
วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาจากกรณีศึกษาหรือในการปฏิบัติงานจริง แล้วนำเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์
(1) ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอและการเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขที่เกี่ยวข้องในการนำเสนอข้อมูล (2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อจำกัดเหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ ประมวลผลและแปลความหมาย (3) การนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา(Ethics and Moral) 2. ด้านความรู้ที่ต้องได้รับ(Knowledge) 3. ด้านทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา(Cognitive Skills) 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา(Interpersonal Skills and Responsibility) 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา (Numerical Analysis, Communication and Information Technology
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา (1) มีคุณธรรมและจริยธรรม (2) มีจรรยาบรรณ (1) มีความรู้ในสาขาวิชาชีพ (2) มีความรอบรู้ ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้ มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ (1) มีทักษะการสื่อสาร (2) มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 BSCAG216 ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 โครงร่างปัญหาพิเศษ โครงร่างปัญหาพิเศษ 1-3 10
2 การนำเสนอโครงร่างและความก้าวหน้า การนำเสนอ 4-8 20
3 การนำเสนอปัญหาพิเศษ การนำเสนอ ความถูกต้องในเนื้อหา การตอบคำถาม 10-14 50
4 เล่มรายงานปัญหาพิเศษฉบับสมบูรณ์ ความถูกต้องของเล่มรายงานปัญหาพิเศษฉบับสมบูรณ์ 14-17 20
คู่มือปัญหาพิเศษ
ขึ้นอยู่กับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ฯ แนะนำ
-แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
นำผลการประเมินการสอนในข้อ 1 และ 2 มาปรับปรุงการสอน
โดยการทำแบบประเมินตนเองผ่านระบบออนไลน์
ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4