การอบชุบโลหะ

Heat Treatment

เข้าใจและรู้คุณสมบัติเชิงกลของโลหะและโลหะผสม
เข้าใจโครงสร้างและส่วนประกอบของโลหะ
เข้าใจความสัมพันธ์ของแผนภาพสมดุลของเหล็ก-คาร์บอนและ TTT diagram
เข้าใจและสามารถตรวจหาปริมาณคาร์บอนและความแข็งของเหล็กชนิดต่างๆ ได้
เข้าใจกรรมวิธีการปรับปรุงสมบัติของเหล็กกล้าด้วยกรรมวิธีการอบชุบทางความร้อนด้วยวิธีการต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
 
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) (Program learning outcome: PLO) ดังนี้
PLO1 ความสามารถในการนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พื้นฐานทางวิศวกรรม และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาพื้นฐานและวิเคราะห์ปัญหาทางด้านวิศวกรรมที่ซับซ้อน
PLO2 สามารถออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิตและการจัดการการผลิต รวมถึงออกแบบระบบหรือกระบวนการผลิตที่ตรงตามข้อกำหนดและตามความต้องการ โดยการเลือกเครื่องมือทางด้านวิศวกรรมที่เหมาะสมและระบบไอทีที่ทันสมัย
PLO3 ความสามารถการสืบสวนสอบสวนและตรวจสอบปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนอย่างเป็นระบบ รวมถึงการสำรวจจากวรรณกรรม การออกแบบและการทดลอง การวิเคราะห์และการตีความข้อมูลรวมถึงการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสรุปและความถูกต้อง
PLO4 ความสามารถในการทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และความสามารถด้านการสื่อสารในองค์กรหรือทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งทางวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษรในกิจกรรมวิศวกรรมที่ซับซ้อน รวมถึงความเข้าใจการเขียนรายงาน การจัดทำเอกสาร และการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
PLO5 ความสามารถในการใช้เหตุผลตามบริบทความรู้เพื่อประเมินประเด็นด้านสุขภาพ ความปลอดภัย กฎหมายและวัฒนธรรม และความรับผิดชอบสิ่งที่ตามมาที่จากการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมอย่างมืออาชีพ รวมถึงความเข้าใจผลกระทบของวิชาชีพด้านวิศวกรในบริบททางสังคมและสิ่งแวดล้อม และยึดมั่นหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างและส่วนประกอบของโลหะ แผนภูมิของเหล็กกับคาร์บอน TTT Diagram ความสามารถในการชุบแข็ง การกระจายของความแข็งภายในและระยะลึกของความแข็ง ปฏิบัติตรวจหาปริมาณคาร์บอนและความแข็งของเหล็กชนิดต่างๆ ศึกษาหลักการของการให้ความร้อนเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างของเหล็กการสลายคาร์บอนโดยการชุบในสารละลายตัวกลาง การอบคืนตัว เพื่อทำเหล็กกล้าแข็ง ตลอดจนอุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการอบชุบและอบคืนตัว ปฏิบัติการอบชุบโลหะด้วยวิธีการต่างๆ
อย่างน้อย 1 ชั่วโมง หรืออยู่ที่ความพร้อมความต้องการของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม 1.1 คุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องพัฒนา
                   1.1.1 มีความตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื้อสัตย์สุจริต
    1.1.2 มีวินัย  ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบวินัยและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
                   1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ
                   1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
                   1.1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
                   1.1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม
      1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ                                     
1.2 วิธีการสอน                     1.2.1 อาจารย์เป็นแบบอย่างที่ดีของนักศึกษา                    1.2.2 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวัสดุวิศวกรรม และอาจารย์เป็นแบบอย่างที่ดีของนักศึกษา                    1.2.3 อภิปรายกลุ่ม มอบหมายงานเป็นกลุ่มและนำเสนอผลงาน          1.2.4 สอดแทรกแนวคิดเรื่องระเบียบวินัย ปลูกฝังให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงการเคารพระเบียบข้อบังคับ โดยยกตัวอย่างจริงจากพฤติกรรมนักศึกษาในห้องเรียน เช่น การเข้าเรียนตรงต่อเวลา มารยาทในห้องเรียน มารยาทในการใช้อุปกรณ์สื่อสาร เป็นต้น 
1.3 วิธีการประเมินผล
        1.3.1 ประเมินผลจากการเข้าเรียน
        1.3.2 ประเมินผลการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
                  1.3.3 สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน การตอบคำถาม  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน การยกตัวอย่างเปรียบเทียบในด้านการรักษากฎระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกันในสังคมองค์กรให้เห็นมีคุณค่า มีเกียรติ รู้สึกภูมิใจในตนเองและสถาบัน
      2.1 ความรู้ ที่ต้องได้รับ
       2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และพื้นฐานทางด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
        2.1.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาของรายวิชาอบชุบโลหะและสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม
                  2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
                  2.1.4 สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการอบชุบโลหะได้
                 2.1.5 สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
2.2 วิธีการสอน
       2.2.1 บรรยายหลักการ ทฤษฎีตามคำอธิบายรายวิชา อภิปรายระหว่างอาจารย์และนักศึกษา 
       2.2.2 ยกตัวอย่างการประยุกต์และใช้งานการอบชุบโลหะเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น
       2.2.3 มอบหมายงานให้ค้นหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
       2.2.4 สรุปเนื้อหาบทเรียน
         2.3 วิธีการประเมินผล
        2.3.1  ตรวจแบบฝึกหัด ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
        2.3.2  ประเมินจากการถามตอบในชั้นเรียน และการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล 
.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
      3.1.1  พัฒนาความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีวิจารณญาณที่ดี
      3.1.2 สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของความรู้และเทคโนโลยี
3.2 วิธีการสอน
       3.2.1  การมอบหมายงานให้นักศึกษาทำรายงานเฉพาะบุคคลหรือกลุ่มและการนำเสนอผลงาน
        3.2.2   การวิเคราะห์และอภิปรายกลุ่ม
        3.2.3  เชิญวิทยากรหรือบุคลากรที่ชำนาญเฉพาะทางมาร่วมบรรยาย    
3.3 วิธีการประเมินผล
         3.3.1   วัดผลพิจารณาจากการทำรายงานเฉพาะบุคคลหรือกลุ่มและการนำเสนอผลงาน
         3.3.2   สอบกลางภาคและปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
        4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
                     4.1.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษา ต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
                      4.1.2 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
                      4.1.3 รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
                     4.1.4  มีจิตสำนึกต่อความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม
       4.2 วิธีการสอน
                     4.2.1 ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นเพื่อฝึกการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล
                     4.2.2 ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
        4.3 วิธีการประเมินผล
                     4.3.1 สังเกตพฤติกรรมการทำงาน ความรับผิดชอบในการทำงานและการนำเสนอผลงาน
                     4.3.2 ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้รับมอบหมาย
.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
          5.1.1  สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
          5.1.2  พัฒนาทักษะในการสืบค้นข้อมูลจาก Inter net และ web site ต่าง ๆ
          5.1.3  พัฒนาทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
          5.2.1  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก web site สื่อการสอน E-Learning
          5.2.2 นำเสนอผลงานในชั้นเรียน โดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
          5.2.3 อภิปรายกลุ่มในชั้นเรียน โดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
        5.2.4 อธิบายวิธีการใช้เครื่องคำนวณในส่วนของเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
5.3 วิธีการประเมินผล
         5.3.1  ผลจากการประเมินการเขียนรายงานและการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
                    5.3.2 ผลจากการสังเกตพฤติกรรมในการอภิปรายกลุ่มโดยใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
6. ทักษะพิสัย
               6.1 มีทักษะในการบริหารจัดการด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
           
6. ทักษะพิสัย
             6.2 มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมีการร่วมมือกันเป็นอย่างดี
              
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
เอกสารงานวิจัย/ งานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับโลหะวิทยาเชิงวิศวกรรม วัสดุวิศวกรรม การอบชุบโลหะ คุณสมบัติและโครงสร้างผลึกของวัสดุ ของ อ.กานต์ วิรุณพันธ์
      l  วีระพันธ์  สิทธิพงศ์. โลหะวิทยากายภาพสำหรับวิศวกร ภาค 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์นิยมวิทยา, 2532
       l  วีระพันธ์  สิทธิพงศ์. โลหะวิทยากายภาพสำหรับวิศวกร ภาค 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์นิยมวิทยา, 2533
       l  มานพ  ตัณตระบัณฑิตย์. งานทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น), 2531
       l  มนัส  สถิรจินดา. วิศวกรรมการอบชุบเหล็ก. กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538
หนังสือที่มีความสอดคล้องกับการประลองวิศวกรรมการทดสอบวัสดุ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
· การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน การสะท้อนคิดจากพฤติกรรมของผู้เรียน
นำผลการสอบกลางภาค การสอบปลายภาคและการทดสอบย่อยแต่ละสัปดาห์มาใช้ในการประเมิน
· ผลการสอบ
การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
สัมมนาการจัดการเรียนการสอน

นำแบบประเมินผู้สอนออนไลน์ของปีการศึกษาที่ผ่านมา มาใช้ในการปรับปรุงการสอน
มีการตั้งคณะกรรมการในหลักสูตร ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ การทดสอบย่อยแต่ละสัปดาห์และวิธีการให้คะแนนสอบ
ปรับปรุงรายวิชาทุกปี ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4

นำแบบประเมินผู้สอนออนไลน์ของปีการศึกษาที่ผ่านมา มาใช้ในการปรับปรุง