ธุรกิจผลิตภัณฑ์ขนมอบ

Bakery Business

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติและองค์ประกอบของวัตถุดิบ กรรมวิธีการผลิต ขนมอบต่าง ๆ
2. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการวิเคราะห์คุณสมบัติและองค์ประกอบของวัตถุดิบ กรรมวิธีการผลิต ขนมอบต่าง ๆ
3. เข้าใจการสำรวจแนวโน้มของผู้บริโภคเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมอบ
4. ทราบแนวทางการประกอบธุรกิจ องค์ประกอบสำคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ และการตลาดของธุรกิจผลิตภัณฑ์ขนมอบ
เพื่อให้เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับคุณสมบัติและองค์ประกอบของวัตถุดิบ กรรมวิธีการผลิต ขนมอบต่าง ๆ การสำรวจแนวโน้มของผู้บริโภคเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมอบ แนว ทางการประกอบธุรกิจ องค์ประกอบสำคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ การตลาดของ ธุรกิจผลิตภัณฑ์ขนมอบ
Study and practice on property and composition of bakery ingredients; production process of bakery products; survey of consumer trends for bakery product development; business operation, key elements and product marketing used in the bakery business
2 ชั่วโมง/สัปดาห์
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทาง ปัญญา 4.ทักษะ ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล และความ รับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะ พิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ุ6 7 1
1 BSCFT313 ธุรกิจผลิตภัณฑ์ขนมอบ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล