การประมวลผลแบบคลาวด์

Cloud Computing

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและเทคโนโลยีในการประมวลผลแบบคลาวด์ โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ การจำลองหน่วยประมวลผลและหน่วยความจำ (เวอร์ชวลไลเซชั่น) เมฆเก็บข้อมูล ระบบไฟล์แบบกระจาย ฐานข้อมูลแบบ NoSQL โมเดลการเขียนโปรแกรมแบบ MapReduce ปฏิบัติการใช้บริการคลาวด์สาธารณะ เช่น Amazon Web Service ในการเช่าและบริหารทรัพยากรสำหรับการประมวลผล การ deploy โปรแกรมประยุกต์บนบริการคลาวด์ การพัฒนาบริการบนเว็บเพื่อประมวลผลและเรียกค้นข้อมูลขนาดใหญ่
Study and practice of the fundamental concepts of cloud computing and its enabling technology cloud infrastructure, virtualization of CPU and memory, distributed file systems such as HDFS, NoSQL databases, MapReduce programming model, using public cloud services such as Amazon Web Service to rent and manage computing resources, deployment of applications on the public cloud service, implementing a complete web-service solution for querying Big Data.
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและเทคโนโลยีในการประมวลผลแบบคลาวด์ โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ การจำลองหน่วยประมวลผลและหน่วยความจำ (เวอร์ชวลไลเซชั่น) เมฆเก็บข้อมูล ระบบไฟล์แบบกระจาย ฐานข้อมูลแบบ NoSQL โมเดลการเขียนโปรแกรมแบบ MapReduce ปฏิบัติการใช้บริการคลาวด์สาธารณะ เช่น Amazon Web Service ในการเช่าและบริหารทรัพยากรสำหรับการประมวลผล การ deploy โปรแกรมประยุกต์บนบริการคลาวด์ การพัฒนาบริการบนเว็บเพื่อประมวลผลและเรียกค้นข้อมูลขนาดใหญ่
14 ENGCE183 การประมวลผลแบบคลาวด์ ¡ l     ¡   ¡ l l ¡ ¡ ¡ l   l l ¡ ¡ l ¡         l l   ¡ ¡ l ¡
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 นักศึกษามีความเข้าใจและสามารถสร้าง ใช้งาน และแก้ไข ระบบบน cloud ได้ ลงมือปฏิบัติ สอบ สัมภาษณ์ 1-15 100
https://www.coursera.org/professional-certificates/gcp-data-engineering