ไมโครคอนโทรลเลอร์

Microcontroller

1.1 อธิบายโครงสร้างของระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ได้
1.2 อธิบายระบบบัสได้
1.3 อธิบายรายละเอียดต่างๆ ของหน่วยความจำได้
1.4 ออกแบบวงจรอินเตอร์เฟสอุปกรณ์อินพุท/เอาท์พุทกับไมโครคอนโทรลเลอร์ได้
มีการปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณภาพทางการศึกษาเพื่อมาตรฐานวิชาชีพ
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับชนิดของไมโครคอนโทรลเลอร์ สถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ การบริหารจัดการหน่วยความจำ ชุดคำสั่ง การอินเตอร์รัพต์ การเชื่อมกับอุปกรณ์ภายนอก การประยุกต์การใช้งาน ไมโครคอนโทรลเลอร์
Study and practice of the types of microcontrollers, architecture of microcontroller, memory management, command set, interrupt, connecting with external devices and application of the microcontroller.
สอนเสริมตามความต้องการของนักศึกษาเฉพาะราย
˜
š1.1.1 แสดงออกซึ่งจิตสำนึกสาธารณะ และตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพครู ที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
˜1.1.3 แสดงออกซึ่งการมีวินัย ขยัน อดทน เสียสละ ตรงต่อเวลา ความ รับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม และเป็นแบบอย่างที่ดี
กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบ วินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม สิ่งแวดล้อม และเป็นแบบอย่างที่ดี เช่นการเข้าชั้น เรียนให้ตรงเวลา การแต่งกายตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนแต่ละรายวิชา ในด้าน ความซื่อสัตย์สุจริตในการสอบ รวมทั้งการมีมารยาททางวิชาการ การไม่คัดลอกผลงานทางวิชาการของผู้อื่น
1.3.1 ประเมินพฤติกรรมการเข้าเรียน พฤติกรรมในห้องเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้ และตรงเวลา
1.3.2 ประเมินการมีวินัย และพร้อมเพรียงของนักศึกษาในกิจกรรมที่มีการมอบหมายต่างๆ
˜ 1.2.1 มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไป วิชาชีพครู และวิชาชีพเฉพาะ อย่าง กว้างขวาง ลึกซึ้ง และเป็นระบบ
˜ 1.2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีในสาขาวิชาชีพ เฉพาะ รวมทั้งคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าองค์ความรู้ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมทั้งตระหนักถึง ความส าคัญของงานวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้
š 1.2.3 สามารถนำหลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่ได้ศึกษาไปบูรณาการข้ามศาสตร์ และบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างเหมาะสม
บรรยายทฤษฎี อภิปรายเกี่ยวกับหลักทางทฤษฎี และประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยสอดคล้องกับเนื้อหาไมโครคอนโทรเลอร์ การวิเคราะห์การทดลอง และมอบหมายให้ค้นคว้าเพิ่มเติม ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งเน้นนวัตกรรมใหม่หรืองานวิจัยใหม่ มีการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับไมโครคอนโทรเลอร์
2.3.1 การทดสอบย่อย
2.3.2 สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นหลักการทฤษฎี และปฏิบัติ
2.3.3 ประเมินจากโครงการที่นำเสนอ
˜
˜3.1.1 มีจินตนาการในการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาที่มี ความสลับซับซ้อน ในการประยุกต์ความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนานวัตกรรม
š 3.1.2 มีทักษะในการเป็นผู้น าความรู้เพื่อการสืบค้นข้อมูล วินิจฉัย วิเคราะห์ และสรุปประเด็นของสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ
3.2.1 การมอบให้นักศึกษานำเสนอแนวความคิด และปัญหาที่สนใจที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในรายวิชา
3.2.2 ให้นักศึกษาได้ลงปฏิบัติ และแก้ไขสภาพปัญหาจริง ในรูปแบบการพัฒนาอุปกรณ์ โดยใช้องค์ความรู้ที่ศึกษาจากทฤษฎี
3.2.3 การอภิปรายกลุ่ม วิเคราะห์กรณีศึกษา โดยการนำทฤษฎีที่เหมาะสมมาใช้
3.3.1 สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.3.2 ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา และการนำเสนอผลงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3.3 สัมภาษณ์ สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
š4.4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.2.1 สามารถทำงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
4.2.2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
4.2.3 มีภาวะผู้นำ
4.3.1 พฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน
4.3.2 พฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ
š5.1.1 มีทักษะในการเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ คณิตศาสตร์ ภาษาพูดและภาษาเขียน อันมีผลทำให้สามารถเข้าใจ องค์ความรู้หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ เทคโนโลยีของอุปกรณ์ คำสั่ง ที่ใช้ในรายวิชา แนะนำเทคนิคและเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อเคราะห์ข้อมูล/สารสนเทศ เชิงคุณภาพให้เป็นข้อมูล/สารสนเทศเชิงปริมาณ และประเมินข้อมูลสารสนเทศที่เป็นเชิงคุณภาพให้เป็นเชิงปริมาณ
มอบหมายงานที่ต้องมีการนำเสนอทั้งในลักษณะที่เป็นตัวเลข กราฟ ภาพ และ ข้อความปริมาณที่สอดคล้องเชื่อมโยงกันและสามารถนำเสนอเป็นตัวเลขได้
ประเมินจากการนำเสนอรายงาน โดยพิจารณาจากเนื้อหา สื่อเทคโลยีที่ใช้นำเสนอ ความถูกต้องของภาษาพูดและภาษาเขียน
˜ 6.1.1 แสดงออกถึงการมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ด้านการปฏิบัติงานใน วิชาชีพเฉพาะ วิชาชีพครู การบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการ ที่มีรูปแบบ หลากหลายอย่างบูรณาการและสร้างสรรค์
š 6.1.2 แสดงออกถึงการมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนรวมถึงประยุกต์วิธีการสอนได้อย่างบูรณาการที่เหมาะสมกับเนื้อหาและสภาพของกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลายอย่างมีนวัตกรรม
6.2.1 สร้างทักษะในการปฏิบัติงานในรายวิชา
6.2.2 สนับสนุนการทำโครงงานการประยุกต์การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์
6.3.1 มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
6.3.3 มีการประเมินผลการทำงานในภาคปฏิบัติ และโครงงานการประยุกต์การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านความสัมพันธ์บุคคลและความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2
1 TEDEE120 ไมโครคอนโทรลเลอร์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.3.3, 2.3.1, 2.3.2, 3.3.1 สอบย่อยครั้งที่ 1 สอบกลางภาค สอบย่อยครั้งที่ 2 สอบปลายภาค 4 7 14 17 5% 20% 5% 25%
2 1.3.4, 2.3.3, 5.3.1, 5.3.2, 6.3.3 - การทดลองและรายงาน - โครงงานประยุกต์ ตลอดภาคการศึกษา 20% 15%
3 1.3.1, 1.3.2, 3.3.2 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน - การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 10%
ชื่อตำราหลัก ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ ชื่อผู้แต่ง ผศ.ไวยพจน์ ศุภบวรเสถียร สำนักพิมพ์ - ปีที่พิมพ์ ๒๕๔๘ ชื่อหนังสืออ่านประกอบ ๑. การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล MCS-51 ชื่อผู้แต่ง รศ.สมยศ จุณณะปิยะ สำนักพิมพ์/ปีที่พิมพ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง/๒๕๔๔
๒. Advanced Microprocessors and Microcontrollers ชื่อผู้แต่ง Bradi Ram. สำนักพิมพ์/ปีที่พิมพ์ Prentice-Hall /1995
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
1.3 ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ