การเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า

Electrical Technical Education Pre-Project

เพื่อให้นักศึกษามีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐาน องค์ประกอบ และการใช้งานด้านการเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรม
เพื่อให้นักศึกษามีทักษะ ความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมในการนำความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรม  เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งการนำไปใช้ในชีวิตการทำงานในอนาคตต่อไป
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการค้นคว้าบทความ  งานวิจัย  สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม หรืองานทางโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรม  การตั้งชื่อโครงงาน  วิธีการเขียนรายงาน  ความเป็นมาของปัญหา  วัตถุประสงค์  ขอบเขต  ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน  การจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์  การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล  การเขียนรายงานความก้าวหน้า  และการนำเสนอโครงงาน
 -    อาจารย์ประจำรายวิชา  โดยจะประกาศช่วงเวลากำหนดการให้คำปรึกษาในและนอกเวลาเรียน
 -    อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
คุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องพัฒนา

พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิลิขสิทธิ์ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญาของผู้อื่น  มีความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ ใช้ความรู้ทางด้านการเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรม  และในส่วนที่เกี่ยวข้องในทางที่เหมาะสม โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้

ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื้อสัตย์สุจริต มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม

มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
วิธีการสอน 


มอบหมายให้ผู้เรียนศึกษางานวิจัยและปริญญานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง และหาหัวข้อปัญหา ที่สอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชาที่กำหนดไว้ในรายวิชาการเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ที่ต้องการให้ผู้เรียนมีหัวข้อโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรม  จัดเตรียมเอกสาร แบบฟอร์มการเสนอหัวข้อ และการจัดทำโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ให้ตรงตามจุดประสงค์สิ่งที่ต้องการค้นหา หรือเกี่ยวข้องกับหลักการของการเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ให้ผู้เรียนจัดกลุ่ม และจัดทำเขียนโครงร่างโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตามหัวข้อโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ที่สนใจ ส่งเอกสารโครงร่างโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ให้ผู้สอนหรืออาจารย์ประจำวิชาตรวจสอบ และผู้สอนแนะนำรายชื่อคณาจารย์ที่ควรจะให้คำปรึกษา พร้อมรับหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ได้ ให้ผู้เรียนนำเอกสารหัวข้อโครงงานที่ได้ เข้าพบอาจารย์ ตามรายชื่อที่ได้แนะนำในขั้นต้น  พร้อมกับขอความกรุณาให้อาจารย์รับเป็นที่ปรึกษาโครงงาน  และรับข้อแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานให้นักศึกษาแจ้งผลให้ทราบ และจัดการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน พร้อมประกาศรายชื่อคณะกรรมการสอบหัวข้อโครงงาน  และกำหนดการสอบ (ในและนอกเวลาเรียนปกติตามความพร้อมของคณะกรรมการฯและนักศึกษา)  พร้อมทำหนังสือขออนุญาตผู้บริหารสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้าตามลำดับ อย่างเป็นทางการต่อไป


จัดกลุ่มทำการซักซ้อมการนำเสนอผลงานการเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ในชั้นเรียนในข้นต้นก่อนการเข้าสอบจริง  เพื่อนำผลที่ได้ไปทำการแก้ไข และรับข้อแนะนำที่ถูกต้องในการเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรม  สอบหัวข้อโครงงาน (ในและนอกเวลาเรียนปกติ) โดยมีอาจารย์ประจำวิชาขออนุญาตร่วมสังเกตการณ์ด้วย

สรุปผล พร้อมรวบรวมคะแนนผลการสอบหัวข้อโครงงานที่ได้ เพื่อให้ผู้เรียนได้หัวข้อโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ที่สมบูรณ์ถูกต้องตามหลักวิชาการ กรณีมีข้อเสนอแนะการแก้ไขจากคณะกรรมการสอบหัวข้อโครงงานฯ จะต้องมีการรับรองผลการตรวจสอบการแก้ไขขั้นสุดท้าย  จากคณะกรรมการฯ จึงจะถือว่าสอบผ่านการประเมินผลและนักศึกษามีโครงร่างโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ที่สมบูรณ์
วิธีการประเมินผล
1.3.1   พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
1.3.2   มีการอ้างอิงองค์ความรู้ที่ได้จากการทำการศึกษาค้นคว้า อย่างถูกต้องและเหมาะสม
1.3.3   ประเมินผลเอกสารรูปเล่มที่สมบูรณ์ในการเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
1.3.4   ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย หลังจากการได้ทำการนำเสนอหัวข้อโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
1.3.5  ประเมินผลจากการสอบหัวข้อโครงงานที่ได้  จากคณะกรรมการสอบหัวข้อโครงงานฯ
 
 
 
ความรู้ ที่ต้องได้รับ
              มีความรู้ในหลักการ ความสำคัญ และทักษะ ความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมในการนำความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรม    เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งการนำไปใช้งาน
วิธีการสอน
การบรรยายเกี่ยวกับเอกสารหลักวิธีการ การเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรม    พร้อมจัดกลุ่มนำเสนอรายงาน การวิเคราะห์ผลการนำเสนอ และมอบหมายให้ค้นหาองค์ความรู้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เขียนรายงานการทำงานหรือรายงานการเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรม      พร้อมนำมาสรุปและนำเสนอในเนื้อหาความรู้ที่ศึกษาและส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรม      โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
วิธีการประเมินผล
2.3.1   ทดสอบโดยการสัมภาษณ์  ซักถาม สังเกตระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน สอบหัวข้อโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรม      ด้วยการลงมือทำเป็นรายบุคคลและกลุ่ม  ที่เน้นการวัดหลักการทำงานที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
2.3.2   ประเมินจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล  และการสรุปพร้อมอภิปรายผล
ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรม    
วิธีการสอน
3.2.1   การมอบหัวข้องานให้นักศึกษาทำการค้นคว้าองค์ความรู้ในทางการเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรม    ที่จะทำโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
3.2.2   ผู้สอนตรวจสอบงานที่นักศึกษาได้จัดทำ  พร้อมแก้ไขปรับปรุงและให้ข้อแนะนำ
3.2.3   ปฏิบัติการ โดยผู้สอนให้การดูแลและแนะนำอย่างใกล้ชิด
3.2.4   นักศึกษานำผลการงานที่ได้ มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับหลักการในทางวิชาการ พร้อมหาคำตอบ และนำมาอภิปรายผล
วิธีการประเมินผล
3.3.1   การสอบหัวข้อฯ โดยสังเกต  และสัมภาษณ์โดยมุ่งเน้นปฏิบัติการที่ถูกต้อง หรือสังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหาการวิเคราะห์ผลที่ได้
3.3.2   วัดผลจากการประเมินรายงานจากคณะกรรมการฯ  การนำเสนอผลงานโดยผู้สอนในชั้นเรียน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา
4.1.1   พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
4.1.2   พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
4.1.3   พัฒนาการเรียนรู้และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
วิธีการสอน
4.2.1   จัดแบ่งกลุ่มในการทำงาน
4.2.2   มอบหมายงานการค้นคว้าหลักการการเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรม    ในหัวข้อที่จะทำการการเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรม    เป็นรายกลุ่มและรายบุคคล
4.2.3   ทำการปฏิบัติการ เป็นรายกลุ่มภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้สอน
4.2.4   การนำเสนอรายงาน
วิธีการประเมินผล
4.3.1   ประเมินทักษะของผู้เรียนเองตามหัวข้อทักษะที่กำหนดให้ หรือควรจะต้องมีในรายวิชานี้
4.3.2   ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  และพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3.3   ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง    
ทักษะการประลองด้านการเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
5.1.1   ทักษะการคิด การค้นคว้า การเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
5.1.2   พัฒนาทักษะในการเตรียมการในปฏิบัติการเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
5.1.3   พัฒนาทักษะปฏิบัติการการเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ที่ถูกต้องตามหลักขั้นตอนทางวิชาการ
5.1.4   ทักษะในการแก้ไขปัญหาในการเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
5.1.5   ทักษะในการเก็บบันทึกข้อมูล ในปฏิบัติการการเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
5.1.6   ทักษะในการนำเสนอรายงานผลการประลองในการเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
วิธีการสอน
5.2.1   มอบหมายหัวข้องานให้ศึกษาจัดเตรียมการการเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
5.2.2   จัดกลุ่มทำการเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรม    เป็นรายกลุ่มภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้สอน และนำผลที่ได้ไปวิเคราะห์ พร้อมนำเสนอรายงานผลงาน
วิธีการประเมินผล
ประเมินจาก การสังเกตการปฏิบัติงาน  การตอบคำถาม รายงาน และการนำเสนอผลงาน
 
ด้านทักษะพิสัย
6.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย       
                 6.1.1 มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                 6.1.2 สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้
อย่างเหมาะสมกับเนื้อหาและสภาพของกลุ่มผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
                 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้ความรู้จากที่เรียนมา การวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ดังข้อต่อไปนี้
                 6.2.1    กำหนดรูปแบบการนำเสนองานหน้าชั้นเรียน เพื่อให้นักศึกษาสะท้อนความรู้ที่ค้นคว้าและทักษะในการถ่ายทอดความรู้ 
                 6.2.2    กำหนดให้นักศึกษาทำเอกสารโครงร่างเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์ และนำเสนอ
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
                 6.3.1    ประเมินพฤติกรรมการศึกษาทำเอกสารโครงร่างเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์
                 6.3.2    การประเมินจากการนำเสนองานหน้าชั้นเรียน  และจากคณะกรรมการสอบหัวข้อปริญญานิพนธ์
 
 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านความสัมพันธ์บุคคลและความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6
1 TEDEE113 การเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ทุกบทเรียนที่นักศึกษา ปฏิบัติการ การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน ความพร้อมในการเตรียมเอกสารก่อนการทำกิจกรรมฯ ความสนใจในการปฏิบัติการ ตลอดภาคการศึกษา 10% 10% 10%
2 ทุกบทเรียนที่นักศึกษา ปฏิบัติการ รายงานการทำงานกลุ่มและผลงาน การสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับ การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 25%
3 ทุกบทเรียนที่นักศึกษา ปฏิบัติการ การสอบหัวข้อโครงงาน และสอบตลอดภาคเรียน ตลอดภาคการศึกษา 45%
               -  ตำราที่เกี่ยวกับงานวิจัยทั่วไป
               -  เอกสารคู่มือการเขียนรายงานปริญญานิพนธ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CC0QFjAB&url=http%3A%2F%
2Faster.spu.ac.th%2Ffile%2Fuser%2F48%2F48%2Fupload%2FP152_B.doc&ei=VYq0Ud-QGIjlrAfYuoDQCQ&usg=AFQjCNE2dT482RSQLCN3n5X-vDOh5-DerA
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อ  ในรายวิชาการเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 
กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   การสังเกตการณ์สอน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2  ทบทวน ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
การดำเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4  อาจารย์ผู้สอนศึกษาเพิ่มเติมด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดเวลา พร้อมทั้งนำมาสอนเสริมความรู้ให้ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนก้าวทันตามเทคโนโลยีสมัยใหม่