เทคโนโลยีชา

Tea Technology

1.1 มีความรู้เบื้องต้นในเรื่องสายพันธุ์ชาที่ปลูกทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
1.2 มีความรู้ เข้าใจ และสามารถอธิบายองค์ประกอบทางเคมีที่สำคัญในใบชาได้
1.3 มีความรู้ เข้าใจ กรรมวิธีการผลิตชาประเภทต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่สำคัญในระหว่างกระบวนการผลิต
1.4 มีทักษะในการผลิตและการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ชาในระดับเบื้องต้นได้
1.5 มีความรู้ในเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ชาประเภทต่างๆ
มีการปรับปรุงโดยการนำความรู้จากงานวิจัยชา มาเพิ่มในเนื้อหาการสอนเพื่อให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น
ประเภทของชา สมบัติ องค์ประกอบ การควบคุมคุณภาพ กรรมวิธีการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบรรจุ การเก็บรักษา และการเปลี่ยนแปลงระหว่างการเก็บรักษา
Type of tea; properties; composition; quality control; processing method; development of new product; packaging; storage and changed of products during storage.
 
จัดให้นักศึกษาพบอาจารย์เพื่อขอคำปรึกษาและแนะนำสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง
3.1 วันพุธ พฤหัส เวลา 16.30 - 17.30 น. ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โทร.054342548 ต่อ 186
3.2 เวลา 19.00 – 20.00 น. วันจันทร์ถึงพฤหัส
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ด้านทักษะ พิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 3 5 1 3 4 1 6 1
1 BSCFT116 เทคโนโลยีชา
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล