สัมมนาด้านธุรกิจอาหารและโภชนาการ

Seminar in Food Business and Nutrition

1. เข้าใจความรู้เกี่ยวกับการจัดสัมมนา
2. เข้าใจขั้นตอนการจัดสัมมนา
3. เข้าใจการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล การเขียนเอกสารอ้างอิง
4. นำเสนอสัมมนาในชั้นเรียน
5.ประเมินผลการจัดสัมมนา
6.เขียนรายงานการจัดสััมนา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการจัดสัมมนาด้านธุรกิจอาการและโภชนาการ
ศึกษาหลักการจัดสัมมนา ขั้นตอนการจัดสัมมนา ทักษะการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลทางด้านธุรกิจอาหารและโภชนาการ จากเอกสารและแหล่งข้อมูลทางวิชาการต่างๆ เรียบเรียงข้อมูล ดำเนินการจัดสัมมนา การประเมินผลและการเขียนรายงาน
ให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามความต้องการ ประมาณ 1 - 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
1 มีความซื่อสัตย์สุจริจ ในการประกอบอาหารและปฏิบัติทางโภชนาการ สามารถทำงานเป็นทีม ตลอดจนสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งในการปฏิบัติงานได้
2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพทางธุรกิจอาหารและโภชนาการ
สอนโดยสอดแทรกจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ มีความซื่อสัตย์สุจริต แบ่งกลุ่มเพื่อทำงานเป็นทีม
พฤติกรรมการเรียน รายงาน การทำงานเป็นทีม
1. มีความรู้ ความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ
บรรยาย และฝึกปฏิบัติ รายงาน การจัดสัมมนา โดยนำหลักการทฤษำีมาประยุกต์ใช้
สอบกลางภาค ปลายภาค รายงาน และการจัดสัมมนา
1. มีทักษะภาคปฏิบัติทางด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการ ตลอดจนสามารถนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้
2.สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจในองค์ความรู้ที่กี่ยวข้องกับสาขามาประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง
สอนทฤษฎี ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติค้นหาข้อมูล จัดสัมมนา และจัดทำรายงานการจัดสัมมนา
สักเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา การจัดสัมมนาของนักศึกษา การทำรายงาน
1. มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทในการปฎิบัติงานด้านธุรกิจอาหารที่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการ
กำหนดการทำงานเป็นกลุ่ม ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็น ส่งเสริมการเคาระสิทธิแลการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ประเมินพฤติกรรมการเป็นผู้นำและแผู้ตามที่ดี
ประเมินจากการจัดสัมมนา พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
3. สามารถนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสถิติประยุกต์มาช่วยแนะนำและแก้ไขประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหาร และโภชนาการได้อย่างสร้างสรรค์
มอบหมายงานให้ค้นคว้าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการจัดสัมมนา การรายงานการจัดสัมมนา
ประเมินจากการจัดสัมมนาและรายงานการจัดสัมมนา
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 BSCFN128 สัมมนาด้านธุรกิจอาหารและโภชนาการ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรมจริยธรรม พฤติกรรมการเรียน รายงาน การทำงานเป็นทีม 1-16 5%
2 ความรู้ ทดสอบกลางภาค ทอสอบปลายภาค 1-16 40%
3 ทักษะทางปัญญา สักเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา การจัดสัมมนาของนักศึกษา การทำรายงาน 1-16 5%
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ สักเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา การจัดสัมมนาของนักศึกษา การทำรายงาน 1-16 5%
5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประเมินจากการจัดสัมมนาและรายงานการจัดสัมมนา 1-16 5%
6 ด้านทักษะพิสัย ผลงานการฝึกปฏิบัติและสอบปฏิบัติ 1-16 40%
เอกสารประกอบการสอนสัมมนาทางธุริกิจอาหารและโภชนาการ.  
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้องการการจัดสัมมนา
ผลการเรียน และการจัดสัมมนาของนักศึกษา ผลการประเมินโดยนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
2.1 ผลการเรียนของนักศึกษา
2.2 ผลงานของนักศึกษา
หลังจากผลการประเมินในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยนำมาปรับปรุงใน มคอ 3 ของการสอนในปีถัดไป
ในระหว่างการสอน มีการทวนสอบได้จากสอบถามนักศึกษา การตรวจผลงานของนักศึกษา
นำผลการประเมินไปปรับปรุงในการสอนครั้งต่อไป