ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร

Art of Food Decoration

1.1  เห็นคุณค่าของการตกแต่งอาหาร
1.2  เข้าใจความรู้เกี่ยวกับการจัดตกแต่งอาหาร
1.3  เข้าใจหลักและรูปแบบการจัดตกแต่งอาหาร
1.4  เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และภาชนะสำหรับตกแต่งอาหารได้อย่างเหมาะสม
1.5  ออกแบบและจัดตกแต่งอาหารได้อย่างสวยงาม เหมาะสมกับงานที่นำไปใช้ 
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการออกแบบและจัดตกแต่งอาหารได้อย่างสวยงาม และเหมาะสมกับงานที่นำไปใช้
ศึกษาและฝึกปฏิบัติความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร ความสำคัญของศิลปะในการออกแบบจัดตกแต่งอาหาร หลักและรูปแบบการจัดตกแต่ง การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และภาชนะที่ใช้ในการตกแต่งอาหารและโต๊ะอาหาร การออกแบบจัดตกแต่งอาหารและโต๊ะอาหารให้เหมาะสมกับโอกาสและเทศกาล 
ให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามความต้องการ ประมาณ 1-2  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)  แก้ไข
˜ มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
-. ให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานตามเวลาที่กำหนด
1.พฤติกรรมการเข้าเรียน และการแต่งกาย
2. ส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
2.1  มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
 
บรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติ รายงาน ฝึกปฏิบัติการทำงานเป็นกลุ่ม   โดยนำหลักการทฤษฎีมาประยุกต์ใช้
1   ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
2   พิจารณาจากการปฏิบัติงาน ชิ้นงานสำเร็จ และรายงาน
3.1  มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
 
  หลังจากสอนทฤษฎีให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติตกแต่งอาหารเพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้มาใช้ในการฝึกปฏิบัติงานจริง
1   จากผลงานสำเร็จ
2   จากบันทึกปฏิบัติงาน
3   สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
4.3   สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4..4  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
1   กำหนดการทำงานเป็นกลุ่ม
2   ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็น
3  ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
1   ประเมินพฤติกรรมการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
2  ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
5.3  สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1 .  มอบหมายให้จัดทำบันทึกการปฎิบัติงาน  และค้นคว้ารายงานเพิ่มเติม 
2 .  นำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน
1.   ประเมินจากบันทึกการปฏิบัติงานและรายงานใช้ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม
2.   ประเมินจากการนำเสนอหน้าชั้นเรียนใช้ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการคิดวิเคราะห์
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 BSCFN113 ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรมจริยธรรม การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตรงเวลา การรับผิดชอบงานที่มอบหมาย 1-16 5%
2 ความรู้ ทดสอบกลางภาค ทดสอบปลายภาค 1-16 40%
3 ทักษะทางปัญญา ความตั้งใจในการปฏิบัติงาน 1-16 5%
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 1-16 5%
5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ การเขียนบันทึกปฏิบัติงานและงานที่มอบหมาย 1-16 5%
6 ด้านทักษะ พิสัย ผลงานการฝึกปฏิบัติ และสอบปฏิบัติ 1-16 40%
เอกพล ศรีคงรักษ์. ศิลปะการจัดตกแต่งอาหารคาว.2552. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์วาดศิลป์.
เอกพล ศรีคงรักษ์. ศิลปะการจัดตกแต่งอาหารหวาน.2552. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์วาดศิลป์.
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้องหรือรายการทีวีที่เกี่ยวกับการจัดตกแต่งอาหาร
ผลการเรียนและการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา  ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.2   ผลงานของนักศึกษา
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยนำมาปรับปรุงใน มคอ3 ของการสอนในภาคเรียนต่อไป
 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา การตรวจผลงานของนักศึกษา
นำผลการประเมินไปปรับปรุงในการสอนครั้งต่อไป